اعضای هیات علمی

میثم یاری

میثم یاری

میثم یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری نانوذرات مغناطیسی عاملدار شده با اوره در تهیه برخی N- هتروسیکل های 5 و 6 عضوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
شیمی آلی 2 1911043 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
نمایش 3 نتیجه