اعضای هیات علمی

حسن زختاره

حسن زختاره

حسن زختاره   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
La traduction en persan du roman Attente en automne de Charles Juliet کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/25
Etude de l’activité traduisante de Todorov et ses échos dans l’espace culturel français کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/17
La traduction en persan du livre Psycholinguistique Cognitive. lecture, compréhension et production de texte) de Brigitte Marin et Denis Legros (p. 77-168) کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/24
La traduction en persan du roman Je ne veux pas être jolie de Fabienne Périneau کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
La traduction en persan du livre Paler plusieurs langues, le monde des bilingues de Françaois Grosjean کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
La traduction en persan du livre Psycholinguistique Cognitive. lecture, compréhension et production de texte) de Brigitte Marin et Denis Legros (pp. 1-76) کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/27
نگین برخورداری ناغانی Etude analytique et pragmtique de la méthodologie de l'évaluation des traductions. Cas d'étude: la traduction en persan de Si c'étatit vrai de Marc Levy کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/01
نعیمه حقگو L’ironie théâtrale et la traduction Cas d’étude: Le Dieu du carnage de Yasmina Reza traduit en persan کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/06
فاطمه زمانی گندمانی La traducation en persan du roman Je ne suis pas sortie de ma nuit d'Annie Ernaux کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
سیده رزا سیدابراهیمی La traduction en persan du roman La Jeune fille et la nuit de Guillaume Musso کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/22
گلاله مجیدی La Traduction en persan du roman Dans la paix des saisons, rédigé par Christian Signol کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/15
فاطمه نیکخو La traduction de douze nouvelles du Four de Houshang Moradi Kermani du Persan en Français ترجمه ی دوازده داستان کوتاه از مجموعه ی تنور اثر هوشنگ مرادی کرمانی از فارسی به فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/22
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیان شفاهی داستان 1217124 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
ترجمه و معنی شناسی 1217062 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (08:30 - 10:30)
دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی 1217051 2 01 نامشخص 1401/10/18 (08:30 - 10:30)
زبان شناسی ادبی 1217104 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00)
شعر قرون 17و18 فرانسه 1217093 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30)
انواع شعر فرانسه 1217039 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
پژوهش ادبی 1217076 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
نظریه های نوین زبان شناسی و ترجمه 1217058 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00)
شعر قرون 17و18 فرانسه 1217093 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
انواع شعر فرانسه 1217039 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
پژوهش ادبی 1217076 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00)
کارگاه مطالعه 1217086 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00)
نظریه های نوین زبان شناسی و ترجمه 1217058 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
تاریخ ادبیات قرن 19 1217041 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30)
ترجمه شفاهی فارسی به فرانسه 1217064 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
ترجمه و معنی شناسی 1217062 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30)
انواع شعر فرانسه 1217039 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
پژوهش ادبی 1217076 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
نظری اجمالی بر ادبیات قرن 17 و 18 1217036 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
نظریه های نوین زبان شناسی و ترجمه 1217058 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2