اعضای هیات علمی

محمدحسن اسدی

محمدحسن اسدی

محمدحسن اسدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امید طاری مرادی فلسفه اراده حاکمیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آئین دادرسی مدنی 1 1215037 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 1215230 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
متون فقه 2 1215111 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
اصول فقه 1 1215088 1 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجوری 1215222 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/11 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجوری 1215222 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/11 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
متون فقه 1 1215087 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مسئولیت مدنی 1215104 2 02 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/10 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مسئولیت مدنی 1215104 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آئین دادرسی مدنی 1 1215037 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آئین دادرسی مدنی 1 1215037 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت 1215230 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کارآموزی قضایی عملی 1215060 1 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کارآموزی قضایی عملی 1215060 1 02 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
متون فقه 2 1215111 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول فقه 1 1215088 1 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجوری 1215222 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت از محجوری 1215222 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
حقوق مدنی 8 شفعه و وصیت و ارث 1215228 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
متون فقه 1 1215087 1 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3