اعضای هیات علمی

میثم یاری

میثم یاری

میثم یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی آلی 2 1911043 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 3 نتیجه