اعضای هیات علمی

رضوان باقرزاده

رضوان باقرزاده

رضوان باقرزاده   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بازشناسی مفهوم کرامت انسانی با نگاه ویژه به نسل چهارم حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1400/03/22
اسرا حسن زاده پرتو حقوق بین الملل بر وضعیت کولبران کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
علی حسین یوسف جنایات جنگی داعش در سوریه از نظر حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/11
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی 1215252 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای بین الملل 1215251 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حقوق فضای مجازی 1215237 1 02 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حقوق فضای مجازی 1215237 1 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حقوق مخاصمات مسلحانه 1215249 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
داوری بین المللی 1215083 1 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
داوری بین المللی 1215083 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی 1215258 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حقوق بین الملل اقتصادی 1215254 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
حقوق بین الملل عمومی 2 1215002 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
حقوق دریاها 1215243 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سازمانهای بین المللی 1215246 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
سمینار 1215247 1 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
متون حقوقی(3) حقوق عمومی 1215220 1 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
متون حقوقی(3) حقوق عمومی 1215220 1 02 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
حقوق جزای بین الملل 1215251 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق فضای مجازی 1215237 1 02 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق فضای مجازی 1215237 1 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
حقوق مخاصمات مسلحانه 1215249 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
داوری بین المللی 1215083 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3