اعضای هیات علمی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی 1398/06/31
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد 1398/06/31
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی 1398/06/31
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی 1398/06/31
ساخت و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی لایه نازک ZnO آلاییده شده با Al تولید شده به روش الکتروریسی کارشناسی ارشد 1398/11/07
توسعه پوشش های سرمت Cr3C2-NiCr و WC-Co-Cr بر زیرلایه آلیاژ آلومینیوم A356 با استفاده از روش HVOF کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/17
سنتز و بررسی اثر افزودنی نانو ذرات اکسید روی بر رفتار آنتی باکتریال داربست کامپوزیتی PCL// گزنه کارشناسی ارشد دانلود 1399/02/30
ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی 1398/06/31
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
الهه خداویسی توسعه پوشش های سرمت Cr3C2-NiCr و WC-Co-Cr بر زیرلایه آلیاژ آلومینیوم A356 با استفاده از روش HVOF کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/17
یاسمن قیاسی سنتز و بررسی اثر افزودنی نانو ذرات اکسید روی بر رفتار آنتی باکتریال داربست کامپوزیتی PCL// گزنه کارشناسی ارشد دانلود 1399/02/30
حبیب کریمی ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حبیب کریمی ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
سهیلا اوصالی ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاییده شده با Al کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
فاطمه بختیارگنبدی ساخت و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی لایه نازک ZnO آلاییده شده با Al تولید شده به روش الکتروریسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
راضیه چهارمحالی پبررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده روی آلیاژ AZ31B به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در محلول شبیه ساز بدن کارشناسی ارشد 1397/04/24
مینو یدی صلاح لیزری سطح تیتانیوم خالص تجاری/ نانو الیاف هیدروکسی آپاتیت پوشش دهی شده با فرآیند الکتروریسی و بررسی رفتار زیست سازگاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
افشین سلطانمرادی بررسی اثر دانه گذاری ZnO به روش الکتروریسی بر رفتار الکترواپتیکی لایه نازک ZnO ایجاد شده به روش رسوب گذاری حمام شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
حبیب کریمی ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حبیب کریمی ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حبیب کریمی ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حبیب کریمی ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
علی مسیبی بررسی رفتار جذب سطحی کاتیون های فلزات سنگین توسط نانو الیاف کامپوزیتی نایلون6/ نانو ذرات سرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
ترمودینامیک مواد 1 2118021 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زیست فناوری در مهندسی مواد 2118248 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
بایو مواد 2118110 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118230 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ترمودینامیک مواد 1 2118021 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مطالب ویژه 2118227 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
بایو مواد 2118110 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118230 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترمودینامیک مواد 1 2118021 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه در متالوژی 2118193 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بایو مواد 2118110 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118230 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نانو فناوری پیشرفته1 2118187 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1