اعضای هیات علمی

داود آذری فر

داود آذری فر

داود آذری فر   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه اسلامی پلی (N-برمو-N-اتیل-بنزن-3،1-دی سولفون آمید) و N,N',N,N'-تترا- برموبنزن- 3، 1-دی سولفون آمید به عنوان کاتالیزورهای جدید برای سنتز مشتقات بنزوپیریمیدین و زانتن ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
ام البنین بدل خانی سنتز نانو ذرات مگنتیت و تیتانو مگنتیت پیوند شده به گروه های عاملی گوناگون از قبیل گروه های سلفامیک اسید، اوره و آمینو اسید ها و نیز استفاده از آنها بعنوان کاتالیزور های هتروژن جدید در سنتز ترکیبات هتروسیکلی مختلف شامل 3،4-دی هیدروپیریمیدین-(1H)2-اون و 4H-کرومن ها دکتری دانلود 1395/10/28
عباس ترکاشوند سنتز دی هیدروپر اکسید های دو قلو با استفاده از هافنیم تتراکلرید و کاربرد آنها بعنوان اکسیدان در سنتز تیوسیانات های آروماتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
الهام توکلی سنتز مشتقات 1،4-دی هیدرو پیرانو[c-2,3] پیرازول، 2،3- دی هیدرو کینازولین--(1H)4-اون ها و 2- آمینو – 3- سیانوهگزاهیدرو کینولین ها با استفاده از کاتالیزور نانو ذرات مغناطیسی تیتانو مگنتیت عامل دار شده با گروه های سولفامیک اسید [Fe3-xTixO4@SiO2-(CH2)3N(SO3H)C(O)NH(SO3H)] کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/09
لیلا جعفری قلعه باباخانی استفاده از کاتالیزور نانو CoAl2O4 در سنتز هگزا هیدروکینولین ها و 4 ٬´4-(آریل متیلن)-بیس-(3-متیل-1-فنیل-1H-پیرازول-5-ال) ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مرتضی چهره گشا استفاده از مایعات یونی [H-NMP][HSO4] و [HPAA] بعنوان کاتالیزور در سنتز تک ظرف مشتقات پیرانو[2,3-c] پیرازول و 4H- کرومن ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مریم حیدریان استفاده از نانولوله های کربنی تک دیواره و پلیمر{4-وینیل –،-دی برمو بنزن سولفون آمید بعنوان بستر داروی مزالازین و فلوکسامین بعنوان روشی بالقوه جهت آزادسازی دارو و سنتز مشتقات 8،1 -دی اکسواکتاهیدرو زانتن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
مرتضی حسن ابادی سنتز مایع یونی [bmim]Br و نانو اکسید آهن پوشیده شده با گروه های آمین دار سولفونه شده و استفاده از آنها بعنوان کاتالیزور در سنتز 4H- کرومن ها، 3،4-دی هیدرو پیریمیدین-2-(1H)- اون ها و 2،3- دی هیدرو کینازولین-4(1H)- اون ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
سید مولا خاتمی ررسی انواع نانو ذرات و نانو لوله از قبیل تیتانیا حمایت شده با کاتالیزورهای همگن نظیر فریک تری کلرید، کلروسولفونیک اسید و هتروپلی اسید پرایسلر به عنوان سیستمهای کاتالیزوری در واکنشهای مختلف آلی نظیر سنتز هتروسیکلها، ترکیبات دی آلیل و اکسایش گروه های عاملی دکتری دانلود 1348/10/11
صبا دلیران سنتز مشتقات دی هیدرو 2-اکسو پیرول و α-آسیلوکسی آمید – از طریق واکنش متوالی و اکسایش ترکیبات بنزیلی با استفاده از چارچوب های فلز آلی زیرکونیوم سری های UiO و MIL-125 تیتانیوم به عنوان کاتالیست غیر همگن دکتری دانلود 1397/03/29
محمد رضایی اقتباس سنتز تک مرحله ای مشتقات فلانون و دی هیدروپیرانوکرومن با استفاده از N-هالوسولفون آمیدها کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/07
محمدرضا زارع سنتز مشتقات مختلف از 2H-ایندازولو[1،2-b]فتالازین-تری اون و 1H-پیرازولو[1،2-b]فتالازین-دی اون کاتالیز شده توسط نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 عامل دار شده با N-پروپیل اتیلن دی آمین سولفونیک اسید و N-پروپیل 1،4-دی ـزو بی سیکلو [2,2,2]اکتان کلرید کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/26
فاطمه سلیمانی سنتز سولفونامیدها، نیتریل ها، سینامیدها و واکنش پذیری آنها در سنتز ترکیبات آلی با استفاده از زئولیت ها و نانوکاتالیست های پالادیم و دی اکسید تیتانیوم دکتری دانلود 1392/11/09
شیما عاشوری بررسی سریم آمونیوم نیترات و نانو ذرات تیتانیا اصلاح شده به عنوان سیستم های کاتالیزوری موثر در سنتز تک مرحله ای هتروسیکل های جوش خورده مانند مشتقات کینازولین-4 اون و پیرانو [2،3-c] پیرازول تحت شرایط مختلف نظیر استفاده از امواج صوتی، بدون حلال و رفلاکس کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
