اعضای هیات علمی

معصومه حسنی موسوی

معصومه حسنی موسوی

معصومه حسنی موسوی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دسته بندی و تمایز گذاری انواع ترکیبات بر پایه ی پیریدین استخلاف دار با استفاده از آرایه ی حسگر فلوئورسانس بر پایه ی کربن دات ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
مریم افزونی کاربرد روشهای کمومتری برای اندازهگیری همزمان تیرامین تیروزین و تریپتوفان با روش اسپکتروفتومتری سینتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
سارا اللهمرادی روش رنگ سنجی بر پایه ی نانوذرات طلا به منظور تمایز آمینواسیدها بر اساس روش های تشخیص الگو کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/12
فرشته امامی پیری استفاده از حسگرها، کوانتوم دات و روش های تشخیص الگو برای شناسایی و اندازه گیری کمی بعضی مولکول های مهم بیولوژیکی دکتری دانلود 1392/07/07
سیاوش بهاری بکارگیری روش های کمومتری و اسپکتروفتومتری برای مطالعه بر هم کنش داروها و اندازهگیری بعضی از داروها با استفاده از داده های مرتبه دو و پایش و بهینه سازی حذف همزمان مخلوط برخی رنگینه های آلی دکتری 1394/12/18
هومن حصاری مطالعه الکتروشیمیایی آنترارابین در حضور و عدم حضور نوکلئوفیل های مختلف، سنتز الکتروشیمیایی ترکیب های الی جدید براساس اکسایش هیدروکینون در حضور مشتقات بنزیل آمین و سنتز الکتروشیمیایی نانو ذرات طلای محافظت شده با تایول کارشناسی ارشد 1348/10/11
سیده مریم رحیمیان ترکیب اسپکتروفتومتری و کمومتری در مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس انتقال بار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
طیبه سیارپور روش اسپکتروفتومتری سینتیکی برای اندازه گیری و شناسایی همزمان برخی از آمین ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
زینب شکوهیان جداسازی تیوسولفات، سولفید، تیواوره و تیوفن، توسط نانوذره مغناطیسی Fe3O4 /Ag از محلول های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
عباس کرمی مطالعه اسپکتروفتومتری و ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس انتقال بار بین لیدوکائین، پروکائین، ونلافاکسین و برخی از پذیرنده ها در حلال های آلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/28
مهرداد گردکانه مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی واکنش تشکیل کمپلکس داروهای سیتالوپرام و گاباپنتین با ید و 3،2- دی کلرو-6،5-دی سیانو- پارا- بنزوکینون (DDQ) در حلال های الی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
سیما منظمی ثابت حذف تیوفن، بنزو تیوفن و دی بنزوتیوفن از نمونه های آلی با استفاده از نانو کامپوزیت AC @ Ni0.5Zn0.5Fe2O4 و حذف سولفید از نمونه های آبی وپیش تغلیظ تیوسولفات با استفاده از نانو کامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی عمومی 2 1911007 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شیمی تجزیه 3 1911316 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
شیمی عمومی 2 1911007 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شناخت و کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی در علوم خاک 2218345 3 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 1914008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
شیمی تجزیه 3 1911316 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شیمی عمومی 2 1911007 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 1914008 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نانو مواد در حسگرها و زیست حسگرها 1914009 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 1 1911013 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی عمومی 2 1911007 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طیف بینی اتمی تجزیه ای 1914005 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1