اعضای هیات علمی

رضوان باقرزاده

رضوان باقرزاده

رضوان باقرزاده   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 75 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تعامل حقوق بین الملل وروابط بین الملل 1215288 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
حقوق بین الملل بشر دوستانه 1215282 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
حقوق دریاها 1215243 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی 1215258 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
متون حقوقی (1) حقوق خصوصی 1215259 1 02 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
متون حقوقی (1) حقوق خصوصی 1215259 1 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
حقوق بین الملل عمومی 1 1215001 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
حقوق بین الملل عمومی 1 1215001 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
حقوق بین الملل کیفری 1215285 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
حقوق فضای مجازی 1215237 1 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
حقوق فضای مجازی 1215237 1 02 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
داوری بین المللی 1215083 1 02 هفته های زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روش شناسی پژوهش در حقوق بین الملل 1215283 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تعامل حقوق بین الملل وروابط بین الملل 1215288 1 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
حقوق بین الملل اقتصادی 1215254 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/03 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
حقوق بین الملل بشر دوستانه 1215282 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/10 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
حقوق بین الملل خصوصی 1215253 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی 1215258 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
متون حقوقی(3) حقوق عمومی 1215220 1 01 هفته های فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
متون حقوقی(3) حقوق عمومی 1215220 1 02 هفته های زوج دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 75 نتیجه
از 4