اعضای هیات علمی

الهه احمدی

الهه احمدی

الهه احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1916018 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
شیمی صنعتی 2 1911305 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
صنایع شیمی معدنی 1911049 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
اصول صنایع شیمیایی 1911050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 10:00) 1401/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی عمومی 1 2016351 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شناسایی و تعیین ساختارمواد 1911329 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه عمومی یا شیشه گری 1911289 1 03 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1401
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1916018 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شیمی صنعتی 2 1911305 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول صنایع شیمیایی 1911050 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی عمومی 2211007 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2