اعضای هیات علمی

مهرداد براتی

مهرداد براتی

مهرداد براتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شکوفه رحیمی مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی ذخیره پوزولان گرمک، جنوب باختری آوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/02
پوریا زراعچی در مدلسازی کانی سازی Pb-Zn در نقشه چهارگوش زمین شناسی خنداب با استفاده از توابع لجستیک در GIS کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
علی ستاره ارزیابی الودگی فلزات سنگین در خاکهای محدوده اندیس طلای عشوند.استان همدان کارشناسی ارشد 1348/10/11
علی ستاره ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک های محدوده ی اندیس طلای عشوند، نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
راحله شهبازی مطالعه دورسنجی ورقه 1:100000 رزن با استفاده از داده های ماهواره ایی کارشناسی ارشد 1348/10/11
سعید عظیمی مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر ذخیره ی آهن تخت، شمال غرب رزن، استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
امنه لولومرجان مطالعه کانی شناسی و ژئو شیمی معدن پوزولان کرفس کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
آرزو محمدی مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی رگه های گرافیتی موجود در شمال شرق توده الوند کارشناسی ارشد 1392/07/07
ناهید یوسف شاهی مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن شهرک-2 (شرق تکاب) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
نسا وکیلی شجاع مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی اندیس آهن کرفس، استان همدان کارشناسی ارشد 1392/12/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول اکتشافات زمین فیزیکی 2015510 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی) 2015511 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
ذخایر چینه ساز و چینه کران 2015573 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
زمین ساخت صفحه ای و تکامل زمانی 0 مکانی سامانه های معدنی 2015577 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
موضوعات خاص در زمین شناسی زیست محیطی 2015529 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نفشه برداری (نظری) 2015178 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1399
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1399
اصول نمونه برداری و تجزیه نمونه های زیست محیطی 2015522 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زمین ساخت صفحه ای و متالوژنی ایران 2015503 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/21 (18:00 - 20:00) ترم اول 1399
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/21 (18:00 - 20:00) ترم اول 1399
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 03 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/21 (18:00 - 20:00) ترم اول 1399
زمین شناسی اقتصادی عناصر کمیاب خاکی و فلزات خاص 2015571 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کانسارهای رسوبی و رسوبی گرمابی 2015506 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصول اکتشافات زمین فیزیکی 2015510 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی) 2015511 1 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ذخایر چینه ساز و چینه کران 2015573 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زمین ساخت صفحه ای و تکامل زمانی 0 مکانی سامانه های معدنی 2015577 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3