اعضای هیات علمی

نعیمه اولنج

change-logo

نعیمه اولنج   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/28
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/28
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
لیلا عسگری بررسی روش های حل معادله مادر در مکانیک آماری دور از تعادل در فضای تکانه برای توزیع پارتونی انتگرال گیری شده کارشناسی ارشد 1399/07/23
محدثه نظری مطالعه وابستگی سطح مقطع بوزون هیگز به توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/23
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
فائزه ترابی منزه مطالعه ی پدیده شناختی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده در چارچوب رهیافت KMR از طریق محاسبه تابع ساختار طولی پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
احسان تورجی راغب بررسی توابع توزیع پارتونی انتگرال گیری نشده درتقریب اول در چارچوب مدل KMR کارشناسی ارشد 1397/04/11
محمد رجبی بررسی توابع توزیع پارتونی انتگرالگیری نشده در تقریب دوم در چارچوب مدل MRW کارشناسی ارشد 1397/04/11
الهام مرادی مطالعه معادله تحول تابع توزیع پارتون ها موسوم به معادلات DGLAP و باز تولید آن به روش پخش-برهمکنش کارشناسی ارشد 1397/10/30
محمدرضا معصومی نیا بررسی پدیده شناختی توابع توابع توزیع پارتونی در چارچوب مدل های KMR و MRW در پراکندگی های ژرف ناکشسان دکتری دانلود 1396/02/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک کوانتمی 2 2018118 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
فیزیک عمومی 1 2016355 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فیزیک عمومی 2 1911005 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مکانیک کوانتمی 2 2018118 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ذرات بنیادی مقدماتی 2018033 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فیزیک عمومی 1 2016355 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیک عمومی 1 2016355 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 2018290 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ساختار هسته 2018310 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مکانیک کوانتمی 2 2018118 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
موضوعات ویژه 1 2018301 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فیزیک هسته ای انرژیهای زیاد 2018311 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک کوانتمی 2 2018118 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک کوانتمی 2 2018026 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 2018283 3 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی 2018280 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکانیک کوانتمی 1 2018025 4 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک کوانتومی 1 2018117 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
موضوعات ویژه 1 2018301 3 02 نامشخص 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
الکترومغناطیس1 2018115 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2