علیرضا سازمند

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

علیرضا سازمند

دامپزشکی / پاتوبیولوژی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
انگل شناسی(نماتدها) 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
انگل شناسی(نماتدها) 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403