اعضای هیات علمی

مهدی اثنی عشری

مهدی اثنی عشری

مهدی اثنی عشری   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
المیرا احمدی تاثیر آب دریا در تثبیت شیمیایی رس با آهک و مواد پوزولانی بر مشخصه های مقاومتی خاک کارشناسی ارشد 1394/11/27
ازاده دادفرین تاثیر یخ زدن وآب شدن دوره ای درمقاومت خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان و مسلح به ضایعات الیاف نخ تایر کارشناسی ارشد 1394/11/25
عطیه دینی بررسی پارامترهای تحکیم و تراکم در خاک های رسی مسلح به ضایعات الیاف نخ تایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
فایزه زارعی ارزیابی تغییرات ضریب هدایت هیدرولیکی خاک های ماسه ای رس دار تثبیت شده با سیمان و مسلح به ضایعات نخ تایر کارشناسی ارشد 1395/07/10
مهدی زارعی ارزیابی تاثیر شمع های ماسه آهکی در مشخصه های ظرفیت باربری خاک های رسی نرم با استفاده از آزمایش سه محوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
ایدا عظیمی مطالعه تاثیر نانورس بر پارامترهای مقاومت برشی و رفتار تنش کرنش ماسه لای دارتحت بارگذاری استاتیکی کارشناسی ارشد 1394/11/24
بابک قنبری تاثیر میزان لای در خواص مقاومتی خاک دانه ای تزریق شده با دوغاب پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
شیما کشاورزیان مقدم ارزیابی بهبود مشخصه های مکانیکی خاک های ماسه ای با اختلاط آهک و نانورس کارشناسی ارشد 1394/06/29
علیرضا لطیفی بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح شده با الیاف نخ تایر با استفاده از آزمایش سه محوری تناوبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
علی میهن دوست پتغییرات خصوصیات مکانیکی خاکهای ماسهای تزریق شده با دوغاب پلیمری با افزایش فاصله از نقطه اثر تزریق کارشناسی ارشد 1395/11/16
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای اجرائی ساختمان 2115070 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آز مکانیک خاک 2115016 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
آز مکانیک خاک 2115016 1 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1398
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
آز مکانیک خاک 2115016 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
آز مکانیک خاک 2115016 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
روش های ساخت 2115435 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1