اعضای هیات علمی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ساخت و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی لایه نازک ZnO آلاییده شده با Al تولید شده به روش الکتروریسی کارشناسی ارشد 1398/11/07
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی 1398/06/31
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد 1398/06/31
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی 1398/06/31
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی 1398/06/31
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی 1398/06/31
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
سهیلا اوصالی ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاییده شده با Al کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
راضیه چهارمحالی پبررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده روی آلیاژ AZ31B به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در محلول شبیه ساز بدن کارشناسی ارشد 1397/04/24
مینو یدی صلاح لیزری سطح تیتانیوم خالص تجاری/ نانو الیاف هیدروکسی آپاتیت پوشش دهی شده با فرآیند الکتروریسی و بررسی رفتار زیست سازگاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
علی مسیبی بررسی رفتار جذب سطحی کاتیون های فلزات سنگین توسط نانو الیاف کامپوزیتی نایلون6/ نانو ذرات سرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ترمودینامیک مواد 1 2118021 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مطالب ویژه 2118227 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
بایو مواد 2118110 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118230 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترمودینامیک مواد 1 2118021 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه در متالوژی 2118193 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بایو مواد 2118110 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118230 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نانو فناوری پیشرفته1 2118187 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1