اعضای هیات علمی

مریم حجامی

مریم حجامی

مریم حجامی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی داروئی 1911079 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
طراحی و سنتز دارو 1913005 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شیمی آلی 3 1911032 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (19:00 - 20:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی هیتروسیکل 1911161 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 4 نتیجه