اعضای هیات علمی

داود حبیبی

داود حبیبی

داود حبیبی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز پیریدین ها و بیس نفتول ها با استفاده از مایع یونی بر پایه 8-هیدروکسی کینولینو یک مطالعه تئوری دکتری دانلود 1399/11/08
محمد رحمتی سنتز پیریدین ها و بیس نفتول ها با استفاده از مایع یونی بر پایه 8-هیدروکسی کینولینو یک مطالعه تئوری دکتری دانلود 1399/11/08
شراره احمدی سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دار شده با زانتین، تهیه کمپلکس کادمیوم مربوطه و کاربرد آن در سنتز هتروسیکل های ازت دار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
مینا افشارفرنیا سنتز نانوذرات اکسید مغناطیسی آهن اصلاح شده با کوپلیمرهای زیست سازگار حاوی داروی مزالازین و مطالعه آزادسازی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
نرگس پاکروان واکنش های شیمیایی و الکتروشیمیائی دیلزآلدر اورتوکینودی متان ها با دی انوفیل های مختلف و الکتروسنتز بنزوفوران ها، پیرازول ها وکرومن ها و سنتز نانوکاتالیست های مغناطیسی Fe3O4 عامل دارشده با 5 ،10-دی هیدروپیریدو ]2،3 [b-کینوکسالین -7،8 –دی ال و کاربرد کمپلکس مس مربوطه در سنتز تترازول ها. دکتری دانلود 1393/11/18
علی جعفری سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دار شده با اوریک اسید و سنتز کمپلکس کادمیوم مربوطه و کاربرد آن به عنوان کاتالیزوری جدید در سنتز تترازول ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
مرسده جمالیان سنتز چند جزیی زانت دیون ها با استفاده از کاتالیزور لیتیم تریفلات و مطالعات تئوری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
مرضیه حجتی فهیم سنتز چند جزیی زانت دیون ها با استفاده از کاتالیزور لانتانوم تریفلات و مطالعات تئوری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
سمیه حیدری سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن و 4-بنزیلوکسی بنزیل کلرید پلیمر اصلاح شده با لیگاندهای دو دندانه (N2)، تهیه کمپلکس های فلزات واسطه مربوطه و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در سنتز تترازول ها، بنزوکسازول ها، اوره ها، فرمامیدها، N-آریل سولفونیل سیانامید ها، N-بنزیل آریل سیانامیدها و آریل نیتریل ها دکتری دانلود 1397/04/04
طیبه خانعلی پور سنتز چند جزیی زانت دیون ها با استفاده از کاتالیزور نقره کلرید و آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه و مطالعات تئوری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
ندا خسروی سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دار شده با 5- آمینو- H 1- تترازول، تهیه کمپلکس منگنز مربوطه و کاربرد آن در سنتز مشتقات 2H- ایندازولو [1و2 -b]فتالازین- تری اون ها و دی هیدروپیرانو کرومن ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
عبداله رحیمی سنتز سبز و ملایم آریل سولفون بنزن دی اول ها و مشتقات جدید تری آزولین دی اون سولفونامیدها با استفاده از آنزیم لاکاز از طریق جفت شدن اکسایشی مشتقات بنزن دی اول ها و یورازول ها با انواع سدیم بنزن سولفینات ها دکتری دانلود 1396/11/02
فاطمه سلیمانی سنتز سولفونامیدها، نیتریل ها، سینامیدها و واکنش پذیری آنها در سنتز ترکیبات آلی با استفاده از زئولیت ها و نانوکاتالیست های پالادیم و دی اکسید تیتانیوم دکتری دانلود 1392/11/09
عاطفه شمسیان تهیه و کاربرد مایعات یونی به عنوان کاتالیزور برای سنتز واکنش های چند جزیی دکتری دانلود 1393/07/12
رقیه قاسمی نیتروزدار کردن فنول ها بوسیله نیتریت سدیم قرارگرفته روی بستر آلومینا/سولفونیک اسید و سنتز مشتقات ایندازولوفتالازین تری اون ها بوسیله آلومینا/سولفونیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/26
سحر قربانی تفاخر سنتزمشتقات اوره از واکنش نین هیدرین با آمین های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
شریف کامیابی سنتز و شناسائی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 اصلاح شده با کوپلیمرهای زیست سازگار حاوی داروی ضد سرطان و ایجاد شرایط مطلوب آزاد سازی دارو دکتری دانلود 1394/03/24
فرزانه محسنی سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن اصلاح شده با 5- آمینو H1- تترازول، تهیه کمپلکس منگنز مربوطه و کاربرد آن در سنتز مشتقات پیرازولوفتالازین دی اون ها و ایندازولوفتالازین تری اون ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
سمیه محمدی سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن عاملدار شده با 2-آمینو-6-متیل بنزوتیازول، مطالعه برهم کنش آن با انواع مختلف فلزات واسطه در محیط آبی و کاربرد کمپلکس های مربوطه در ان-فرمیلاسیون آمین ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
سمیه محمدی سنتز و شناسایی نانو ذرات دکتری دانلود 1399/08/19
حسین محمدخانی پردنجانی واکنشهای فتوشیمیایی فتالیمیدها (ایزوایندولین- 1، 3- دی اون ها) در واکنشگاه های نوبتی و جاری و سنتز آنها با استفاده از کاتالیزور فتالیمید- N- سولفونیک اسید دکتری دانلود 1396/06/06
رضا مرادی سنتز و شناسایی نانوذره های مغناطیسی Fe3O4 اصلاح شده سطح با 3- (گلیسیدل اکسی پروپیل) تری متوکسی سیلان پیوند خورده با داروی ضد فشار خون آملودیپین کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
مهتاب معینی مهر سنتز چند جزیی زانت دیون ها با استفاده از کاتالیزور زیرکونیوم تتراکلرید و آمونیوم متا وانادات و مطالعات تئوری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فاطمه مقیم پوربیژنی سنتز و شناسائی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 اصلاح شده با پلیمر زیست سازگار حاوی داروی ضد اسید رانیتیدین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استرئوشیمی 1913001 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شیمی آلی 1 1911045 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شیمی آلی 1 2016359 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شیمی آلی 3 1911032 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شیمی آلی 1 1911045 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شیمی حالت برانگیخته و حد واسطهای فعال 1911250 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
استرئوشیمی 1913001 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مبانی شیمی پلیمر نظری 1911113 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1399
شیمی آلی 1 1911045 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی هیتروسیکل 1911161 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
شناسایی ترکیبات آلی 1911312 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399
استرئوشیمی 1913001 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنتز پیشرفته 1911270 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شناسایی ترکیبات آلی 1911312 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی آلی 3 1911032 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شیمی آلی پیشرفته 1911135 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طیف سنجی آلی پیشرفته 1913003 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
استرئوشیمی 1913001 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی آلی 2 1911043 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طیف سنجی آلی پیشرفته 1913003 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1