اعضای هیات علمی

حسن ختن لو

حسن ختن لو

حسن ختن لو   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تشخیص صرع از روی سیگنالهای EEG با استفاده از روشهای هوش محاسباتی کارشناسی ارشد 1393/11/29
توصیف تصویر با استفاده از یک معماری توسعه یافته شبکه های عصبی عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
تشخیص بیماری از روی تصاویر شبکیه چشم با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
ارائه ی روشی قابل بازگشت برای افزایش ظرفیت نهان سازی تصویر با حفظ کیفیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
تشخیص نویسنده براساس آنالیز دست خط با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/10
دسته بندی اراضی در تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/28
تقلید بهینه حرکات انسان توسط ربات با استفاده از روشهای هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/03
کنترل هوشمند چراغ راهنما با استفاده از شبکه عصبی عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/06
ارائه ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش با ترکیب ویژگی های سطح پایین تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/06
بهبود تصاویر اندوسکپی و کولونوسکپی به منظور اشکار سازی زخمهای دستگاه گوارش به کمک تکنیکهای پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1393/11/29
ارائه روشی ترکیبی برای تولید تصاویر پانوراما مبتنی بر الگوریتم های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
دانیال ابراهیم زاده برچسب گذاری تصاویر با استفاده از شبکه مولد رقابتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
وحیده ابوالحسن نژاد تدوین و ارائه روش تجربی جهت برآورد ریسک مواجهه با صدا در محیطهای صنعتی بسته با به کارگیری تکنیک های هوش مصنوعی و آماری دکتری دانلود 1397/11/17
زهره احمدی پور اراﺋﻪی روﺷﯽﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺪن اﻧﺴﺎن درﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ روشﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
مه لقا افراسیابی تشخیص تعامل انسان در ویدیو با استفاده از شبکه های عصبی عمیق دکتری دانلود 1398/04/30
مروی الخراز ارائه ی روشی برای تشخیص توده ی سرطان سینه از تصاویر ماموگرافی مبتنی بر روش های هوشمند فازی کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/12
اکرم بیات ارائه ی روشی ترکیبی برای قطعه بندی تومور مغزی در تصاویر تشدید مغناطیسی(MRI) واقعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
امیرحسین براتی ارائه ی روشی برای شناخت حرکت دست به منظور تعامل پزشک با سیستم پیمایش تصاویر MRI در اتاق عمل با استفاده از حسگر کینکت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
فاطمه بشیرگنبدی دسته بندی تومورهای مغزی در تصاویر MRI با استفاده از تکنیک های یادگیری عیمق کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
سیدمحمدمعین پیغمبرزاده آنالیز صحنه مبتنی بر ابر نقاط 3 بعدی با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
فاضله توسلیان تحلیل سینماتیک مستقیم ربات موازی با استفاده از شبکه های عصبی بهینه سازی شده توسط الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
مرتضی جادریان توسعه معماری چندمنظوره متن کاوی با استفاده از ساختارهای مبتنی بر آنتولوژی، پایگاه دانش و روش های یادگیری هوشمند دکتری دانلود 1398/11/16
محمد جمالی دوگاهه سیستم پیشنهاد دهنده ی هوشمند مبتنی بر تکنیک های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
فاطمه دریکوند قطعه بندی تومورهای مغزی در تصاویر MRI با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
زهرا دهقانی سیدی تعیین گروه های عملکردی با استفاده از ویژگی های فشار کف پایی حین دویدن کارشناسی ارشد 1397/11/30
مجید راه بر طبقه بندی تصاویر ابرطیفی مبتنی بر روش های محاسبات نرم با استفاده از داده های برچسب خورده محدود کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/06
زهرا رستمی شناسایی کنش و تعامل انسان-انسان در تصاویر RGB-D با بکارگیری تکنیک های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
امیر سالارپور تعامل مکانی انسان-ربات و برنامهریزی اجتماعی مسی دکتری دانلود 1396/12/09
محسن شاکری ارائه روشی وفقی به منظور بهبود کنتراست تصویر با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
شکوه شلیل احمدی طبقه بندی و استخراج روابط پشتیبان اجزا در تصاویر RGB-D از صحنه های داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
