رضوان باقرزاده

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

رضوان باقرزاده

علوم انسانی / حقوق

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "نقش آفرینی دبیرکل سازمان ملل متحد در هنجارسازی بین المللی"
  امیر حسین رنجبریان، رضوان باقرزاده
  نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد، 1400
 2. "نقش آفرینی دبیرکل سازمان ملل متحد در هنجارسازی بین المللی"
  امیر حسین رنجبریان، رضوان باقرزاده
  نقش دبیرخانه و دبیرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد، 1400
 3. "کووید 19و استماعات مجازی دادگاهها؛با تکیه بر سند راهنمای کمیسیون بین المللی حقوقدانان"
  رضوان باقرزاده
  واکاوی ابعاد و تاثیرات حقوقی کرونا، 1399
 4. "تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه در آیینه عملکرد دولتها"
  امیر حسین رنجبریان، رضوان باقرزاده
  همایش مسائل جاری و چالشهای فراروی حقوق بین الملل بشردوستانه، 1397
 5. "تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه در آیینه عملکرد دولتها"
  امیر حسین رنجبریان، رضوان باقرزاده
  همایش مسائل جاری و چالشهای فراروی حقوق بین الملل بشردوستانه، 1397
 6. "رابطه سازمان بین المللی کار و قاعده سازان نوظهور در حقوق بین الملل کار؛ از تزاحم تا تعامل"
  رضوان باقرزاده
  نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد، 1397