اعضای هیات علمی

سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی

سیدمنوچهر حسینی پیلانگرگی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 2 2113025 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
سیستم های دیجیتال 1 2113118 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فیزیک الکترونیک 2113131 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
معماری کامپیوتر 1014014 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
الکترونیک 2 2113025 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ریاضیات مهندسی 2113017 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سیستم های دیجیتال 1 2113118 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدارهای منطقی 1014013 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
الکترونیک 2 2113113 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سیستم های دیجیتال 1 2113118 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فیزیک الکترونیک 2113131 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
الکترونیک 2 2113025 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ریاضیات مهندسی 2113017 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سیستم های دیجیتال 1 2113118 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
الکترونیک 2 2113113 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سیستم های دیجیتال 1 2113118 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیک الکترونیک 2113131 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
الکترونیک 2 2113113 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ریاضیات مهندسی 2113017 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سیستم های دیجیتال 1 2113118 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2