اعضای هیات علمی

عبدالحمید پیله ور

عبدالحمید پیله ور

عبدالحمید پیله ور   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی پردازش زبان و گفتار(هوش مصنوعی) 2116129 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 نتیجه