اعضای هیات علمی

داود نعمت الهی

داود نعمت الهی

داود نعمت الهی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الکتروسنتز برخی از پلیمرهای رسانا در حضور اکسیدهای فلزی نانوساختار و گرافن اکساید احیا شده جهت استفاده در مواد الکترودی برای ابرخازن های با عملکرد بالا دکتری دانلود 1398/04/05
مطالعه الکتروشیمیایی اسید نارنجی 7و مشتقات بیس(-4آمینوفنیل) در حضورهسته دوستهای مختلف و طراحی و ساخت یک سل الکتروشیمیایی جریان پیوسته و کاربرد آن در الکتروسنتز ترکیبات آلی دکتری دانلود 1398/06/06
مطالعه الکتروشیمیایی مشتقات کتکول در حضور و عدم حضور آمین ها و سنتز الکتروشیمیایی مشتقات جدید نیتریل دار بر اساس اکسایش الکتروشیمیایی N,N-دی آلکیل پارافنیلن دی آمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
سنتز و ترسیب همزمان فیلم های نازک از چارچوب های آلی- فلزی مزوحفره و میکروحفره، با روش های خودتجمعی القاشده الکتروشیمیایی، الکتروترسیب زوجی و آبکاری الکتروشیمیایی دکتری دانلود 1398/06/27
بررسی رفتار الکتروشیمیایی 2،3-دی هیدروکسی پیریدین و برخی آریل نیترو هالیدها در حضور آریل سولفینیک اسیدها و استفاده از ترکیبات آریل نیترودر تولید الکتروشیمیایی آریل دیآزونیوم ها کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/15
مطالعه الکتروشیمیایی اسید نارنجی 7و مشتقات بیس(-4آمینوفنیل) در حضورهسته دوستهای مختلف و طراحی و ساخت یک سل الکتروشیمیایی جریان پیوسته و کاربرد آن در الکتروسنتز ترکیبات آلی دکتری دانلود 1398/06/06
بررسی عملکرد نانوذرات نیکل روی فریت و بیسموت فریت منگنز سنتز شده به روش سل ژل و نانوکامپوزیت آنها به عنوان جاذب به منظور حذف رنگ ها از محلول آبی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/25
مطالعه رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات جدید مسدودکننده کانال کلسیمی و برخی نمک های آریل دی آزونیوم کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/15
تخریب الکتروکاتالیتیکی آلاینده های آلی با استفاده از الکترود های پوشش داده شده الکتروشیمیایی با نانو ذرات اکسید فلزی PbO2 و SnO2 و تصفیه فاضلاب صنعتی توسط روش های انعقاد- شناورسازی الکتروشیمیایی دکتری دانلود 1398/10/25
امین انصاری تخریب الکتروکاتالیتیکی آلاینده های آلی با استفاده از الکترود های پوشش داده شده الکتروشیمیایی با نانو ذرات اکسید فلزی PbO2 و SnO2 و تصفیه فاضلاب صنعتی توسط روش های انعقاد- شناورسازی الکتروشیمیایی دکتری دانلود 1398/10/25
هادی بیگی نژاد مطالعه تئوری و تجربی اکسایش الکتروشیمیایی هماتوکسیلین و 5،2- دی اتوکسی 4-مورفولینوآنیلین در حضور نکلئوفیل های مختلف دکتری 1392/04/16
نرگس پاکروان واکنش های شیمیایی و الکتروشیمیائی دیلزآلدر اورتوکینودی متان ها با دی انوفیل های مختلف و الکتروسنتز بنزوفوران ها، پیرازول ها وکرومن ها و سنتز نانوکاتالیست های مغناطیسی Fe3O4 عامل دارشده با 5 ،10-دی هیدروپیریدو ]2،3 [b-کینوکسالین -7،8 –دی ال و کاربرد کمپلکس مس مربوطه در سنتز تترازول ها. دکتری دانلود 1393/11/18
محمدهادی پروین سنتز الکتروشیمیایی و مطالعه اسپکتروالکتروشیمیایی نانوکامپوزیت های پایه پلیمری رسانا.... دکتری دانلود 1396/11/11
مهدی جمشیدی دهنوی مطالعه الکتروشیمیایی مشتقات پارا آمینوآنیلین ها و کاربرد آنها در سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات آلی جدید دکتری دانلود 1397/06/25
مهسا جودکی تولید الکتروشیمیایی کینون ها و کینون ایمین ها و مطالعه این ترکیبات به عنوان پذیرنده های مایکل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
میلاد حجت انصاری سنتز و کاربرد پلیمرهای رسانا برای تصفیه آلاینده های یونی در محیط آبی برمبنای تبادل یون به روش سوئیچینگ الکتروشیمیایی(ESIX) دکتری دانلود 1396/04/12
هومن حصاری مطالعه الکتروشیمیایی آنترارابین در حضور و عدم حضور نوکلئوفیل های مختلف، سنتز الکتروشیمیایی ترکیب های الی جدید براساس اکسایش هیدروکینون در حضور مشتقات بنزیل آمین و سنتز الکتروشیمیایی نانو ذرات طلای محافظت شده با تایول کارشناسی ارشد 1348/10/11
عهدیه ده پهلوان مطالعه الکتروشیمیایی -N,N دی الکیل پارا فنیلن دی آمین در حضور مشتقات کومارین، و مطالعه الکتروشیمیایی کتکول ها در حضور 4،6-دی متیل-2-مرکاپتوپیریمیدین کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
