اعضای هیات علمی

احمد احمدی

احمد احمدی

احمد احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
اثر اندازه ذرات کلسیم بر قابلیت هضم کلسیم و فسفر،عملکرد و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد 1399/12/20
چند شکلی اگزون های دو و پنج ژن پرولاکتین و ارتباط آن ها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/18
بررسی عملکرد رشد و تولید مثل بره های آمیخته حاصل از آمیزش قوچ رومانوف با میش های لری ، لری بختیاری و افشاری کارشناسی ارشد 1399/08/24
بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان همدان کارشناسی ارشد 1398/11/23
مقایسه روش های مبتنی بر درخت تصمیم در ارزیابی ژنومی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
مقایسه عملکرد دو روش k-نزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی در بازیابی ژنوتیپ های از دست رفته کارشناسی ارشد دانلود 1399/02/15
چندشکلی ژن FSHB و ارتباط آن با صفت چندقلوزایی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1398/12/06
بررسی چند شکلی ژن KISS1 و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در بزهای مرخز کارشناسی ارشد 1398/06/31
مهرداد صادقی یکتا چند شکلی اگزون های دو و پنج ژن پرولاکتین و ارتباط آن ها با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/18
فاطمه ابوالفضلی اثر سطوح مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های شکمبه و پلاسما در بزهای نر در حال رشد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
روح اله اصلانی برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی از صفات تولید مثلی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1392/07/07
مهدی آقا بصیری سرابی تعیین نیازمندی ترئونین و اثر آن بر عملکرد، سیستم ایمنی و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1398/06/31
صدرالدین انواری مجد بررسی چند شکلی ژن GPR54 و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان کارشناسی ارشد 1395/11/03
زینب باردل اثر تزریق درون تخم مرغی لتروزل، عصاره های ریشه گزنه و سیر بر تمایز جنسیت و عملکرد رشد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
محمود بجیده چندشکلی ژن هورمون رشد شترهای تک کوهانه ایران و ارتباط آن با برخی صفات فنوتیپی کارشناسی ارشد 1395/02/22
ناهید بختیاری معز اثر دانه کامل یا اسیاب شده گندم و تریتیکاله در جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا مکمل شده با انزیم زایلاناز بر عملکرد، خصوصیات دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
ارمان بهرامی تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و سازبر مکمل سلنیوم مخمری در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغان تخمگذار کارشناسی ارشد 1398/09/30
زهرا بهرامی بررسی اثر پری بیوتیک بایوماس بر جمعیت میکروفلورهای روده باریک و عملکرد مرغ های تخم گذار، های لاین 36-W کارشناسی ارشد 1392/12/07
پرستو چراغی تاثیر سطوح مختلف روغن های اکسیده شده بر عملکرد و کبد چرب مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
وحیده حاجوی بررسی ارتباط ایندل ها در ژنوم بلدرچین ژاپنی با برخی صفات رشد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
ژیلا رجبی بررسی چند شکلی ژن kiss1 و ارتباط آن ها با توانایی تولید مثلی در گوسفندان مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
زینب رستمی اثر تزریق ویتامین E و سلنیوم قبل از جفت گیری بر بازده تولید مثلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی در میش های همزمان شده مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/31
زهرا سالاری اثر برازش آشیانه ای رگرسیون ثابت درمدل های رگرسیون تصادفی دارای توابع لژاندر برای تجزیه ژنتیکی صفات تولیدی درگاوهای هلشتاین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
پوریا صارمی شهاب اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
رضوان صفاری پور بررسی چندشکلی اگزون 4 ژن ESRI و اگزون 2 ژون GDF9 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
مهدی صفری اثر آنزیم پروتئاز بر راندمان مصرف پروتئین وجایگزینی کنجاله تخم پنبه با کنجاله سویا و جنبه های اقتصادی آن در جیره جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
امین صمدی بررسی عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه گوشتی راس و کاب در پاسخ به جیره پلت حاوی فیبر نامحلول کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
رضا طالبی بررسی برخی ژن های موثر بر چند قلوزایی و ترانسکریپتوم تخمدانی میش در چرخه فحلی دکتری 1396/06/28
محسن فرازنده شهرکی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی لژاندر دارای ساختارهای متفاوت واریانس باقی مانده برای برآورد مؤلفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
محمدرضا قاسمی راد مقایسه مدل های مختلط دامی و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش اصلاحی در داده های واقعی و شبیه سازی شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
جواد قره غانی جستجوی ایندل ها در ژنوم بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد 1393/12/25
زینب کافی بررسی توزیع فراوانی کدون ها در ژنوم برخی حیوانات اهلی کارشناسی ارشد 1395/10/22
مرتضی کریمی همسانی ژنوم مرغ و بلدرچین بر اساس توالی DNA کارشناسی ارشد 1393/11/29
نسیم لشگری گلریز بررسی چند شکلی ژن KISS1 و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در بزهای مرخز کارشناسی ارشد 1398/06/31
پرستو محبی برآورد تنوع های ژنتیکی اتوزومال و وابسته به جنس برای صفات وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
غلامعلی محمدی بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان همدان کارشناسی ارشد 1398/11/23
محمدمهدی محمدی اثر افزودن کروم و سلنیوم آلی به جیره بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی در مرغ های تخم-گذار سویه هایلاین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محیا محمدی زاده بررسی چندشکلی ژن HSP70A1A در گوسفندان مهربان و رومانف و بزهای نژاد مرخز و بومی کارشناسی ارشد 1397/07/07
زهرا مختاری چندشکلی ژن FSHB و ارتباط آن با صفت چندقلوزایی در گوسفند مهربان کارشناسی ارشد 1398/12/06
محمدرضا مرادی مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های لژاندر و بی اسپلاین در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
نفیسه مرادی اورنگ اثر جایگزینی ذرت با بوجاری گندم و تریتیکاله مکمل شده با انزیم زایلاناز بر عملکرد، صفات فیزیولوژیکی و کلسترول پلاسما و تخم مرغ در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد 1396/07/15
امیرحسین مهران فروز اثر مکمل سلنیوم و کروم بر خصوصیات منی، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه های خونی در قوچ های نژاد مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
یاسمن موسوی بررسی اثر منابع مختلف فیبر در جیره بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در ایلئوم و سکوم جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سارا ندری ارزیابی چند شکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولید مثلی گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد 1392/07/07
سارا ندری ارزیابی چندشکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
مصطفی هاشمی تعیین تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پرایون در گوسفندان نژاد مهربان و رومانف کارشناسی ارشد 1396/11/24
فاطمه ونایی مقایسه عملکرد دو روش k-نزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی در بازیابی ژنوتیپ های از دست رفته کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دامپروری عمومی 2211025 3 01 | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول اصلاح نژاد 2221255 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 2221303 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 2221259 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مقاومت ژنتیکی به بیماریها 2221327 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
دامپروری عمومی 2211025 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
دامپروری عمومی 2211025 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول اصلاح نژاد 2221255 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 2211011 3 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 2221303 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 2221259 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 2221259 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2