اعضای هیات علمی

عبدالمجید وحیدی

change-logo

عبدالمجید وحیدی   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: