اعضای هیات علمی

محمدحسین توکلی

محمدحسین توکلی

محمدحسین توکلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مایده احمدی فرآیندهای انتقال حرارت در بلور سفایر کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
شیرین امید امکان سنجی سنتز پودر و شبیه سازی رشد چُکرالسکی تک بلور BGO دکتری دانلود 1397/10/19
نرگس امینی اثر تغییر پارامترهای روش ذوب چرخشی بر روی خواص فیزیکی الیاژهای امورف پایه اهن دکتری دانلود 1396/04/17
مریم انفرادی تعیین توزیع ولتاژ و جریان در پیچه القایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
زهرا ایینه وند مطالعه نظری و طراحی یک مولد فشرده ساز شار مغناطیسی غیرانفجاری با سیم پیچ متراکم شونده کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/13
زهرا آئینه وند مطالعه نظری و طراحی یک مولد فشرده ساز شار مغناطیسی غیرانفجاری با سیم پیچ متراکم شونده کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/21
نادر پیرتاج همدانی بررسی همدیدی و دینامیکی گردوغبار با تاکید بر استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
رضوان ترکاشوند شکست تقارن در دستگاه های پخش واداشته کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
رضوان ترکاشوند شکست تقارن در سیستمهای پخش واداشته کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
حسین چراغی اثر هندسه پیچه بر فرآیند القای گرمایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/18
سپیده حاجی عزیزی محاسبه ماتریس مقاومت و اندوکتانس مولد فشرده سازی شار مارپیچی غیرانفجاری با گلوله مخروطی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/18
حسین خدامرادی شبیه سازی رایانه ای دو بُعدی رشد چُکرالسکی بلور BGO دکتری دانلود 1396/06/20
لیلا رحیمی طهماسبی راد محاسبه تنش های گرمائی در رشد بلور از مذاب کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
مجتبی شاملوعلی ابادی مطالعه ی تاثیر گرما دادن بر روی ساختار آلیاژهای فلزی آمورف با روش اسپکتروسکوپی موسباور کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
مجتبی شاملوعلی ابادی مطالعه تاثیر گرما دادن بر روی ساختار آلیاژهای فلزی آمورف با روش اسپکتروسکوپی موسباور کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
سیده زهرا طاهری قهفرخی شبیه سازی سه بُعدی توزیع دما و میدان شاره در یک سیستم رشد بلور چُکرالسکی ژرمانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/23
عاطفه محمدی تلوار بررسی توزیع پول در جامعه با استفاده از مدلهای تصادفی فیزیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
فاطمه میکده تاثیر دیوارک در رشد بلور هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
سیما هدایتی نواقص ایجاد شده در هنگام رشد بلور سفایر از فاز مذاب کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/22
محترم هنرمندنیا شبیه سازی رایانه ای دو بُعدی رشد چُکرالسکی تک بلور ژرمانیم دکتری دانلود 1396/07/01
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک عمومی 2211047 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
فیزیک 2 2222123 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فیزیک عمومی 1 2016355 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/03/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1400
فیزیک عمومی 1 2016355 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فیزیک محاسباتی 2018293 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مدل سازی عددی و شبیه سازی در .. 2018353 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فیزیک محاسباتی 2018293 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیک پایه3 2018369 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیک عمومی 3 2018008 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدل سازی عددی و شبیه سازی در .. 2018353 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیک محاسباتی 2018293 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدل سازی عددی و شبیه سازی در .. 2018353 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک تحلیلی 2 2018019 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیک پایه 2016084 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیک عمومی 1 2016355 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2