اعضای هیات علمی

نعیمه اولنج

change-logo

نعیمه اولنج   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

همایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ذرات بنیادی مقدماتی 2018033 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فیزیک عمومی 1 2016355 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیک عمومی 1 2016355 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 2018290 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ساختار هسته 2018310 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مکانیک کوانتمی 2 2018118 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
موضوعات ویژه 1 2018301 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیک هسته ای انرژیهای زیاد 2018311 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک کوانتمی 2 2018026 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک کوانتمی 2 2018118 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 2018283 3 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی 2018280 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکانیک کوانتمی 1 2018025 4 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک کوانتومی 1 2018117 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
موضوعات ویژه 1 2018301 3 02 نامشخص 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
الکترومغناطیس1 2018115 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
الکترومغناطیس1 2018023 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فیزیک پایه 1 2015100 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
مکانیک کوانتمی 1 2018025 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک کوانتومی 1 2018117 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1