اعضای هیات علمی

میثم یاری

میثم یاری

میثم یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز و کاربرد یک کاتالیزور نانومغناطیسی پلیمری جدید عامل دار شده با اوره در سنتز مشتقات جدید پیریدینی با تکه های سولفونات و سولفونامید کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/25
سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با اوره در تهیه برخی N- هتروسیکل های 5 و 6 عضوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
طراحی، سنتز، شناسایی و بررسی رفتار کاتالیزوری حلال یوتکتیک عمیق تثبیت شده بر روی سطح بستر نانومغناطیسی در سنتز هتروسیکلهای شش عضوی نیتروژن ذار کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/20
نرگس زارعی سنتز و کاربرد یک کاتالیزور نانومغناطیسی پلیمری جدید عامل دار شده با اوره در سنتز مشتقات جدید پیریدینی با تکه های سولفونات و سولفونامید کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/25
فضل الحق فضل سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با اوره در تهیه برخی N- هتروسیکل های 5 و 6 عضوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
علیرضا اکبری طراحی، سنتز، شناسایی و بررسی رفتار کاتالیزوری حلال یوتکتیک عمیق تثبیت شده بر روی سطح بستر نانومغناطیسی در سنتز هتروسیکلهای شش عضوی نیتروژن ذار کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/20
محمد رضا آنی زاده سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی آهن با اتصال دهنده اوره جدیدو مایعات یونی مغناطیسی بر پایه فسفونیم و کاربرد کاتالیزوری آنها در سنتز پیریدین ها و کینازولین ها دکتری دانلود 1401/11/20
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 01 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 01 1401/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی آلی 2 1911043 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 4 نتیجه