اعضای هیات علمی

قاسم رحیمی

قاسم رحیمی

قاسم رحیمی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی توزیع مکانی فلزات سنگین حاصل از ریز ذرات گرد و غبار در استان همدان کارشناسی ارشد 1393/07/15
تأثیر چند نوع بیوچار بر جذب و جزءبندی فلزات سنگین در خاک آلوده دکتری 1400/06/23
سینتیک رهاسازی برخی عناصر از پنج لجن فاضلاب و خاک اصلاح شده با لجن فاضلاب کارشناسی ارشد 1400/12/25
ملیکا شادمانی سینتیک رهاسازی برخی عناصر از پنج لجن فاضلاب و خاک اصلاح شده با لجن فاضلاب کارشناسی ارشد 1400/12/25
لیلا غلامی تأثیر چند نوع بیوچار بر جذب و جزءبندی فلزات سنگین در خاک آلوده دکتری 1400/06/23
پریسا احمدی بررسی تجمع فلزات سنگین ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی در سیستمهای کشت ارگانیک و سنتی گلخانه های کوجه فرنگی کارشناسی ارشد 1397/11/29
محسن یاری پیامد کاربرد کمپوست زباله های شهری بر ویژگی های شیمیایی خاک و پاسخ گیاه ذرت کارشناسی ارشد 1392/08/13
سجاد بیات بررسی فاکتور انتقال عناصر سنگین در اندام های مختلف گیاه توت فرنگی ( Fragaria gaviota) و بادرنجبویه کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
شکوفه بیاتی غیرمتحرک کردن آلوده کننده های خاک (فلزات سنگین) بوسیله ی بایوچار کلوئیدی استخوان کارشناسی ارشد 1399/08/28
بهاره پیران تأثیر آبیاری با پساب خروجی تصفیه خانه شهرک صنعتی بهاران و خاک اصلاح شده با ورمی کمپوست و گچ بر خصوصیات خاک، رشد، عملکرد، غلظت فلزات سنگین در گیاه دارویی (سیاه دانه( کارشناسی ارشد 1395/12/22
میلاد جعفری منصف پیامد کاربرد کاه گندم بر زیست فراهمی کادمیوم در خاک پس از آلودگی به نمک نیتراتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
رضا خاوری فرید بکارگیری جاذب کربنی آلی با منشا طبیعی و سازگار با کشاورزی پایدار برای حذف آلودگی های زیست محیطی کارشناسی ارشد 1398/11/20
هفترانی دودانگه بررسی تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی روی جذب سرب به وسیله گلایول در خاک های آلوده کارشناسی ارشد 1391/10/27
میثم رحیمی بررسی میزان کادمیم و توزیع شکل های آن در سری خاک های غالب تحت کشت گندم در استان همدان کارشناسی ارشد 1392/07/08
نسرین رضایی برین بررسی میزان روی و سرب در خاک های تحت کشت گندم و ارتباط آن با کاربرد کودهای فسفاته در استان همدان کارشناسی ارشد 1392/12/18
ارسلان شریفی بررسی ریخت های گوناگون کربن آلی خاک در زمین های کشاورزی و چراگاهی در دشت قروه، کردستان، ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
مریم فرهانیان تاثیر اصلاح کننده های آلی و معدنی بر حذف فلزات سنگین در خاک آلوده به لجن فاضلاب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
فاطره کریمی حذف فلزات سنگین توسط کرم های خاکی از خاک آلوده، با سطوح مختلف شوری و تحت تأثیر تیمارهای مختلف لجن فاضلاب و بایوچار دکتری 1397/11/29
سپیده یگانه شالی بررسی میزان جذب فلزات سنگین در کشت گلخانه ای توت فرنگی (هیدروپونیک) و میزان تجمع فلزات سنگین در اندام های مختلف موشهای تحت تغذیه توت فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سمیه لاغری تأثیر اصلاح کننده های مختلف بر خصوصیات خاک، عملکرد و محتوای عنصری ذرت کشت شده در خاک آبیاری شده با پساب صنعتی کارشناسی ارشد 1393/11/25
سبحان محمدی کاربرد بایوچار استخوان گاو بر جذب و جزءبندی فلزات سنگین در خاک آلوده کارشناسی ارشد 1397/11/15
ستاره نظری کاربرد بایوچار ضایعات بقولات بر مکانیسم های جذب کادمیوم و سرب در خاک کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
فیروزه نوروزی گلدره تأثیر فعالیت های بیولوژیکی در روند تغییرات فلزات سنگین در خاک آلوده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آلودگی خاک و آب پیشرفته 2218384 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آلودگی خاک و آب پیشرفته 2218313 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تعادلات شیمیایی در خاک 2218347 2 01 نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی خاک 2218017 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی خاک پیشرفته 2218148 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آلودگی خاک و آب پیشرفته 2218313 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شیمی زیست محیطی 2218362 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شیمی خاک 2218456 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی خاک پیشرفته 2218148 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آلودگی خاک و آب پیشرفته 2218313 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
شیمی زیست محیطی 2218362 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شیمی خاک 2218456 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی خاک پیشرفته 2218148 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آلودگی خاک و آب پیشرفته 2218313 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی زیست محیطی 2218362 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی خاک 2218017 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی خاک پیشرفته 2218148 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی خاک 2218017 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
شیمی خاک 2218017 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
شیمی خاک پیشرفته 2218148 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1