اعضای هیات علمی

مرتضی یوسف صنعتی

مرتضی یوسف صنعتی

مرتضی یوسف صنعتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طبقه بندی نیمه نظارتی ریزخوشه محور جریان داده کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/22
ارتقا خوشه بندی توزیع شده کلان داده کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/20
استخراج ابعاد رضایت مشتری و تحلیل احساسات وی با استفاده از نظرات ثبت شده در سایت دیجی کالا از طریق متن کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
سحر احسنی ارتقا خوشه بندی توزیع شده کلان داده کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/20
حمیدرضا عبدالحسینی استخراج ابعاد رضایت مشتری و تحلیل احساسات وی با استفاده از نظرات ثبت شده در سایت دیجی کالا از طریق متن کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
میثم معصومی طبقه بندی نیمه نظارتی ریزخوشه محور جریان داده کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/22
زهرا عمیقی بررسی وحل چالش تقسیم بندی داده های جریان در داده های حجیم کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/23
معصومه هاشمی احراز هویت به عنوان سرویس مبتنی بر رویداد راندگی برای یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایگاه داده پیشرفته 2116267 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
پایگاه داده ها 2116092 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 2116292 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 2116292 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
برنامه سازی پیشرفته 2116062 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
پیاده سازی سیستم پایگاه داده 2116145 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
رایانش ابری 2116254 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کارگاه برنامه نویسی پیشرفته 2116291 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
کارگاه برنامه نویسی پیشرفته 2116291 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
پایگاه داده پیشرفته 2116267 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
پایگاه داده ها 2116092 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2116058 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
برنامه سازی پیشرفته 2116062 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
پیاده سازی سیستم پایگاه داده 2116145 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
رایانش ابری 2116254 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2116058 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
برنامه سازی پیشرفته 2116062 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پایگاه داده پیشرفته 2116267 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پایگاه داده ها 2116092 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2116058 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2