رضوان باقرزاده

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

رضوان باقرزاده

علوم انسانی / حقوق

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
حقوق بین الملل عمومی 1 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل عمومی 1 2 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوری بین المللی 1 هفته هاي فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
داوری بین المللی 1 هفته هاي زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق فضای مجازی 1 هفته هاي فرد يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق فضای مجازی 1 هفته هاي زوج يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش شناسی پژوهش در حقوق بین الملل 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل کیفری 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل کیفری 2 هرهفته يك شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
حقوق بین الملل کیفری 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403