اعضای هیات علمی

علیرضا سازمند

علیرضا سازمند

علیرضا سازمند   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جستجوی مولکولی بارتونلا در گربه و سگ و ناقلین بندپا در شهرستان‏های همدان و کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
بررسی مقایسه ای گونه های بابزیای گوسفندی در میزبان و کنه ی های جداشده از دام های موردمطالعه در شهرهای همدان، قم و ایلام کارشناسی ارشد 1401/02/27
مطالعه آلودگی به کرم های لوله گوارش پرندگان غیر اهلی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/14
بررسی اثر عصاره آبی، الکلی و هیدروالکلی بره موم و گیاهان بن سرخ، خوشاریزه و رزماری بر زنده مانی پروتواسکولکس-های اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/18
مطالعه ی آلودگی به انگل های خارجی گنجشک سانان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
امید بیات ارزیابی لاروکشی اسانس های نعنا و رزماری در مبارزه با لارو پشه کولکس کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/27
روشن حاصلی جگرلویی بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد صاحبان حیوانات خانگی نسبت به بیماری های انگلی در شهر های همدان و کرمانشاه در سال 1397 و 1398 کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و حیوان 1413277 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
انگل شناسی(نماتدها) 1413060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی(نماتدها) 1413060 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
تکنیک های تشخیصی انگل شناسی (تک یاخته و بند پایان) 1413086 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
تکنیک های تشخیصی انگل شناسی (تک یاخته و بند پایان) 1413086 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
تکنیک های تشخیصی انگل شناسی (کرم ها ) 1413085 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
تکنیک های تشخیصی انگل شناسی (کرم ها ) 1413085 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
ساختارشناسی انگل ها 1413278 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی 2 کرمها 1413236 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
انگل شناسی 2 کرمها 1413236 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
بیماریهای انگلی حشرات مفید 1413276 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
انگل شناسی(نماتدها) 1413060 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00)
انگل شناسی(نماتدها) 1413060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00)
تکنیک های تشخیصی انگل شناسی (تک یاخته و بند پایان) 1413086 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
تکنیک های تشخیصی انگل شناسی (تک یاخته و بند پایان) 1413086 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
انگل شناسی 2 کرمها 1413236 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/20 (08:30 - 10:30)
انگل شناسی 2 کرمها 1413236 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) 1399/11/20 (08:30 - 10:30)
نمونه گیری صحرایی در بیماریهای انگلی 1413275 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص
انگل شناسی 2 کرمها 1413236 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
انگل شناسی 2 کرمها 1413236 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3