اعضای هیات علمی

علیرضا نوریان

علیرضا نوریان

علیرضا نوریان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
:بررسی امکان استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی و سوپ کشت سلول های سرطانی در درمان زخم های ناشی از لیشمانیوز جلدی دکتری دانلود 1399/08/28
مطالعه ی امکان ردیابی و ایمونوتراپی میکرومتاستاز های حاصل از سرطان روده ی بزرگ با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی دکتری دانلود 1399/06/03
تأثیر آسیب کبدی تجربی بر عفونت ناشی از لیشمانیا در موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/03
مطالعه وضعیت آلودگی نئوسپورا کانینوم در شتر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
الهام بیات مطالعه ی اثرات درمانی نانوداروهای طراحی شده بر اساس فناوری نانوچیلیتینگ برای درمان زخم های ناشی از لیشمانیازیس جلدی و سوختگی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/02
سعید توتونچی مشهور مطالعه آلودگی مایکوپلاسمایی ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
رضوان دالوند مقایسه پاسخهای ایمنی Th1 وTh2 ایجاد شده بر علیه پاساژ 7 انگل لیشمانیا ماژور در موش بالبسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
هیدخت رضاییان بررسی میزان الودگی انسفالیتوزون کانیکولی در خرگوش های اهلی همدان کارشناسی ارشد 1396/03/03
حمزه علی یعقوبی امین لو مطالعه آلودگی اسب های همدان به استرونژیلوس ولگاریس کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
سعید کریمی مطالعه وضعیت آلودگی نئوسپورا کانینوم در شتر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
احسان محسنی مطالعه ایمنی زایی پاساژ 4 انگل لیشمانیا ماژور در موش Balb/c کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
احسان محسنی مطالعه ایمنی زایی پاساژ یک انگل لیشمانیاماژور در موش BALB/C کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی 1413067 3 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آسیب شناسی 1413067 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آسیب شناسی کارآموزی 1413268 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
زبان انگلیسی برای علوم آزمایشگاهی 1413091 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 1413241 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آسیب شناسی 1413067 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی 1413239 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی 1413067 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی 1413067 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی 1413239 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1413245 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1399/11/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1413245 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1399/11/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کالبدگشایی و آسیب شناسی نشخوارکنندگان 1412072 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کالبدگشایی و آسیب شناسی نشخوارکنندگان 1412072 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی کارآموزی 1413268 2 01 نامشخص 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آناتومی و بافت شناسی کارآموزی 1413262 2 01 نامشخص 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1412067 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1412067 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1413020 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1413020 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3