اعضای هیات علمی

نرگس السادات بطحائیان

نرگس السادات بطحائیان

نرگس السادات بطحائیان   (EN Page)

مربی 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
آشنایی با برنامه نویسی کامپیوتر(تکنولوژی آموزشی) 1219321 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
طراحی زبان های برنامه سازی(نرم افزار) 2116093 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی و برنامه سازی کامپیوتر 2118003 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نظریه زبان ها و ماشین ها 2116065 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
اصول طراحی کامپایلر 2116077 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
برنامه سازی پیشرفته 2116062 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 2116292 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 2116292 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
طراحی زبان های برنامه سازی(نرم افزار) 2116093 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی و برنامه سازی کامپیوتر 2118003 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نظریه زبان ها و ماشین ها 2116065 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
اصول طراحی کامپایلر 2116077 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه اصول طراحی کامپایلر 2116158 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
طراحی زبان های برنامه سازی(نرم افزار) 2116093 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2116058 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه زبان ها و ماشین ها 2116065 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2