اعضای هیات علمی

مرتضی حیدری مظفر

مرتضی حیدری مظفر

مرتضی حیدری مظفر   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پویشگرهای لیزری پیشرفته : پردازش و کاربردها 2115458 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هفته های فرد چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
عملیات نقشه برداری 2115097 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
عملیات نقشه برداری 2115097 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
نقشه برداری 2115096 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فتوگرامتری 2115074 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فتوگرامتری فضایی 2115459 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کاربردهای سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی 2115462 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مبانی GIS در مهندسی عمران 2115108 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
پویشگرهای لیزری پیشرفته : پردازش و کاربردها 2115458 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
عملیات نقشه برداری 2115097 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
عملیات نقشه برداری 2115097 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
مبانی GIS در مهندسی عمران 2115108 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نقشه برداری 2115096 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فتوگرامتری 2115074 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فتوگرامتری فضایی 2115459 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کاربردهای سنجش از دور در مدیریت بلایای طبیعی 2115462 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی GIS در مهندسی عمران 2115108 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2