اعضای هیات علمی

جلال بصیری پارسا

جلال بصیری پارسا

جلال بصیری پارسا   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تهیه الکتروکاتالیست های آندی بر پایه نانوذرات پالادیم بر روی بسترهای مختلف و بررسی عملکرد آن ها در اکسایش الکل به عنوان سوخت در پیل سوختی الکلی قلیایی مستقیم دکتری دانلود 1399/11/11
تهیه الکترودها بر پایه نانوذرات پلاتین بر روی بسترهای مختلف و بررسی عملکرد آنها در اکسایش متانول به عنوان سوخت اصلی پیل های سوختی الکلی مستقیم دکتری دانلود 1398/04/22
اصلاح غشای پلیمری با استفاده از نانوکامپوزیت های دما-پاسخ و به کارگیری آن در تصفیه آب دکتری دانلود 1398/11/01
به کارگیری روش سونوفنتون برای تصفیه آلاینده رنگ نارنجی بازفعال 13 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
استفاده از روش ازون سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگی اسید نارنجی 7 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/25
به کارگیری روش سونوفنتون به منظور تصفیه پساب صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/18
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
سیدعلیرضا ابراهیم زاده زنوزیان بررسی کاربرد حفره زایی هیدرودینامیکی و جریان های برخورد کننده در فرآیندهای اکسایش پیشرفته جهت تجزیه ی آلاینده های آلی دکتری 1392/07/08
علی ابراهیم نژادپیربالا بازیابی زغال فعال صنعتی اشباع شده با پردنیزولون به روش الکتروشیمیایی در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/29
مرضیه احمدوند بازیابی زغال فعال اشباع شده با ری اکتیو یلو 15 به روش الکتروشیمیایی در راکتور جریان برگشتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
سیمین اسدآبادی اثر مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیوم بر کشش بین سطحی سیستم تولوئن- آب در دما و پی اچ های مختلف و درحضور الکترولیت های تک ظرفیتی دکتری دانلود 1393/06/02
رسول بابایی ساطی تهیه نانوکامپوزیت پلیمرهای رسانا (پلی پیرول و پلی آنیلین): بررسی خواص و کاربردها دکتری دانلود 1396/06/29
فاطمه به رنج اصلاح عملکرد زغال فعال صنعتی با روش اسیدی برای تصفیه فلزات سنگین در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
ایمان تقی پورنوری بازیابی زغال فعال صنعتی اشباع شده با کینولین به روش الکتروشیمیایی در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
فرناز جعفری بازیابی زغال فعال گرانوله صنعتی اشباع شده با رنگ رودامین ب در محیط آبی به روش الکتروشیمیایی در راکتور جریان برگشتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
میلاد چایی چی مطالعه اثر دما و شدت جریان مایع برای تصفیه اسید قهوه ای 14 در محیط آبی با روش انعقاد الکتریکی جاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
میلاد حجت انصاری سنتز و کاربرد پلیمرهای رسانا برای تصفیه آلاینده های یونی در محیط آبی برمبنای تبادل یون به روش سوئیچینگ الکتروشیمیایی(ESIX) دکتری دانلود 1396/04/12
زینب یعقوبی بایعکلایی اصلاح غشای پلیمری با استفاده از نانوکامپوزیت های دما-پاسخ و به کارگیری آن در تصفیه آب دکتری دانلود 1398/11/01
غزل میثمی بازیابی زغال فعال گرانوله صنعتی اشباع شده با رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی به روش الکتروشیمیایی در راکتور ناپیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
سجاد محمدی بکارگیری روش فتوالکتروفنتون برای تصفیه رنگ اسید قرمز 14 به عنوان یک آلاینده در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
زهره مرآتی فشی تهیه الکترودها بر پایه نانوذرات پلاتین بر روی بسترهای مختلف و بررسی عملکرد آنها در اکسایش متانول به عنوان سوخت اصلی پیل های سوختی الکلی مستقیم دکتری دانلود 1398/04/22
زهره مرآتی فشی کاربرد روش ازون- الکترولیز برای تصفیه راکتیو اورنج- 7 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
طاهر مهدی پناه کاربرد فرآیند جاری درروش انعقاد الکتروشیمیایی برای تصفیه آلاینده های سیپروفلوکسازین و مترونیدازول و مقایسه حذف آن ها در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
فریده نبی زاده چیانه کاربرد الکترودهای با پوشش نانو برای تخریب آلاینده های آلی به کمک فرآیندهای ازون-الکترولیز و ازون-انعقاد الکتریکی دکتری دانلود 1393/04/14
حسن نجفی بازیابی زغال فعال پودری صنعتی اشباع شده با رودامین ب توسط روش الکتروشیمیایی در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
ندا نوری بهینه سازی روش سونو فنتون برای تصفیه آلاینده رنگ قرمز اسیدی 18 در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/20
پریسا وکیلی بازیابی زغال فعال پودری اشباع شده با رنگ قرمز اسیدی 14به روش سونوفنتون و فتوفنتون در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی مفهومی فرآیندها 1911276 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مباحث ویژه در شیمی کاربردی 1916010 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فرایندهای پیشرفته تصفیه آب و پساب ها 1916004 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کنترل دستگاهی در صنعت شیمی 1916006 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
طراحی مفهومی فرآیندها 1911276 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مباحث ویژه در شیمی کاربردی 1916010 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فرایندهای پیشرفته تصفیه آب و پساب ها 1916004 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کنترل دستگاهی در صنعت شیمی 1916006 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی صنعتی 1 1911082 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی مفهومی فرآیندها 1911276 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه در شیمی کاربردی 1916010 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فرایندهای پیشرفته تصفیه آب و پساب ها 1916004 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کنترل دستگاهی در صنعت شیمی 1916006 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1