مهرداد براتی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

مهرداد براتی

علوم پایه / زمین شناسی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
نفشه برداری (نظری) 1 هفته هاي فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقشه برداری(عملی ) 1 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نقشه برداری(عملی ) 1 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اکتشافات زمین فیزیکی 1 هفته هاي زوج يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی) 1 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403