اعضای هیات علمی

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش خلاقیت 2814221 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1402
پرورش خلاقیت 2814221 3 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1402
پرورش خلاقیت 2814221 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دوشنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1402
طراحی هویت سازمانی 2814206 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1402
طراحی هویت سازمانی 2814206 3 02 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1402
طراحی بسته بندی 2814205 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1401
طراحی بسته بندی 2814205 3 02 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1401
گرافیک و تبلیغات 2814231 2 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1401
گرافیک و تبلیغات 2814231 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1401
پرورش خلاقیت 2814221 3 02 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1401
پرورش خلاقیت 2814221 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی بسته بندی 2814205 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی بسته بندی 2814205 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی و بسته بندی 2814115 4 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1401
طراحی تبلیغات 2814111 4 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی هویت سازمانی 2814206 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
طراحی هویت سازمانی 2814206 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
گرافیک و تبلیغات 2814231 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1400
گرافیک و تبلیغات 2814231 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1400
صفحه آرایی1 (اصول و مبانی صفحه آرایی) 2814202 3 03 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3