نسترن رحیم داد سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات مغناطیسی مگنتایت به روش جدید و کاربرد آن در حذف یون های نیکل، کروم و رنگ مالاشیت گرین کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
سمیه رحیمی عنبر اندازه گیری بقایای علف کش گلایفوست در نمونه های آب و خاک شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
مینا رنجبر مطالعه الکتروشیمیایی 4-متیل آمینو فنول در حضور سولفینیک اسیدها و مشتقات نیتریل کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/11
یلدا شجاع طراحی و بهینه سازی نانو بیوسنسور و نانو سنسور الکتروشیمیایی برای اندازه گیری برخی گونه های دارویی آمین دار دکتری دانلود 1394/12/22
سعیده شه پرست مطالعه الکتروشیمیایی N',N-دی فنیل بنزیدین و سدیم دیکلوفناک در غیاب وحضور تولوئن سولفینیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
المیرا عزیزی الکتروسنتز برخی از پلیمرهای رسانا در حضور اکسیدهای فلزی نانوساختار و گرافن اکساید احیا شده جهت استفاده در مواد الکترودی برای ابرخازن های با عملکرد بالا دکتری دانلود 1398/04/05
سارا عشقی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی، اسپکتروالکتروشیمیایی درجا و سرعت رشد پلیمرهای رسانا پلی پیرول و پلی ان متیل پیرول بر سطح الکترودهای طلا و ایندیم تین اکسید اصلاح شده با تک لایه های خودآرای آلفا سیکلودکسترین تیول دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1348/10/11
صابر علیزاده ممقانی سنتز و ترسیب همزمان فیلم های نازک از چارچوب های آلی- فلزی مزوحفره و میکروحفره، با روش های خودتجمعی القاشده الکتروشیمیایی، الکتروترسیب زوجی و آبکاری الکتروشیمیایی دکتری دانلود 1398/06/27
زهرا کاکایی مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمرهای هادی ارتو آمینوفنول، پارا آمینوفنول و کوپلیمرهای آنها در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سجاد کیهانی مطالعه ی الکتروشیمیایی N، N-دی فنیل- 4- فنیلن دی آمین در حضور نوکلئوفیل های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
بنفشه مختاری مطالعه الکتروشیمیایی نیتروآرن ها و حدواسط های ردوکس آن ها با هدف سنتز مشتقات جدید سولفونامیدها و اندازه-گیری الکتروشیمیایی نیفدیپین دکتری دانلود 1397/07/10
محمود مسعودی خرم یک روش الکتروشیمیایی جدید برای تولید یون هیدروکسید و بکارگیری آن در حذف برخی آلاینده های محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
نگار مسعودی نیا تصفیه الکتروشیمیایی پساب صنایع غذایی با استفاده از فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی در سل جاری کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/26
سعیده مهدی نیا مطالعه ی الکتروشیمیایی N,N-دی فنیل-1،4-فنیلن دی آمین در حضور نوکلئوفیل های مختلف کارشناسی ارشد 1393/10/09
شیما مومنی ازندریانی مطالعه الکتروشیمیایی اسید نارنجی 7و مشتقات بیس(-4آمینوفنیل) در حضورهسته دوستهای مختلف و طراحی و ساخت یک سل الکتروشیمیایی جریان پیوسته و کاربرد آن در الکتروسنتز ترکیبات آلی دکتری دانلود 1398/06/06
ایت نامدار مطالعه الکتروشیمیایی 2 نیتروزو 1 نفتول و 1،2 دی متوکسی بنزن در حضور و عدم حضور سولفینیک اسید ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکتروشیمی تجزیه ای 1911200 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی تجزیه 2 1911321 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
الکتروشیمی تجزیه ای درحلالهای ناآبی 1911267 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
شیمی تجزیه پیشرفته 1911136 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
الکتروشیمی تجزیه ای 1911200 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 2 1911321 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 2 1911321 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی تجزیه پیشرفته 1911136 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
الکتروشیمی تجزیه ای 1911200 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پیشرفتهای اخیر در الکتروشیمی 1911259 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1