اعضای هیات علمی

داود رئوفی

داود رئوفی

داود رئوفی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00)
فیزیک پایه 1 2112001 3 04 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
اپتیک فوریه 2018336 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/22 (10:30 - 12:30)
طیف سنجی لیزری 1 2018295 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/02 (14:00 - 16:00)
فیزیک پایه 1 2112001 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
فیزیک محاسباتی 2018293 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (08:30 - 10:30)
اپتیک پیشرفته1 2018334 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
فیزیک پایه 1 2112001 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
فیزیک لیزر پیشرفته 1 2018292 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
فیزیک پایه3 2018369 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00)
فیزیک محاسباتی 2018293 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00)
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30)
فیزیک پایه3 2018369 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
فیزیک عمومی 3 2018008 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
اپتیک فوریه 2018336 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00)
فیزیک محاسباتی 2018293 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
اپتیک پیشرفته 1 2018296 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (10:00 - 12:00)
اپتیک 2018027 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
طیف سنجی لیزری 1 2018295 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00)
فیزیک عمومی 3 2018008 3 01 هفته های زوج شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2