اعضای هیات علمی

الهه احمدی

الهه احمدی

الهه احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی عمومی 2211007 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی عمومی ( تئوری) 2211058 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول صنایع شیمیایی 1911050 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 8 نتیجه
از 1