اعضای هیات علمی

رضا ایزدی

change-logo

رضا ایزدی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: