ابراهیم احمدی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

ابراهیم احمدی

کشاورزی / مهندسی بیوسیستم

رساله های دکتری

 1. تحلیل مکانیکی و حرارتی صدمات مکانیکی سیب و ارائه مدلی مناسب جهت ارتباط آنها با تصاویر دوربین حرارتی
  ابراهیم چاوشی 1401
  میوه سیب در طی فرآیندهای پس از برداشت تحت تاثیربارهای ضربه ای متعددی قرار می گیرد که منجر به آسیب و کوفتگی مـی گردد. این مطالعه با هدف شبیه سازی نیروها و تحلیل صدمات ایجاد شده در سیب رقم رد دلیشز بر اثر اعمال بارهای ضربه ای، به منظور ارائه راهکارهایی برای طراحی فرآیندها و ماشین آلات مناسب انجام شد. برای رسیدن به این هدف خواص فیزیکی و مکانیکی سیب در سه بخش پوست، گوشت و هسته تعیین گردید. در شبیه سازی المان محدود برای دو بخش گوشت و هسته، مدل ماده ویسکوالاستیک و برای بخش پوست مدل ماده الاستیک-پلاستیک، در نرم افزار آباکوس تعریف شد. در بخش بارگذاری شبیه سازی، پارامترهای مورد نیاز به صورت دینامیکی تعریف شد و نتایج آزمون ضربه پاندول به دو روش نیرو-زمان و سرعت-زمان در 3 سطح ضربه وارد نرم افزار شد و نتایج دو روش شبیه سازی با هم مقایسه شد. حجم آسیب با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی تعیین شد. نتایج نشان داد، در روش شبیه سازی بر اساس داده های نیرو-زمان، حجم کوفتگی 9/5 درصد با نتایج آزمون تجربی و مقدار نیروی برخورد خروجی نرم افزار 76/4 درصد نسبت به آزمون پاندول اختلاف دارد. در روش شبیه سازی بر اساس داده های سرعت-زمان، حجم کوفتگی 97/15 درصد و مقدار نیروی برخورد 63/13 درصد نسبت به آزمون پاندول اختلاف دارد. بنابراین استفاده از داده های نیرو-زمان در شبیه سازی دینامیکی المان محدود، به میزان 70% برآورد بهتری نسبت به روش شبیه سازی بر اساس داده های سرعت-زمان ارائه می دهد.
  خلاصه پایان نامه

 2. استفاده از بینی الکترونیکی به منظور تشخیص سریع برخی بیماری ها درمراحل نگهداری و فرآوری گیاه سیر (Allium sativum L.)
  علیرضا مکاری چیان 1400
  سیر یکی از محصولات ارزشمند است که مصرف آن به صورت مداوم در حال افزایش است. مصرف رو به رشد سیر، نیازمند تامین پایدار این محصول ویژه است. تامین منابع این محصول، در گرو مسائل متعددی مانند افزایش راندمان کشت، ارتقای کیفیت برداشت، و همچنین بهینه سازی فرآوری و ذخیره سازی آن می باشد. فرآوری و ذخیره سازی سیر، از کلیدی ترین مراحلی است که وجود کوچکترین نقصان در آن می تواند سبب خسارات فراوانی شود. عوامل مختلفی می تواند تهدید کننده ی کیفیت سیر در هنگام فرآوری و ذخیره سازی آن باشد. یکی از عوامل مخاطره آمیز برای کیفیت سیر، وجود عوامل بیماری زای قارچی است که راندمان و بهره وری این محصول را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین، نوع فرآوری و همچنین شرایط ذخیره سازی از دیگر عواملی می باشند که کیفیت سیر را دستخوش تغییرات می کنند. سیر یکی از محصولاتی است که کوچک-ترین تنزل کیفیت، سبب تغییرات زیادی در رایحه ی آن می شود. سعی بر آن شد تا با استفاده از رویکردی نوین مانند سنجش رایحه ی سیر، اقدام به پایش کیفی آن در مراحل فرآوری و نگهداری شود. بنابراین، از یک بینی الکترونیکی به منظور رایحه-سنجی سیر، تحت اعمال فاکتورهای موثر در مراحل فرآوری و نگهداری استفاده شد. در همین راستا این تحقیق در دوبخش مجزای استفاده از بینی الکترونی در مرحله ی فرآوری و همچنین استفاده از بینی الکترونیکی در مرحله ی نگهداری، انجام پذیرفت. به موازات این رویکرد غیرمخرب، از آزمایش های متعدد دیگری نیز بهره گرفته شد تا میزان همبستگی شاخصه ی کیفی بررسی شود. در این تحقیق، به منظور آنالیز داده ها از روش های تحلیلی متنوعی مانند آنالیز واریانس، آزمون مقایسه ای چندگانه، آنالیز مولفه های اصلی، آنالیز تفکیک خطی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی پس انتشار خطا، و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج مشخص نمودند که عوامل محیطی می توانند به سرعت کیفیت سیر را تحت الشعاع قرار دهند. همچنین استفاده از رویکردهایی محافظتی مانند اتمسفر کنترل شده و یا استفاده از بسته بندی های نوین می تواند کاهش کیفیت سیر را به تعویق بیاندازد. خروجی روش آنالیز مولفه های اصلی نشان داد که کوچکترین تغییر در بافت سیر، منجر به تغییرات پروفایل رایحه ی سیر می شود. در نهایت نتایج اثبات نمودند که بینی الکترونیکی می تواند به عنوان مرجعی در زمینه ی پایش کیفی سیر مورد استفاده قر
  خلاصه پایان نامه

 3. تولید بسته بندی نانویی با اتمسفر اصلاح شده و پوشش های نانویی و بررسی اثرات آنها بر خواص مهندسی و کیفیت قارچ دکمه ای در طول دوره نگه داری
  رشید غلامی 1397
  در این تحقیق روش هایی همچون پوشش کایتوسان، نانو فیلم و اصلاح اتمسفر درونی بسته بندی جهت حفظ کیفیت قارچ سفید دکمه ای در طول دوره نگهداری مورد استفاده قرار گرفته است. قارچ برداشت شده در دو گروه بدون پوشش و با پوشش (کایتوسان با غلظت یک درصد) تقسیم بندی شدند و در سه نوع بسته بندی (معمولی، نانویی و نانو+مپ) قرار گرفتند. بسته های نانو+مپ حاوی 10%اکسیژن، 10%دی اکسید کربن و 80% نیتروژن بودند. نمونه ها به مدت 10 روز و در دمای 4 و 25 درجه قرار داده شدند. پارامترهای فیزیکی (رطوبت و شاخص های رنگ)، پارامترهای شیمیایی (pH و TSS) و پارامترهای مکانیکی (مدول الاستیسیته و نیروی نفوذ) به صورت یک روز در میان اندازه گیری و محاسبه شدند. از طرفی تغییرات گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن نیز در طول دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار (در سطح 1 و 5 درصد) پوشش کایتوسان، نوع بسته-بندی، دوره نگهداری و اثرات متقابل آنها بر پارامترهای اندازه گیری و محاسبه شده بود. استفاده از فیلم نانو به دلیل نفوذپذیری کم نسبت به گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن و همچنین اتمسفر اصلاح شده در کنترل تنفس قارچ و حفظ خواص فیزیکی، شیمایی و مکانیکی آن تاثیر مثبت داشت.
  خلاصه پایان نامه

 4. بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی توت فرنگی تحت شرایط انبارداری با پوشش و بسته بندی نانو کامپوزیت در شرایط اتمسفر کنترل شده
  حسین باریکلو 1397
  انبارداری از مهم ترین عملیات پس از برداشت برای محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی می باشد. توجه به شرایط و نحوه انبارداری کمک شایانی برای حداقل کردن ضایعات می کند. از مهم ترین روش های معمول در حفظ کیفیت و کمک به انبارداری مناسب تر، استفاده از روش پوشش دهی و بسته بندی نانو کامپوزیت محصولات کشاورزی می باشد. می توان با ترکیب این دو روش آسیب های موجود در انبارداری را کاهش داد. در مرحله اول این پژوهش میوه توت فرنگی رقم گاویتا جهت تعیین اثر پوشش دهی کیتوسان، بسته بندی با فیلم پلی اتیلن و نانو کامپوزیت رس بر خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی مورد آزمایش قرارگرفت. متغیرهای وابسته (شیمیایی: pH و درصد بریکس؛ فیزیکی: رنگ و افت وزن و مکانیکی: سفتی و مدول الاستیسیته) و مستقل (دو سطح دمای 25 و 4 درجه سلسیوس، دو سطح بسته بندی با فیلم پلی اتیلن و نانو کامپوزیت رس و دو سطح پوشش دهی کیتوسان و بدون پوشش دهی) انتخاب و در قالب طرح فاکتوریل چند متغییره تصادفی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه تجزیه واریانس مربوط به داده های پارامترهای رنگی L*، * a،b* ، اختلاف رنگ، افت وزن، pH، درصد بریکس، سفتی و مدول الاستیسیته در مورد اثرهای اصلی و متقابل در سطوح احتمال 05/0 درصد معنی دار شد. با توجه به نتایج تجزیه واریانس بین پارامترهای مستقل و وابسته اثر معنی داری بدست آورده شد. به طور کلی بسته بندی با فیلم نانو کامپوزیت با پوشش دهی کیتوسان کمترین تغییرات در طول دوره نگهداری بر پارامترهای رنگی L*، * a،b* ، اختلاف رنگ، افت وزن، pH، درصد بریکس، سفتی و مدول الاستیسیته میوه توت فرنگی نسبت به روز اول نگهداری داشت. همچنین به طور کلی تغییرات پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی در دمای 4 درجه سلسیوس در طول دوره انبارداری کمتر از دمای 25 درجه سلسیوس بود. نتایج نشان داد که نیرو و تنش برشی در فیلم نانوکامپوزیت بالاتر از فیلم پلی اتیلن شد. در مرحله دوم این پژوهش تغییرات گازی درون بسته بندی، خواص کیفی و مکانیکی توت فرنگی پوشش دهی شده در شرایط کنترل اتمسفر در طول دوره انبارداری مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله اول فیلم نانوکامپوزیت C0S0 ، C1S0.75 و C2S0.75 (C بیانگر نانو رس و S بیانگر نانو سیلیس) به روش مخلوط مذاب تهیه شد. سپس میوه توت فرنگی در شرایط کنترل اتمسفر (10% اکسیژن، 15% دی اکسید کربن و 75% نیتروژن) مورد بسته بندی
  خلاصه پایان نامه

 5. مطالعه رفتار میکرومکانیکی بافت سیب زمینی بوسیله میکروسکوپ الکترونی و شبیه سازی المان محدود بافت: تاثیر فشار ترگر، انرژی ضربه و انبارمانی
  صفورا یونجی 1396

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. شبیه سازی کوفتگی میوه خرمالو تحت بار دینامیکی بوسیله روش المان محدود
  الهه سهیل سرو 1401
 2. ارزیابی و شبیه سازی نحوه انتقال حرارت و تعیین توزیع الگوی دمایی داخل مبدل حرارتی پوسته ولوله به وسیله دینامیک سیالات محاسباتی در فرآیند پاستوریزاتور رب گوجه فرنگی
  شاهین اسدبیگی 1401
 3. تاثیر ویتامین Dپوشش دهی شده با فیبر تفاله گوجه فرنگی بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و رئولوژیکی و میکروبی رب گوجه فرنگی
  مریم محمدی 1400
  ابتدا 50 درصد آب با رب اسپتیک در پیش میکسر کاملا میکس و توسط خلا به درون میکسر تحت خلا کشیده می شود سپس مواد پودری شامل نشاسته، استابیلایز، پیاز تازه رنده شده، پودر سیر، نمک و با نصف دیگر آب میکس سپس در مرحله آخر سرکه به همراه طعم دهنده وارد میکسر شده و به مدت 10 دقیقه تحت خلا با دمای 70 درجه سانتیگرد پخت داده خواهد شد بعدا از انجام آزمایشات لازم تایید واحد کنترل کیفیت وارد مخزن ذخیره و از آنجا وارد دستگاه پاستورازیاسیون لوله ای به مدت 20 دقیقه با دمای 88 درجه پاستوریزه خواهد گردید، در مرحله بعد کچاپ پاستوریزه وارد پرکن روتاری و بعد از پر شدن ظزوف دربندی ظروف توسط دستگاه دربندی انجام خواهد شد سپس چهت انجام پلمپ فویل ظروف از زیر دستگاه سیل القایی رد شده و بلافاصله وارد حوضچه آب سرد خواهد گردید.  بررسی رب گوجه فرنگی غنی شده از نظر خواص ظاهری (تغییرات شاخص های رنگی و رئولوژی) نمونه ها.  بررسی پایداری رب گوجه فرنگی غنی شده در طی مدت زمان نگهداری نمونه ها.  بررسی بار میکروبی رب گوجه فرنگی غنی شده با تفاله گوجه فرنگی و ویتامین D  با اضافه نمودن تفاله گوجه فرنگی و ویتامین D خواص رئولوژیکی و بارمیکروبی، رنگ و طعم نهایی تغییر می کند.  امکان پوشش دهی ویتامین D با تفاله گوجه فرنگی وجود دارد.  پوشش دهی ویتامین D با فیبر رب گوجه فرنگی باعث حفظ آن در تولید رب می شود .
  خلاصه پایان نامه

 4. بررسی اثر پلاسمای سرد بر میکروب زدایی وکیفیت پنیر سفید ایرانی
  فاطمه سلطانی 1400
  پنیر از پرمصرف ترین فرآورده های شیر است و در مواردی میزان مصرف آن به عنوان نشانه ی رشد اقتصادی یک کشور محسوب می گردد. تولید پنیر در جهان روند افزایشی داشته است. در حال حاضر یکی از پرمصرف ترین پنیرهای سفید نمکـی در ایـران پنیـر تولیـدی بـه روش اولترا فیلتراسیون (Ultrafiltration) است. پلاسمای غیر حرارتی (سرد) یک روش نوین جهت حذف میکروارگانیسم های مواد غذایی می باشد. بدین منظور در این پژوهش اثر پلاسمای سرد بر کاهش بار میکروبی و ویژگى هاى کیفى و رئولوژیکی نمونه های پنیر تولیده شده از طریق آزمون هاى مختلف بررسی گردید. نمونه ها در شرکت شیر پگاه همدان تحت دو تیمار میکروبی (کپک مخمر و کلیفرم) و مدت اعمال پلاسما در دو سطح (7 و 13 دقیقه) و نمونه شاهد (فاقدآلودگی، فاقد پلاسما) تهیه و تولید شدند و طی دوره نگهداری 30 روزه هر ده روز یک-بار با 2 تکرار توسط آزمون های رنگ سنجی، pH، TPA، وارنر و تنش آسایی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده، تفاوت معنی داری را در صفات مورد ارزیابی بین نمونه شاهد و تیمارهایی که تحت فرآیند با پلاسمای سرد قرار گرفتند نشان داد. بین نمونه های فرآیند شده با پلاسما نیز تفاوت هایی به لحاظ ویژگی های کیفی مشاهده شد که قابل بررسی می باشد.
  خلاصه پایان نامه

 5. ارزیابی و اعتبارسنجی غیرمخرب برخی ویژگیهای کیفی پس از برداشت گل رز به وسیله طیف سنج فیبر نوری
  آرزو مرادی نام فرد 1400
  اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮوه مهندسی ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ: در این آزمایش گل های رز شاخه بریده ازگلخانه تهیه خواهند شد و پس از آماده سازی اولیه، بسته بندی آن ها صورت خواهدگرفت. تیمارهای اعمال شده شامل: نوع بسته بندی در سه سطح (شاهد، اتمسفر اصلاح شده و خلا نسبی)، دو نوع فیلم (فیلم معمولی و فیلم نانو)، دمای نگهداری موردنظر (دو سطح دمایی) و مدت زمان نگهداری مناسب می باشد. بر مبنای تیمارهای اعمال شده و تعداد تیمارها، بسته های مشخصی از هر خوشه تیماری تعیین و برای انجام آزمایشات انتخاب خواهدشد. ارزیابی ها و آزمون های زیر در مدت نگهداری پس از برداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت: 1) ارزیابی های غیر مخرب شامل طیف سنج فیبرنوری تا محدوده ی nm 1100 و آزمون رنگ سنجی 2) آزمون های فیزیکی شامل: رطوبت 3) آزمون های شیمیایی شامل: اندازه گیری ترکیبات آنتوسیانین، آنتی اکسیدان، فلاونول ها و کاروتنوئیدها 4) آزمون گازسنجی 5) آزمون های مکانیکی شامل: آزمون کششی یا برشی یا پانچری بر روی گلبرگ، برگ و یا ساقه گل انجام خواهد گرفت. داده های این تحقیق به صورت آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار خواهد گرفت.
  خلاصه پایان نامه

 6. بررسی تاثیر عصاره ی گیاه کاپاریس اسپینوزا بر ویژگی های کیفی سس مایونز کم چرب
  فاطمه طالبی مزرعه شاهی 1400
  چکیده: سس مایونز به عنوان محصولی پرچرب در معرض فساد اکسیداتیو است. در این مطالعه ابتدا عصاره گیاه کاپاریس اسپینوزا توسط آب مقطر و حلال اتانول %30 در توان های متفاوت ماکروویو (810-90 وات) و زمان های استخراج گوناگون (15-1 دقیقه) استخراج شد و سپس با انجام آزمون های مقدار فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و درصد مهار رادیکال DPPH، بهترین نوع عصاره (در شرایط توان 810 وات و زمان 25/3 دقیقه برای عصاره اتانولی %30، 24/461 وات و 49/3 دقیقه برای عصاره آبی) انتخاب شد. سپس جهت بررسی تاثیر عصاره بر روی روند اکسیداسیون، از فرمولاسیون سس مایونز پرچرب (حاوی %73 چربی) استفاده شد. مقادیر متفاوتی از عصاره ی بهینه به تیمارهای طراحی شده افزوده شد و سپس تیمارهای مختلف در شرایط اکسیداسیون تسریع یافته در دمای 65 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. آزمون های سنجش پراکسید، اندیس پاراآنیزیدین، اندیس توتوکس، pH و اسیدیته در روزهای یک، هشت و شانزده انجام شد و درنهایت بهترین ترکیب عصاره (%75 عصاره آبی و %25 بنزوات سدیم در تیمارهای حاوی عصاره آبی؛ 0% عصاره اتانولی و %100 بنزوات سدیم در تیمارهای حاوی عصاره اتانولی %30) ازلحاظ مهار اکسیداسیون در سس مایونز پرچرب انتخاب شد. جهت تهیه ی سس مایونز کم چرب، دیسپرسیون %20 ایزوله پروتئین سویا جایگزین چربی شد. با استفاده از طرح آزمایش مخلوط (mixture design) مقادیر متفاوتی از روغن، دیسپرسیون 20 درصد پروتئین سویا و تخم مرغ کامل مورد استفاده قرار گرفت. در این مرحله در کنار جایگزینی چربی با دیسپرسیون %20 ایزوله پروتئین سویا، تغییرات دیگر عوامل موجود در فرمولاسیون، شامل درصد تخم مرغ به کاررفته به عنوان امولسیفایر مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله بهترین سطح ترکیب فاکتورها (کمترین محصولات اکسیداسیون تولید شده، بیشترین امتیازات مربوط به خواص حسی و بالاترین سطح ویسکوزیته) در تیمار کنترل حاوی 750 پی پی ام بنزوات سدیم، دارای %40 روغن و 33 درصد دیسپرسیون ایزوله پروتئین سویا و %24 تخم مرغ کامل تعیین شد. همچنین بهترین سطح ترکیب فاکتورها در تیمار دارای %75 عصاره ی آبی و %25 بنزوات سدیم (از مقدار کل 750 پی پی ام)، %47 روغن، %28 دیسپرسیون %20 ایزوله پروتئین سویا و %22 امولسیفایر انتخاب شد. نتایج حاصله از تیمارها در مرحله ی اول، باوجود معنی دار نبودن ارتباط میان متغیرهای وابسته ی شاخ
  خلاصه پایان نامه

 7. تاثیر تیمار پلاسمای سرد بر میکروب زدایی و ویژگیهای کیفی انگور طی دوره نگه داری
  علی خلج 1399
  انگور یک محصول مهم باغبانی و باارزش اقتصادی فراوان است. بیماری های قارچی از مهمم تمری عوامم فسماد و تیریمح محصمو کشاورزی پس از برداشت است. استفاده از پلاسمای غیرحرارتی )پلاسمای سرد( یک روش نوی جهت حذف میکروارگانیسم های غمذا یی می باشد. بدی منظور ابتدا دسمتگاه اعممال پلاسمما ر احمی و سماخته شمد. سمنس انگمور رقمم فیمری بما اسمتفاده از قمار همای بموتریتیس و آسنرژیلوس تلقیح و پس از اعمال پلاسما در مد زمان های 0 ، 10 ، 20 و 40 ثانیه در دمای 4 درجمه سمانتی گمراد نگهمداری شمدند. درصمد آلودگی و خواص شیمیایی )مواد جامد محلول، پی.ا و اسیدیته( به مد 35 روز و هر هفته یک بمار موردبررسمی قمرار گرفمت . بمر اسماس نتایج به دست آمده با تری میزان آلودگی برای هر دو قار آسنرژیلوس و بوتریتیس در نمونه های شاهد )بدون اعمال پلاسما( مشاهده شمد. به وری که پس از 35 روز 100 درصد نمونه ها آلوده شدند. در تیمار 20 ثانیه 15 درصد آلودگی برای قار بوتریتیس و 20 درصد آلودگی برای قار آسنرژیلوس پس از 35 روز دیده شد. در تیمار 40 ثانیه اثری از آلودگی برای هیچ کدام از قار ها مشاهده نشد. بمر اسماس نتمایج به دست آمده تفاو معنی داری در میزان اسیدیته قاب تیتراسیون، مواد جامد محلول و پی.ا در هیچ یک از نمونه های تحت تیمار در مقایسمه با شاهد مشاهده نشد. ازای رو با توجه به کاهش قاب توجه در میزان آلودگی و عدم تغییر در خمواص شمیمیایی انگمور ممی تموان ایم روش را یک روش کارآمد در کنترل ضایعا پس از برداشت انگور دانست.
 8. بررسی خواص بافتی و رئولوژیکی مربا رژیمی بر پایه استویا و بهینه سازی فرمولاسیون با روش سطح پاسخ
  احمد نورمحمدی 1399
  از روش سطح پاسخ برای تولید مربای آلبالو حاوی شیرین کننده استویا و با خصوصیات فیزیکو شیمیایی، حسی و رئولوژی مطلوب استفاده شد. این آزمایشات با استفاده از طرح مرکب مرکزی (CCD) با سه متغیر مستقل که شامل شکر، پکتین و استویا بودند، برنامه ریزی شد. فرآیند تولید نمونه ها در پنج سطح ساکارز (50%-10)، پکتین (%5/0- 1/0) و استویا (6%/0- 2/0) در مقدار ثابت میوه g 300 صورت گرفت. برای ارزیابی مربا، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و رئولوژیکی مربا تعیین و بهینه شدند. غلظت ساکارز، پکتین و استویا بطور معنی داری بر روی شاخص های رنگی، حسی و خواص رئولوژیکی مربا تاثیر داشتند. نتایج نشان داد که هیچ یک از اثرات خطی و متقابل فاکتورهای مورد بررسی بر میزان pH مربا آلبالو معنی دار نبودند. مقادیر L* (روشنایی) و b* (زردی) با افزایش غلظت ساکارز و استویا افزایش یافت، همچنین افزایش پکتین سبب افزایش a* (قرمزی) مربا شد. نتایج ارزیابی آزمون های حسی نشان داد که متغیر شکر نقش مهمی در بهبود پارامترهای حسی مربا ایفا می کند. بررسی تست های ناشی از آزمون کریپ نشان داد که فاکتور شکر نقش مهمی در مقدار پارامترهای G0 و η0 دارد. نتایج نشان می دهد که ویسکوزیته نشان داده شده توسط داشپات ماکسول (η0) می تواند بیانگر خوبی از تاثیر غلظت ساکارز در مربا باشد. همچنین پارامترهای G1 و η1 نمی توانند شاخص های واضحی برای درک تغییرات ساختاری درون مربا با تغییرات در میزان غلظت شکر، پکتین و استویا باشند. نقطه بهینه فرمولاسیون مربای رژیمی در مقدار شکر 40%، پکتین %4/0 و استویا %3/0 به دست آمد. به طور کلی نتایج مطالعه نشان داد که می توان با استفاده از پکتین و شیرین کننده استویا میزان ساکارز را در مربا کاهش داد و یک محصول کم کالری با کیفیت بهینه و شاخص مطلوبیت 69/0 در مقیاس تجاری تولید کرد.
 9. ارزیابی کیفی مغر گردو تحت تاثیر زمان برداشت و روش طبیعی خشک کردن
  حیدر بشیری 1399
  هدف از انجام این پزوهش ارزیابی تغییرات کمی وکیفی مغز گردو تحت تاثیر زمان برداشت و روش خشک کردن طبیعی در منطقه سنقر کلیایی است.آزمایشات تحت دو فاکتور زمان برداشت و روش خشک کردن هر کدام از فاکتور ها با سه سطح انجام گرفت. ابتدا نمونه ها را در سه زمان برداشت و هر کدام از نمونه ها را با سه روش خشک کردن در سایه، خشک کردن در آفتاب خشک کردن ترکیبی از سایه و آفتاب، رطوبت نمونه ها را از 48% رطوبت در هنگام برداشت به 7تا8 درصد رساندیم وبرای آزمایشات آماده نمودیم.آزمایشات شیمیایی،فیزیکی و رئولوژیکی بر روی نمونه ها انجام دادیم .در آزمون شیمیایی دو صفت مقدار فنل کل وانتی اکسیدان موجود در مغز گردو را بررسی نمودیم. بعد از تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون شیمیایی،به این نتیجه رسیدیم که زمان برداشت در سطح احتمال 1% > P و روش خشک کردن در سطح احتمال 1% >P بر روی مقدار فنل کل گردو تاثیر دارد. با مقایسه میانگین ها دریافتیم در بین سطوح فاکتور زمان سطح اول یعنی برداشت بدون ترک پوست سبز گردو بیشترین مقدار را دارد و روش خشک کردن در سایه بیشترین مقدار فنل را دارد. هر چه از این زمان بگذرد مقدار فنل کاهش معنی داری دارد. با توجه به نتیجه آزمون انتی اکسیدان و جدول تغییرات تنها عامل تاثیر گذار بر مقدار انتی اکسیدان مغز گردو اثر متقابل زمان و روش خشک کردن درسطح احتمال 5%>است. میانگین انتی اکسیدان 41/142 میلی گرم در یک گرم مغز گردو می باشد، با توجه به نمودار سه بعدی آین آزمون بیشترین مقدار در زمان برداشت در سطح اول اتفاق می افتد، یعنی برداشت بدون ترک پوست سبز گردو می باشد. باتوجه به تاریخ برداشت مرحله اول 25شهریور تا 10 مهرماه بهترین زمان برداشت برای بیشترین مقدار فنل در مغز گردو می باشد. در آزمون فیزیکی که صفات رنگ و فشاری و برشی انجام گرفت شش صفت L*,a*,b*, و نیرو فشاری و برشی ،مدل ، و چغرمگی را بررسی کردیم .بر صفت رنگ برای هر سه سطح رنگ L*,a*,b* زمان برداشت و روش خشک کردن و اثر متقابل زمان برداشت و خشک کردن بر مقدار عددی این رنگ ها تاثیر گذار می باشد با اصمینان 99% و خطای استاندارد1%زمان برداشت و روش خشک کردن معنی دار شده است . با آزمون مقایسه میانگین ها نیز دریافتیم ازبین سه سطح زمان برداشت زمان سوم برداشت یعنی برداشت با ترک 50% پوست سبز مناسب تر ین زمان ، از بین سطوح خشک کردن روش ترکیب
 10. اثر بسته بندی با اتمسفر تغییریافته بر کیفیت و عمر نگهداری میوه توت فرنگی رقم گاویوتا
  1398
  توت فرنگی محصولی لذیذ و پرطرفدار است که به دلیل درصد بالای آب بافت میوه و نازک بودن پوسته بیرونی، قدرت انبارداری و حمل و نقل آن نسبت به سایر میوه ها پایین تر می باشد. یکی از راه های افزایش حفظ و ماندگاری میوه توت فرنگی استفاده از بسته بندی مناسب می باشد. بسته بندی با اتمسفر تغییریافته با اکسیژن پایین و دی اکسیدکربن بالا (P) یک روش مناسب و اطمینان بخش از نظر نگهداری کیفیت، افزایش عمر نگهداری و کاهش سرعت واکنش های شیمیایی و بیوشیمیایی و همچنین کاهش رشد میکروارگانیسم های فاسدکننده است. P نامناسب می تواند باعث بروز آسیب فیزیولوژیکی، جلوگیری از التیام خراش ها، پیری زودرس و تولید ترکیبات نامطلوب ناشی از واکنش تنفس بی هوازی شود. یک جایگزین برای P با اکسیژن پایین، استفاده از اکسیژن بالا در اتمسفر () است. استفاده از اکسیژن بالا (70%
 11. ارزیابی غیرمخرب رسیدگی میوه انار در پایان دوره رشد
  بابک ختار 1398
  استفاده از تکنولوژی در حوزه کشاورزی نقش بسیار مهمی در تولید غذای مورد نیاز بشر دارد. به دلیل اهمیت کیفیت محصولاتی زراعی در بخش صادرات، استفاده از روش های نوین در ارزیابی کیفیت محصولات باغی مورد توجه بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گرفته است. انار ایران از محصولاتی است که در بازار های جهانی بی رقیب بوده و در چند سال اخیر از نظر صادرات رتبه اول دنیا را به خود اختصاص داده است. با در نظر گرفتن اهمیت میوه انار و نقش مهم آن در صادرات، سلامت و کیفیت این میوه بسیار حائز اهمیت است. بنابراین تشخیص میزان خشکی یا رطوبت انار به عنوان یک خاصیت مهم، هدف اصلی این پژوهش می باشد. در این پژوهش تشخیص میزان رطوبت انار با استفاده از روش غیرمخرب تصویربرداری حرارتی فعال انجام شد. نمونه های انار به سه دسته سطح رطوبت بالا، متوسط و کم تقسیم شدند. نمونه های سطح رطوبت بالا به عنوان انارهای آبدار و نمونه های سطح رطوبت متوسط و کم به عنوان انارهای نارس و خشک در نظر گرفته شدند. برای انجام تصویربرداری از دوربین حرارتی FLIR مدل E40 در یک محفظه تاریک استفاده شد. دمای نمونه ها به صورت مستقیم توسط دوربین حرارتی اندازه گیری و تغییرات دمایی آن ها نیز در گذر زمان ثبت شد. برای بررسی اختلاف آماری در سطوح مختلف رطوبت از تحلیل آزمون واریانس ANOVA یک طرفه استفاده شد. مقایسه میانگین ها نیز به روش دانکن انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که نمونه های کاملا آبدار با قابلیت اطمینان 95 درصد قابل تشخیص بوده و نمونه های با رطوبت متوسط و کم آب نیز با خطای آماری 10 درصد قابل تفکیک از همدیگر می باشند. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که روش غیرمخرب تصویربرداری حرارتی فعال می تواند یک روش مناسب برای ارزیابی میزان رطوبت میوه انار باشد.
  خلاصه پایان نامه

 12. بررسی ماندگاری و خصوصیات کیفی نان سنگگ غنی شده با پودر تفاله هویج در بسته بندی با اتمسفر کنترل شده
  میلاد اسدی 1397
  نان به عنوان یکی از اصلیترین منابع تامین انرژی برای تغذیه انسان شناخته میشود. فیبرها به علت اثرات فیزیولوژیک و متابولیک مفیدی که دارند، در سالهای اخیر موردتوجه قرارگرفتهاند. همچنین رابطه مستقیمی بین کاهش بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت و سرطان کولن با مصرف فیبر وجود دارد. در این پژوهش پودر هویج در سه سطح 3 ، 5 و 7 درصد )وزنی/ وزنی بر پایه آرد( به فرمولاسیون خمیر مصرفی اضافه و خواص رئولوژیکی خمیر با آزمون بک اکستروژن اندازهگیری شد. سپس بهترین تیمار برای پخت نان با روش استاندارد تهیه گردید. نمونهها در طول دوره نگهداری در دمای محیط ) C°24±1 ( نگهداری و با نمونه شاهد مقایسه شدند. نانها در بستهبندی فیلم نانو از جنس پلیمرهای سیلیکونی نگهداری شدند. بافت نانهای شاهد و غنیشده توسط دستگاه بافت سنج و آزمایش نفوذ بررسی شدند. میزان فیبر، پروتئین، چربی، خاکستر و کربوهیدرات پودر هویج و آرد با روشهای استاندارد اندازهگیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد اضافه کردن پودر هویج سبب افزایش مقاومت به کشش خمیر گشته و خمیر قادر به حفظ بهتر گازهای تولیدشده حین تخمیر است. نتایج ارزیابی حسی نشان داد پذیرش کلی نانهای حاوی 5 و 7 درصد پودر تفاله هویج کاهشیافته اما پذیرش کلی تیمار 3 درصد از نان شاهد بیشتر بود.
  خلاصه پایان نامه

 13. بررسی پوشش های خوراکی و فیلم های بسته بندی بر کیفیت و ماندگاری خیار گلخانه ای
  مهدی مهربانی جابر 1397
  چکیده: میوه ها و سبزی ها از جمله مهم ترین محصولاتی هستند که نقش مهمی در تامین نیاز غذایی و سلامت انسان بازی میکنند. خیار در میان تولیدات گلخانه ای در ایران، بالاترین سطح زیر کشت را داراست. یکی از مواردی که باید به آن توجه نمود، این است که مشکل اصلی تولید خیار گلخانه ای در ایران مراحل پس از برداشت و مدت ماندگاری کوتاه آن است؛ این امر ناشی از کاربرد روش های سنتی و غیربهداشتی در نگهداری محصول پس از برداشت می باشد. در این تحقیق خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و رئولوژیکی خیار در طول دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است. خیار پس از برداشت با استفاده از پوشش کیتوزان و فیلم پوششدهی شده و در دو دمای محیط و یخچال به مدت 21 روز نگهداری شده است. در طول دوره نگهداری هر 3 روز یکبار خواص فیزیکی (افت وزن، تغییرات شاخص رنگ)، خواص مکانیکی (نیروی نفوذ و نیروی شکست) و خواص شیمیایی(TSS و PH) مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده آن بود که دما، دوره نگهداری، پوشش و فیلم و همچنین برخی از اثرات متقابل آنها در سطوح اطمینان 1 و 5 درصد معنیدار بوده است. در حالت کلی استفاده از پوشش کیتوزان و فیلم تاثیر مثبت در حفظ ویژگی-های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوه خیار هم در دوره نگهداری کوتاه مدت (6 روز) و هم در دوره بلند مدت (21روز) داشته است.
  خلاصه پایان نامه

 14. اثر فیلم های بسته بندی و اتمسفر اصلاح شده در عمر قفسه ای بامیه
  آزاده حیدریان 1397
  شرایط نگهداری محصول پس از برداشت و در طول دوره نگهداری از عوامل مهمی هستند که بر ویژگیهای کیفی محصولات همانند خواص مکانیکی، شیمیایی و رنگ تاثیر بسزایی دارند. در این پژوهش تاثیر نوع بستهبندی، دما و پوشش خوراکی چیتوزان بر کیفیت پس از برداشت محصول بامیه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل سه نوع فیلم بستهبندی پلی اتیلن سبک، نانو امولسیون سیلیکونی )تهیه شده از شرکت نانو بسپار آیتک(، نانو پلی اتیلن، پوشش خوراکی چیتوزان و دمای نگهداری 1 ± 4 و 1 ± 25 درجه سانتیگراد بود. تاثیر تیمارهای مورد اشاره بر فاکتورهای مواد جامد محلول، pH ، نیروی نفوذ و تغییرات رنگ در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل در 3 تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات پوشش و دما بر برخی فاکتورهای مورد اشاره در سطح 1 % معنیدار است. فیلم نانو امولسیون بافت محصول در طول دوره نگهداری را بهتر حفظ کرد. همچنین دمای 4 درجه سانتیگراد به دلیل کند نمودن کلیه فرآیندهای متابولیکی در حفظ مواد جامد محلول بهتر از دمای 25 درجه سانتیگراد است.
  خلاصه پایان نامه

 15. ارزیابی و اعتبارسنجی غیر مخرب برخی ویژگیهای کیفی پس از برداشت گوجه فرنگی زیتونی به وسیله طیف سنج فیبرنوری - دانشگاه بوعلی سینا
  محمدمهدی سهرابی 1395
  امروزه تعیین کیفیت محصولات کشاورزی مانند میوه ها و سبزی جات یکی از فعالیت های پس از برداشت است که با توجه به رشد تقاضا برای محصولات با کیفیت بالا، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. عواملی همچون میزان مواد جامد محلول، اسیدیته و سفتی از جمله عوامل میزان رسیدگی محصولات به شمار می آیند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه طیف مرئی و مادون قرمز نزدیک جذبی از گوجه و اسیدیته تیتراسیون گوجه زیتونی بود. برای این منظور از سه ناحیه در PH ، زیتونی و تدوین مدلی برای پیش گویی مواد جامد محلول 1040 طیف نگاری انجام شد.در نهایت مدل کالیبراسیونی با استفاده از روش های آنالیز مولفه nm 370 الی nm جهت افقی در ناحیه بین تدوین گشت. نتایج آزمایشات نشان داد که طیف جذبی به نمونه مورد (PLS) و کمترین توان های دوم جزئی (PCA) های اصلی آزمایش و مواد تشکیل دهنده آن بستگی دارد و مشخص گردید که می توان با انجام طیف سنجی مادون قرمز خصوصیات کیفی مورد نظر میوه را به صورت غیر مخرب پیشگویی کرد.
  خلاصه پایان نامه

