اعضای هیات علمی

الهه احمدی

الهه احمدی

الهه احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 01 1402/11/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
اصول صنایع شیمیایی 1911050 3 01 | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 13:00) 1402/11/10 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
شناسایی و تعیین ساختارمواد 1911329 3 01 1402/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 02 نامشخص ترم اول 1402
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 03 نامشخص ترم اول 1402
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 01 نامشخص ترم اول 1402
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1916018 3 01 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
شیمی صنعتی 2 1911305 3 01 1402/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
صنایع شیمی معدنی 1911049 3 01 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 02 نامشخص ترم دوم 1401
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 01 نامشخص ترم دوم 1401
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 03 نامشخص ترم دوم 1401
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 01 1401/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
اصول صنایع شیمیایی 1911050 3 01 | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 10:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی عمومی 1 2016351 3 01 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شناسایی و تعیین ساختارمواد 1911329 3 01 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 02 نامشخص ترم اول 1401
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 03 نامشخص ترم اول 1401
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1916018 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شیمی صنعتی 2 1911305 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2