اعضای هیات علمی

محمدرضا اردلان

محمدرضا اردلان

محمدرضا اردلان   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل رحمانی بررسی نقش رهبری زهرآگین بر ایجاد ترومای سازمانی با میانجیگری فرسودگی عاطفی، رفتار منافقانه و بدبینی سازمانی در معلمان مدارس متوسطه استان خوزستان دکتری دانلود 1401/12/16
حسین معجونی بررسی رابطه ی رهبری سطح پنج و رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس بواسطه توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در بین معلّمان مدارس ابتدایی استان فارس در سال تحصیلی 1400-1399 دکتری دانلود 1401/02/17
قاسم بازی بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کارتیمی و توسعه حرفه ای از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 94-1393 کارشناسی ارشد 1394/04/09
رقیه بهشتی راد شناسایی عوامل شکل دهنده بر آینده نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ایران به منظور ارائه سناریوی مطلوب دکتری 1396/09/01
جهانگیر پرناک بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و نوآوری دبیران مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/04/30
زهرا جعفری رابطه بین مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه فکری با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی94-1393 کارشناسی ارشد 1394/10/22
نفیسه حجاری بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدار متوسطه دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/07/04
سیده الهه حیدری بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با یگانگی فرد-سازمان و رفتارهای فرانقشی کارکنان دانشگاه ملایر در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد 1394/10/09
محمدامین دهقان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
فائزه ذوالفقاری فرد بررسی رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای فرانقشی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 95-1394 کارشناسی ارشد 1395/10/15
معصومه رحیمیان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر همدان در سالتحصیلی 1398-1397 کارشناسی ارشد 1398/04/10
سمیرا روزبهانی بررسی رابطه بین هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد 1390/07/12
وحید سلطانزاده طراحی الگوی کارآفرینی آموزشی در دانشگاه های دولتی کشور دکتری 1399/12/27
عباس شایان جو بررسی رابطه بین مهارت های سازمانی مدیریت زمان با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/04/04
عباس شایان جو بررسی رابطه بین مهارت های سازمانی مدیریت زمان و اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهر همدان سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/04/04
مهدی عباسی توسل بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی 95-1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/22
عبدالله عبدی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدل کامرون و کویین با سبک های رهبری مدیران مدارس راهنمایی شهر مریوان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/10/26
شوبو عبدالملکی ارزشیابی طرح تعالی مدیریت مدارس دوره دوم متوسطه استان های غرب کشور (همدان، کردستان و کرمانشاه) بر اساس مدل سیپ دکتری 1397/06/18
فریبرز عرفانی زاده طراحی الگوی رهبری تنوع دانشجویان در دانشگاه های دولتی غرب کشور دکتری 1399/12/25
احمد عزیزی بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و یگانگی فرد – سازمان با اخلاق حرفه ای از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی1393-1392 کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
نفیسه عطایی کچویی بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی معلمان با اثربخشی سازمانی مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/02
مرتضی فخاری واحد بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار با معنویت در محیط کار و کار تیمی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد 1394/07/28
پریا قاسمی بررسی رابطه بین مدیریت کوانتومی با هوش سازمانی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 99-98 کارشناسی ارشد 1399/08/27
پروین قربانیان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی دبیران مدارس راهنمایی دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد 1390/07/26
احسان قره باغی برهمن بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و نوآوری سازمانی با چابکی سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان سال 1397-1396 کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
میترا قلی پور بررسی رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار و مدیریت سرمایه فکری با عملکرد سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 95- 1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
مریم کیانی بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی- تعاملی با حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان دانشگاه بو علی سینا در سال تحصیلی96-1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/03
ایمان کریمی رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کار بست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی و متوسطه دولتی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1390/03/31
علی کوهی بررسی رابطه بین اخلاق کاری و وجدان کاری با چابکی سازمانی دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد 1394/08/05
حمیده لطیفی بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی با خودکارآمدی شغلی و رفتار های فرانقشی معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهر خرم آباد در سالتحصیلی 1398-1397 کارشناسی ارشد 1398/04/11
الهام محمدی شاهد بررسی رابطه بین عارضه های سازمانی با کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/12/13
رقیه مرادی بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی با جامعه پذیری سازمانی و اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 96-1395 کارشناسی ارشد 1396/07/10
مهناز مرادی چهری رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی با سلامت سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/10/22
احترام میرزاخانی بررسی رابطه بین هوش معنوی با مهارت های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/10/30
احترام میرزاخانی بررسی رابطه هوش معنوی با مهارت های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/10/30
سیدسینا موسوی نوروز بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با شادکامی و بهره وری معلمان ابتدایی شهر همدان در سالتحصیلی 1398-1397 کارشناسی ارشد 1398/04/11
زینب نادری بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در دانشگاه رازی کرمانشاه از دیدگاه اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 94-1393 کارشناسی ارشد 1394/08/20
منیژه نصیریان بررسی رابطه بین مهارت های سه گانه مدیران گروههای آموزشی دانشگاه بوعلی سینای همدان با فرهنگ سازمانی از دید اعضای هیئت علمی کارشناسی ارشد 1390/10/27
منیژه نصیریان بررسی ربطه بین مهارت های سه گانه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه بوعلی سینا با فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی کارشناسی ارشد 1390/10/27
علی نظری بررسی رابطه بین یکانگی (تناسب) فرد- سازمان و ویژگیهای شخصیت کارکنان با سلامت سازمانی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/04/04
لیلا نعمتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با یگانگی فرد- سازمان و سلامت سازمانی در بین دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه و همدان از دیدگاه اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1393/08/27
فاطمه نوروزی بررسی فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه با تأکید بر مدل دنیسون در سال تحصیلی 89-90 کارشناسی ارشد 1390/07/26
طاهره والایی امجد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه بوعلی سینا براساس مدل دنیسن- اسپرتیزر از دیدگاه اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/10/11
پرستو ویسی بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی با بهره وری کارکنان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 3251 کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/12
سارا یوسفی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی با کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
پروژه 1219314 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تجزیه وتحلیل سیستم هاوکاربردآن درمدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی 1219148 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان های آموزشی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219327 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
یادگیری سازمانی 1219377 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219135 3 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فلسفه مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219142 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کاربرد سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219200 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کارورزی 1219389 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کارورزی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219332 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مدیریت دانش 1219386 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 1219296 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
پروژه 1219314 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تجزیه وتحلیل سیستم هاوکاربردآن درمدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی 1219148 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان های آموزشی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219327 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روشهای پژوهش در مدیریت(مدیریت آموزشی) 1219199 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مطالعات تطبیقی آموزش و توسعه منابع انسانی 1219383 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نظارت و راهنمائی آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219144 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3