 16. پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1396/02/24 3:10:47 ب.ظ
  بهرام غفاری 1395
  برآورد شده است که 20 درصد از انتشارات گازهای گلحانه ای مربوط به فعالیت کشاورزی است. بنابراین، مطالعه جنبه های زیست محیطی سیستم های تولید کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات زیست محیطی چغندر قند می باشد. در این رابطه با توجه به تنوع اثرات زیست محیطی کشاورزی نظیر تخریب منابع اکولوژیکی، روشهای مختلفی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی به وجود آمده و توسعه یافته است که، یکی از مدلهای کمّی مهم در این زمینه، ارزیابی چرخه حیات می باشد. این روش در پی کاهش فشار بر محیط زیست از طریق کاهش انتشار گازهای آلاینده می باشد. روش تحقیق حاضر دارای رویکردی کاربردی است. جامعه آماری مطالعه شامل چغندرکاران شهرستان اسداباد است. با استفاده از فرمول کوکران خجم نمونه 130 نفز تعیین گردید. این تحقیق برحسب شیوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی است که به صورت مقطعی در سال زراعی 1394-1395 در طول کشت تا مرحله برداشت انجام شد. واحد تحلیل در این تحقیق مزرعه است که داده ها عمدتاً کمی است که از طریق پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل براطلاعات کمی مربوط به فعالیت های زراعی درطول یک فصل زراعی که 95-1394 می باشدگردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش تحلیل LCA (لرزیابی چرحه حیات) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص نهایی زیست محیطی برای در واحد هکتار برای گرمایش جهانی (0/0235)، اسیدیته (0/168)، تخلیه منابع فسیلی (1/566)، تحلیه منابع آبی (2/048)، یوتریفیکاسیون (3/739)، تخلیه منابع فسفات (7/03) و تحلیه منابع پتاس (0/45) و نیز برای تولید یک تن محصول برای گرمایش جهانی (0/00038)، اسیدیته (0/0027)تخلیه منابع فسیلی (0/025)، تحلیه منابع آبی (0/033)، یوتریفیکاسیون (0/061)، تخلیه منابع فسفات (0/116) و تحلیه منابع پتاس (0/0074) می باشد. بنابراین در بین گروه های تاثیر تخلیه منابع فسفات دارای بیشترین پتانسیل آسیب و در بین گروه های تاثیر شاخص زیست محیطی نیز یوتریفیکاسیون خشکی دارای بیشترین کارآیی آسیب زیست محیطی شناخته شدند.
  خلاصه پایان نامه

 17. بررسی و تعیین صدمات مکانیکی گوجه فرنگی در طی فرایند حمل و نقل
  امیر منصوری الام 1395
  ارتعاشات میوه ها در هنگام حمل ونقل از دلایل اصلی صدمات وارده به محصولات کشاورزی و افت کیفیت آن ها میباشد. در این تحقیق، اثر شرایط مختلف حملونقل که شامل دو نوع ماشین با سیستم تعلیق متفاوت (کامیون بادی و فنری)، سه سطح ارتفاع جعبه درون کامیون (کف، وسط و بالا)، دو موقعیت قرارگیری جعبه (اکسل جلو و عقب)، دو محل قرارگیری میوه درون جعبه (ردیف بالا و پایین) و دو نوع جاده آسفالت بزرگراه و آسفالت درجه دوم می باشند بر میزان انرژی جذب شده میوه گوجه فرنگی به عنوان شاخص مقاومت به کوفتگی توسط آزمون پاندول مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان انرژی جذب شده نمونه های شاهد (ارتعاش ندیده) به روش چندگانه در ارتفاع ثابت در حد تسلیم دینامیکی اندازهگیری شد، سپس نمونه های حمل ونقل شده در همین سطح انرژی تحت آزمون قرار گرفتند. مقاومت به کوفتگی در میوه بر مبنای اختلاف بین انرژی جذب شده نمونه های حمل ونقل شده با نمونه شاهد بر حسب درصد در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس، معنی داری اثرات مستقل و برخی عوامل متقابل را در سطوح احتمال 1 و 5 درصد در دو نوع جاده آسفالت نشان داد، بین کاهش ارتفاع قرار گیری میوه نسبت به کف وسیله نقلیه و افزایش مقاومت به کوفتگی رابطه معنی داری وجود دارد، به طوریکه کمترین مقاومت به کوفتگی در موقعیت عقب، بالاترین ارتفاع از کف کامیونت فنری روی آسفالت درجه دوم در ردیفهای میوه پایین و بالای جعبه که به ترتیب 59/488 و 11/491 درصد افزایش انرژی جذب شده نسبت به شاهد و بیشترین مقاومت به کوفتگی در جعبه های واقع روی اکسل جلو سیستم تعلیق بادی در آسفالت بزرگراه (76/176 درصد افزایش انرژی جذب شده نسبت به شاهد) مشاهده شد. همچنین مقایسه میانگین کامیون، ارتفاع قرارگیری و محل قرارگیری میوه درون جعبه در آسفالت درجه دوم حاکی از آن بود که مقاومت به کوفتگی میوه های ردیف های بالا و پایین جعبه های مستقر در کامیونت فنری در همه سطوح ارتفاع کاهش معنی داری نسبت به وضعیت متناظر آن در کامیون بادی دارد، نتایج کلی نشان داد بین کاهش مقاومت به کوفتگی و افزایش ارتعاشات سیستم تعلیق (پاسخ به ناهمواری های جاده) اختلاف معنی داری حاکم است. به طور کلی اکسل عقب هر دو وسیله نقلیه و بالاترین ارتفاع جعبه روی آن نامناسب ترین مکان برای حمل ونقل های طولانی مدت میوه ها به حساب می آید.
  خلاصه پایان نامه

 18. بررسی برخی اثرات شاخص های زیست محیطی چرخه تولید مرغ های گوشتی در شهرستان همدان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA)
  لیلا آقا مرادی 1395
  ز آنجا که تولیدات کشاورزی و دامداری بیش ترین تولید گازهای گلخانه ای را به همراه دارد، بنابراین صنعت کشاورزی می بایست با تدبیر مناسب مدیریت در منابع و اثرات زیست محیطی، شدت انتشار گازهای گلخانه ای را بهبود بخشد. در این مطالعه به ارزیابی اثرات زیست محیطی مرغداری های تخمگذار در سطح استان البرز پرداختیم. این ارزیابی برای یک کلیوگرم تخم مرغ در طی یک دوره 024 روزه برای هزار مرغ انجام گردید.با توجه 04 مگاژول برآورد گردید. از / به نتایج تحقیق، میزان شاخص تخلیه منابع فسیلی )امنابع انرژی غیرقابل تجدید( 40 0 کیلوگرم معادل / طرفی میزان پتانسیل گرمایش جهانی یک کیلوگرم تخ مرغ نیز در این تحقیق 40 محاسبه گردید . بر اساس نتایج حاصله، تولید جیره غذایی بیش ترین تاثیر است. از طرفی نیز بیش ترین نهاده ای که هم از نظر مقدار و هم از نظر اقتصادی در تولید مرغ مصرف می گردید، بنابراین با توجه به مصرف چشمگیر جیره غذایی در طول دوره مورد نظر و همچنین با توجه به دارا بیش ترین تاثیر بر روی شاخص های زیست محیطی، اریابی چرخه حیات تولید جیزه غذایی نیز در نظر گرفته شد. با توجه به ترکیبات جیره غذایی مرغ در سنین مختلف نگهداری ، سه محصول اصلی )ذرت، سویا و گندم( 04 درصد ترکیب جیره غذایی مرغ گوشتی را تشکیل دادند و مابقی ترکیبات ) 24 درصد( شامل مواد معدنی، مواد پروتیینی، ویتامین ها و غیره بودند. بنابراین برای تولید سه محصول زراعی یاد شده نیز ارزیابی چرخه حیات انجام گردیدنتایج حاکی از آن 0007/ 0077 و 0 /2 ،6440/ بودند که مقدار مصرف انرژی در تولید ذرت، گندم و سویا به ترتیب 6 مگاژول و 8400 و /6 ،000/ همچنین میزان انتشار شاخص گرمایش جهانی نیز 0 8004/0 کیلوگرم معادل CO2 محاسبه گردید.
  خلاصه پایان نامه

 19. تاثیر پوشش چیتوزان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی انگور رقم فخری در طول دوره انبارداری
  سعید خدامرادی بی نهری 1395
  انگور یک میوه بسیار مهم در ایران به شمار می رود و نگه داری آن به دلیل داشتن طبیعت بسیار فسادپذیر، مشکل می باشد. کشور ایران دهمین تولید کننده انگور دنیا می باشد که حدود 3/3 درصد از کل تولید انگور دنیا را به خود اختصاص داده است. عمر کوتاه و افت کیفیت از مشکلات مهم در فرآیند نگهداری و انبارمانی محصولات کشاورزی می باشند، که ضمن نابودی بخش زیادی از محصول، ارزش اقتصادی محصولات را نیز به طرز چشمگیری کاهش می دهند. فسادپذیری بالای انگور عاملی مهم در کوتاه بودن دوره نگهداری این محصول بوده و تولیدکنندگان را مجبور می کند تا محصولات خود را به سرعت به فروش رسانند. مقدار قابل توجهی از محصول در اثر فسادهای پس از برداشت آسیب می بیند. از این رو بررسی عمر انبارمانی یک مرحله ی حساس در محصولات کشاورزی و غذایی به شمار می رود. به همین دلیل استفاده از روش های مناسب از جمله پوشش های خوراکی برای افزایش عمر ماندگاری محصولات کشاورزی و حفظ کیفیت آنها بسیار مهم و ضروری می باشد. در این راستا پوشش چیتوزان به عنوان یک پوشش خوراکی در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و رئولوژیکی انگور فخری در طول دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است. انگور فخری پس از برداشت از باغات استان همدان با استفاده از پوشش چیتوزان در سه غلظت (5/0، 1 و 2 درصد) پوشش دهی شده و در دو دمای محیط و یخچال (4 دجه سانتیگراد) به مدت 55 روز نگهداری شده است. در طول دوره نگهداری هر 5 روز یکبار خواص فیزیکی (افت وزن، رطوبت و تغییرات شاخص رنگ)، خواص شیمیایی (PH و TSS)، خواص مکانیکی (نیروی نفوذ و مدول الاستیسیته) و خواص رئولوژیکی (زمان آسایش و تنش آسایش) مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده آن بود که دما، دوره نگهداری و پوشش چیتوزان و برخی از اثرات متقابل آنها تاثیر معنی-داری در سطح 1 درصد بر خواص فیزیکی و شیمیایی انگور فخری داشته اند. از طرفی مشخص شد که دوره نگهداری تاثیر معنی داری در سطح 1 درصد بر مدول الاستیسیته دارد در حالی که تاثیر پوشش بر این پارامتر معنی دار نبوده است.
  خلاصه پایان نامه

 20. ارزیابی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی با توجه به روش فرآوری و دسته بندی مختلف محصول ورودی
  زهرا غلامی منظور 1395
  رب گوجه فرنگی یکی از عمده ترین فرآورده های حاصل از گوجه فرنگی و مهمترین چاشنی غذاهای ایرانی می باشد که تولید آن در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. از آنجائیکه سلامت انسان در گرو کیفیت مواد غذایی فرآوری شده میباشد لذا بررسی کیفیت این فرآورده ضروری به نظر میرسد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سفتی و رنگ گوجه فرنگی و همچنین روش فرآوری آن، برروی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی رب گوجه فرنگی صورت گرفته است. برای این منظور، شاخص رنگ میوه a* در دو سطح بین 25-15 و 35-25، تیمار سفتی گوجه فرنگی در دو سطح بین 2-5/0 نیوتن و 4-2 نیوتن و روش فرآوری در دو سطح به صورت هاتبریک و کلدبریک در نظر گرفته شد. فاکتورهای اسیدیته، قوام، گرانروی، رنگ، بریکس و pH رب گوجه فرنگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که خواص فیزیکی و مکانیکی گوجه فرنگی و همچنین روش فرآوری بر ویژگیهای رب گوجه فرنگی تاثیرگذار بوده است. از گوجه فرنگیهای با بافت سفتتر و روش فرآوری هاتبریک، رب با شاخص قرمزی بیشتر به دست آمد. گوجه فرنگیهایی که دارای شاخص قرمزی کمتر بودند، رب آنها از قوام و گرانروی بالاتری برخوردار شد. نتایج نشان داد که میزان مواد جامد محلول رب فرآوری شده به روش هاتبریک از روش کلدبریک بیشتر است. رب حاصل از دسته با گوجه فرنگیهای سفتتر و روش فرآوری هاتبریک اسیدیته بیشتری داشت. pH رب دسته قرمزتر و بافت نرمتر، بیشتر از pH دسته با شاخص قرمزی کمتر و دسته سفت تر شد.
  خلاصه پایان نامه

 21. طراحی و ساخت دستگاه سانتریفوژ فندق شکن
  سارا تونس 1394
 22. بررسی شاخص های زیست محیطی تولید تخم مرغ با استفاده از ارزیابی چرخه حیات
  آتنا قاسم پور 1394
  از آنجا که تولیدات کشاورزی و دامداری بیش ترین تولید گازهای گلخانه ای را به همراه دارد، بنابراین صنعت کشاورزی می بایست با تدبیر مناسب مدیریت در منابع و اثرات زیست محیطی، شدت انتشار گازهای گلخانه ای را بهبود بخشد. در این مطالعه به ارزیابی اثرات زیست محیطی مرغداری های تخمگذار در سطح استان البرز پرداختیم. این ارزیابی برای یک کلیوگرم تخم مرغ در طی یک دوره 024 روزه برای هزار مرغ انجام گردید.با توجه 04 مگاژول برآورد گردید. از / به نتایج تحقیق، میزان شاخص تخلیه منابع فسیلی )امنابع انرژی غیرقابل تجدید( 40 0 کیلوگرم معادل / طرفی میزان پتانسیل گرمایش جهانی یک کیلوگرم تخ مرغ نیز در این تحقیق 40 محاسبه گردید . بر اساس نتایج حاصله، تولید جیره غذایی بیش ترین تاثیر است. از طرفی نیز بیش ترین نهاده ای که هم از نظر مقدار و هم از نظر اقتصادی در تولید تخم مرغ مصرف می گردید، جیره غذایی مرغ بود. بنابراین با توجه به مصرف چشمگیر جیره غذایی در طول دوره مورد نظر و همچنین با توجه به دارا بیش ترین تاثیر بر روی شاخص های زیست محیطی، اریابی چرخه حیات تولید جیزه غذایی نیز در نظر گرفته شد. با توجه به ترکیبات جیره غذایی مرغ در سنین مختلف نگهداری جهت تخم گذاری، سه محصول اصلی )ذرت، سویا و گندم( 04 درصد ترکیب جیره غذایی مرغ تخمگذار را تشکیل دادند و مابقی ترکیبات ) 24 درصد( شامل مواد معدنی، مواد پروتیینی، ویتامین ها و غیره بودند. بنابراین برای تولید سه محصول زراعی یاد شده نیز ارزیابی چرخه حیات انجام گردیدنتایج حاکی از آن 0007/ 0077 و 0 /2 ،6440/ بودند که مقدار مصرف انرژی در تولید ذرت، گندم و سویا به ترتیب 6 مگاژول و 8400 و /6 ،000/ همچنین میزان انتشار شاخص گرمایش جهانی نیز 0 8004/0 کیلوگرم معادل CO2 محاسبه گردید. با توجه به اطلاعات به دست آمده بیش ترین مقدار در شاخص های اسیدیته و اکسیداسیون فتوشیمیایی متعلق به تولید گندم بوده و همچنین تولید سویا در مابقی شاخص های زیست محیطی دارای بیش ترین مقدار بوده است. در نهایت نتایج حاصل، به عنوان نهاده مصرفی مرغداری به میزان مصرف در یک تن جیره غذایی وارد نرم افزار گردید.
  خلاصه پایان نامه

 23. اثر پرتودهی گاما بر کیفیت و زمان ماندگاری سیر رقم سفید همدان تحت آزمون های مکانیکی فیزیکی و شیمیایی
  سیده هدی یوسفیان 1394
  فرآوری مواد غذایی با اشعه گاما و نگهداری محصولات پرتودهی شده، کیفیت مواد غذایی را تا مدت زمان های طولانی حفظ می کند. به علّت هزینه بر بودن نگهداری سیر و محدود بودن انبارها در استان همدان و با توجه به تولید بالای سیر در این استان، از پرتودهی به عنوان یکی از روش های نوین جهت نگهداری این محصول استفاده گردید. در این مطالعه، تاثیر دز پرتودهی، مدت زمان نگهداری و دمای انبارداری بر روی خواص مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و رنگ سیر سفید (رقم همدان) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با دزهای صفر، 75 و 150 گری پرتودهی شده و به مدت 6 ماه در دو محیط با دمای 4 و 18 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. در طی مدت زمان نگهداری، تغییرات خواص مکانیکی در طی سه آزمون پانچری (تنش و کرنش تسلیم و نهایی و انرژی گسیختگی)، برشی (تنش برشی ماکزیمم، کرنش برشی و انرژی گسیختگی) و تنش آسایی (زمان و تنش ریلکسیشن)، فیزیکی (ابعاد نمونه، کاهش وزن، افت رطوبت، حجم و قطر میانگین هندسی)، پارامترهای رنگ و میزان تندی نمونه ها در فواصل زمانی 30 روز بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان نگهداری، قطر میانگین هندسی، درصد رطوبت، درصد افت حجم و تندی برای نمونه های شاهد و پرتودهی شده کاهش یافت. شدّت کاهش پارامترهای مورد نظر در نمونه های پرتودهی شده با دز 150 گری به ترتیب 26/0، 9/6 و 33/13 درصد نسبت به نمونه پرتودهی شده با دز 75 گری بیشتر و برای شاخص تندی 59/5 درصد کمتر بود. با افزایش مدت زمان انبارداری، درصد افت وزن و پارامترهای رنگ از جمله a* و b* در نمونه های پرتودهی شده با دز 150 گری به ترتیب 5/5، 80/52 و 30 درصد نسبت به نمونه 75 گری بیشتر بود. امّا شاخص L* در طول مدت زمان نگهداری در نمونه های شاهد نسبت به پرتودهی شده دارای 29 درصد کاهش بود. همچنین تنش تسلیم و کرنش تسلیم حاصل از آزمون پانچری که نشان دهنده تحمّل بافت در مقابل نفوذ است با افزایش دز پرتودهی به میزان 9% و 19% در دمای 4 درجه و 15% و 23% در دمای 18 درجه و انرژی گسیختگی حاصل از این آزمون به میزان 6% در دمای 4 درجه و 7% در دمای 18 درجه به ترتیب کاهش یافت. همینطور نتایج حاصل از آزمون برشی نشان می دهد که تنش برشی، کرنش برشی و انرژی گسیختگی با افزایش مدت زمان نگهداری کاهش یافت، اما درصد کاهش در نمونه های پرتودهی شده نسبت به نمونه شاهد و در دمای نگهداری 18 درجه
  خلاصه پایان نامه

 24. محاسبه شاخص های اقتصادی و تعیین کارایی تولید و انرژی واحدهای تولید دام گوشتی و شیری شهرستان قزوین با تکنیک تحلیل پوششی داده ها
  هما حسین زاده بندبافها 1394
 25. بررسی خواص مکانیکی و شیمیایی زیتون تلخ و شیرین شده طی انبارمانی محصول
  روحاله منتقمی راد 1393
  شرایط نگهداری محصول پس از برداشت و طول دوره انبارداری عوامل مهمی هستند که بر ویژگیهای کیفی محصولات مانند رنگ و خواص مکانیکی تاثیر بهسزایی دارند. به همین منظور در این پژوهش دو نوع زیتون تلخ و شیرین شده با سود 5/1 درصد جمع آوری و جهت بررسی تاثیر طول دوره انبارداری مورد آزمایش قرار گرفتند. میوه زیتون در دو دما (شرایط محیطی با دمای 25 و در درون یخچال با دمای 4 درجه سیلسیوس) به مدت سه ماه نگهداری و در طول این مدت با فواصل زمانی 10 روزه آزمایشات انجام شد. برای تعیین خواص مکانیکی و رنگسنجی از دستگاه آزمایش کشش- فشار و دستگاه رنگسنج استفاده شد. با انجام آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، تاثیر عوامل مستقل، زمان انبارداری، دمای نگهداری و نوع زیتون بر خواص اندازه گیری شده (ضریب برشی، نیروی برشی، انرژی برشی، ضریب کشسانی، نیروی نفوذ، کرنش تسلیم، L*، a*، b*، h و c*) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تجزیه واریانس بین عوامل مستقل و وابسته اثر معنی داری در سطوح احتمالی 05/0 و 01/0 بدست آمد. نتایج آزمونهای مکانیکی و رنگ سنجی نشان داد که با افزایش مدت زمان انبارداری، سفتی، استحکام برشی و سایر خواص مکانیکی زیتون تلخ و شیرین شده افزایش یافت و میزان L* و b* نمونه ها نسبت به روزهای اول، دهم و بیستم بیشتر شد. نمونه های تلخ و شیرین نگه داری شده در دمای 4 درجه سیلسیوس نسبت به نمونه های مشابه در دمای 25 درجه سیلسیوس دارای سفتی، ضریب کشسانی، ضریب برشی، استحکام برشی و انرژی برشی بیشتر و میزان L*، b* و c* کمتری بودند. علاوه بر این نتایج نشان داد که سفتی، نیروی نفوذ، ضریب کشسانی، ضریب برشی، استحکام برشی، انرژی برشی و طول دوره انبارداری زیتون شیرین بیشتر از زیتون تلخ بود.
 26. بررسی خواص رئولوژیکی، مکانیکی و رنگ سنجی انواع مختلف اسپاگتی
  عادل توسلی 1392
 27. بررسی تاثیر میدان مغناطیسی روی برخی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی و خشک شدن حبه انار در شرایط خلاء
  بهنام علایی 1392
 28. بررسی تاثیر سطوح مختلف نمک های NaCl, KCl بر ویژگیهای مکانیکی و رئولوژیکی پنیر سفید ایرانی فراپالایش
  حامد حیدری مقتدر 1392
 29. بررسی برخی ویژگی های مکانیکی و شیمیایی آلو ارقام سانتاروزا و قطره طلا طی مراحل رسیدن
  فرزانه شکاری شیشوان 1392
 30. ارزیابی تاثیر پارامترهای عملکرد خطی کار روی یکنواختی توزیع بذر با استفاده از دستگاه تست گریس بلت
  سجاد اصغری 1392
 31. بهینه سازی خشک کردن پسته در میکروویو بستر سیال به کمک روش سطح پاسخ
  معین زرین نژاد 1392
 32. بررسی تاثیر پوشش سلولزی روی برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی توت فرنگی
  زهرا ندیم 1392
 33. بررسی تاثیر پوشش سلولزی روی برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی توت فرنگی
  زهرا ندیم 1392
 34. تاثیر برخی تنظیم کننده های رشد بر سفتی دانه و ویژگی های کیفی انار رقم یوسف خانی
  سمیه جعفری 1392
 35. تاثیر برخی تنظیم کننده های رشد بر سفتی دانه و وِیژگی های کیفی انار رقم یوسف خانی
  سمیه جعفری 1392