شیوا عباداله زاده مطالعه سنتز هتروسیکل های گوناگون از قبیل مشتقات 2-کینولون و مشتقات کرومن با استفاده از واکنش های تک ظرف در حضور کاتالیزورهای اسیدی مختلف از قبیل TBCA, FeCl3، سیتریک اسید و کاتالیزور نانو Fe2O3-گاما تحت شرایط فراصوت کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
فاطمه عباسی preparation of a new N-halo reagent and study of catalytic applications of it and also other N-halo reagents in the synthesis of some organic compounds دکتری 1393/06/30
فاطمه عباسی سنتز یک معرف N-هالوی جدید و بررسی کاربرد های کاتالیزوری آن و همچنین سایر معرف های N-هالو در سنتز تعدادی از ترکیبات آلی دکتری دانلود 1393/06/30
یونس عباسی سنتز کرومن ها، پیرانو] 2،3-[c پیرازول ها، دی هیدروپیریمیدینون ها و هگزاهیدروکینولین ها با استفاده از کاتالیزورهای جدید نانومغناطیسی تیتانو مگنتیت عامل دار شده با گروه های سولفونیک اسید و کاتالیزور اسید آمینه لوسین دکتری دانلود 1395/11/27
مهسا غنی پور سنتز دی هیدروپراکسید های مختلف با استفاده از کاتالیزور های کادمیم کلرید یک آبه و هترو پلی اسید و تری برومو ایزوسیانوریک اسید و کاربرد آن ها در اکسایش آلکل ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
مهسا فربدمهر استفاده از اکسید آهن عامل دار شده با گروه های سولفونه شده بعنوان نانو کاتالیست های هتروژن در سنتز هتروسیکل هایی از جمله بنز ایمیدازول ها و 2،3-دی هیدرو کینازولین-(1H)4-اون ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
معصومه قایمی سنتز پیرانو پیریدین ها، دی هیدرو پیرانو[1,8][b-4,5] نفتیریدین ها و کرومنو[b-2,3] پیریدین ها با استفاده از کاتالیزور نانو ذرات مغناطیسی Fe2O3 عامل دار شده با گوانیدینیم کلرید، تیو اوره دی اکسید و N-آمیدینو گلایسین دکتری دانلود 1396/03/08
مریم گلباغی سنتز مشتقات جدید پیرانو پیریدون با استفاده از تری اتیل آمین و تبدیل مشتقات آنیلین به ایزوسیانات ها، ایزوتیوسیانات ها و اوره با استفاده از مایع یونی 3-هیدروکسی پروپان آمونیم استات و کاتالیزور دی هیدروکسی دیوکسالان دکتری دانلود 1394/06/23
بشری محمودی سنتز و شناسایی دی هیدروپراکسیدهای دوقلو بااستفاده از زیرکونیم تتراکلرید و آنتیموان تری کلرید بعنوان کاتالیزورهای جدید و بررسی کاربرد آنها بعنوان اکسید کننده در اکسایش پیریدین ها به پیریدین N-اکسید ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/02
امیر مسیحی دم سنتز و شناسائی نانو ساختار لایه دو گانه هیدروکسیدی (LDH) اصلاح شده با ایمیدازول و مطالعه اثر کاتالیزوری آن در سنتز مشتقات کومارین و بیس اندولیل متان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/22
فائزه مهری بررسی اثر کاتالیزورهای 3،1-دی برمو-5،5- دی متیل- هیدانتوئین در سنتر تک مرحله ای ترکیبات هتروکسی جوش خورده مانند مشتقات (5H) 6-کینولونها و سنتز مشتقات تتراهیدروکرومن ها تحت شرایط اولتراسونیک در حضور کاتالیزورهای جدید کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
زهره نجمی نژاد سنتز دی هیدروپراکسیدهای مختلف با استفاده از کاتالیزورهای ناهمگن و نانو کاتالیزورها و استفاده از آنها در سنتز ترکیبات هتروسیکل و سایر تبدیلات شیمیایی دکتری دانلود 1392/12/20
سمیرا نوری N-هالو سولفون آمیدها به عنوان کاتالیزورهای جدید برای سنتز مشتقات H 1-پیرازولو[2،1-b] فتالازین-5، 10-دای اون ها و 5، 6- دای هیدروبنزو [h] کینولین ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی هیتروسیکلیک پیشرفته 1911238 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی آلی فلزی 1911053 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی آلی 2 1911043 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شیمی هیتروسیکل 1911161 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی آلی 2 1911043 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شیمی آلی فلزی 1911053 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مباحث نوین در شیمی آلی 1911228 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1