سیده ساره صادقی شناسایی خودکار احساس با استفاده از روشهای یادگیری ماشین دکتری 1399/12/26
فاطمه عزیزملایری ارائه ی روشی جدید برای آنالیز ابر نقاط مبتنی بر تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/26
ارش غیاث یزدی شناسایی هدف در تصاویر سنجش از دور ابرطیفی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
سیدبهزاد فاضلی بهبود کیفیت بازسازی دقت مضاعف تصاویر ویدئویی با ترکیب اطلاعات غیرتکراری فریم های دقت پایین ویدئویی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
علی فرخی قطعه بندی رگ های خونی شبکیه چشم با استفاده از ترکیب روش های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
هومن فرزانه شناسایی چهره در تصاویر مادون قرمز از فاصله 150 متری کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/01
زهره قادری شناسایی کنش های انسان و درک روابط آن ها با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین در تصاویر RGB-D کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
علی اکبر کیایی خوشرودباری پردازش تصویر در دامنه ی دیفرانسیل برداری دل دکتری دانلود 1396/11/18
مجتبی کردابادی ارائه یک روش ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب زنی خودکار تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
فرزانه گندمی پیش بینی فاکتورهای حسی حرکتی مؤثر بر میزان ناپایداری مزمن مچ پا در زنان ورزشکار نخبه و ارائه مدل با رویکرد شبکه عصبی دکتری دانلود 1395/08/01
زانیار محمدی تعیین گروه های عملکردی هنگام راه رفتن براساس ویژگی های فشار کف پایی کارشناسی ارشد 1398/06/31
رضا محمدی مقدم دسته بندی چند برچسبه تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/01
بهنام مددنیا کنترل موقعیت ربات سری صفحه ای دو درجه آزادی با استفاده از فیدبک تصویری موقعیت ربات کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
عطیه السادات میرمعینی تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری های اسکلتی عضﻼنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/23
یاسین معصومی تشخیص خودکار رفتار انسان در تصاویر ویدیویی با استفاده از روش های کلاس بندی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
سیدمحمدحسین موسوی تشخیص حالات و ریز حالات چهره با استفاده از تصاویر و ویدیوهای RGB-D کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
فریبا نصیریان ارایه روشی هوشمند برای استخراج تعامل انسان - انسان و تشخیص رویداد مبتنی بر داده های لیزر. کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
شایسته ولدی سنجش کارکرد آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس تاسیسات مکانیکی مقطع کارشناسی رشته معماری دکتری 1398/11/14
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تصویر پردازی رقمی 2116190 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/25 (08:30 - 10:30)
رایانش تکاملی 2116261 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
مبانی بینایی کامپیوتر(هوش مصنوعی) 2116128 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00)
شناسایی الگو 2116260 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
مجموعه ها و سیستمهای فازی 2116262 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00)
تصویر پردازی رقمی 2116190 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
رایانش تکاملی 2116261 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
مبانی بینایی کامپیوتر(هوش مصنوعی) 2116128 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
شناسایی الگو 2116260 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
تصویر پردازی رقمی 2116190 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
رایانش تکاملی 2116261 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30)
مبانی بینایی کامپیوتر(هوش مصنوعی) 2116128 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
شناسایی الگو 2116260 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
مجموعه ها و سیستمهای فازی 2116262 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
مفاهیم پیشرفته1 در هوش مصنوعی 2116290 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00)
تصویر پردازی رقمی 2116190 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
رایانش تکاملی 2116261 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
مبانی بینایی کامپیوتر(هوش مصنوعی) 2116128 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
نمایش 18 نتیجه
از 1