اعضای هیات علمی

مهدی هاشمی

مهدی هاشمی

مهدی هاشمی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سید احمد رضا احمدی افشار ریز استخراج بر پایه حلال ابر مولکولی دکانوئیک اسید و نونیل فنول اتوکسیله جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری همزمان اسپکتروفتومتری سانست یلو، آزروبین و کوینولین با استفاده از MCR-ALS کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
محیا الفت میری ریز استخراج فاز مایع برای اندازگیری مقادیر کم ارسنیک با استفاده از روش ولتامتری پالسی مشتقی کارشناسی ارشد 1398/06/31
داود بیگدلی فام نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده برای حذف و اندازه گیری برخی فلزات سنگین و ترکیبات آلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
محمد ترک جوکاری کاربرد روش های ریز استخراج فاز مایع به کمک جریان ورتکس اجباری و ریزاستخراج فاز جامد به کمک نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده برای اندازه گیری ترکیبات دارویی و BTEX کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سعیده دارایی توسعه یک سنسور پتانسیومتری بر پایه پلیمرهای قالب یونی جهت اندازه گیری مقدار بسیار کم یون سرب کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
سید مصیب دریانورد کاربرد روشهای ریزاستخراج مایع- مایع و ریزاستخراج فاز جامد جهت اندازه گیری نمونه های زیست محیطی و دارویی با استفاده از تکنیک های کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری دکتری دانلود 1392/07/03
عهدیه ده پهلوان مطالعه الکتروشیمیایی -N,N دی الکیل پارا فنیلن دی آمین در حضور مشتقات کومارین، و مطالعه الکتروشیمیایی کتکول ها در حضور 4،6-دی متیل-2-مرکاپتوپیریمیدین کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
شادیه سیاری سنتز نانوکامپوزیت (NiZnFe2O4) و بررسی کارایی آن در حذف رنگ های آلی از محیط های آبی و تهیه حسگرهای اصلاح شده الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد 1392/06/31
زهره طاهری مسلک استخراج فاز جامد ابا نانو ذرات اصلاح شده برای اندازه گیری برخی مایکو توکسینها و ترکیبات دارویی دکتری دانلود 1393/07/08
پروین ظهرابی توسعه روش های استخراج فاز جامد با نانو ذرات اضلاح شده و میکرو استخراج مایع-مایع برای اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی و زیست محیطی دکتری دانلود 1394/07/12
شیوا فلاح کاربرداستخراج فازجامد به کمک نانوذرات مغناطیسی جهت اندازه گیری اسپکتوفتومتری ارسنیک بااستفاده ازمعرف متیل وایولت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
زهره مرآتی فشی کاربرد روش ازون- الکترولیز برای تصفیه راکتیو اورنج- 7 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
امیر نجفی توسعه روش های ریزاستخراج فاز مایع با به کارگیری حلال های ابرمولکولی و یوتکتیک عمیق طبیعی جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری گونه های معدنی آرسنیک، فسفات و سیلیکا با استفاده از روش های اسپکتروفتومتری و کمومتریکس دکتری 1398/11/16
زهرا نظری کاربرد پلیمر های قالب مولکولی و یونی جدید بر روی پایه هایی از نانو لوله های کربنی چند دیواره برای جدا سازی و اندازه گیری اسپکتروفتومتری برخی از آلاینده های مواد غذایی دکتری 1397/07/10
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استانداردسازی 1911325 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طیف بینی تجزیه ای پیشرفته 1914014 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
کروماتوگرافی 1914006 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
شیمی تجزیه 2 1911321 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی سبز و محیط زیست 1911324 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
استانداردسازی 1911325 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 1 1911013 3 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 3 1911316 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کروماتوگرافی 1914006 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روشهای نوین در آنالیز دستگاهی 1911232 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی تجزیه 1 1911013 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی سبز و محیط زیست 1911324 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
استانداردسازی 1911325 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شیمی تجزیه 2 1911321 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1