ابراهیم احمدی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

ابراهیم احمدی

کشاورزی / مهندسی بیوسیستم

فعالیت‌های اجرایی

  1. رئیس دانشکده کشاورزی 1400 ← تا زمان حال
  2. معاون آموزشی دانشکده 1397 ← 1400
  3. معاون پژوهشی دانشکده 1396 ← 1397
  4. مدیر گروه مهندسی بیوسیستم 1389 ← 1396