اعضای هیات علمی

سمیرا اخوان

change-logo

سمیرا اخوان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی توسعه مدل نیمه توزیعی SWAT در پارامتر تبخیر و تعرق با استفاده از الگوریتم توازن انرژی (SEBAL) دکتری دانلود 1393/04/03
بررسی فرونشست دشت کبودراهنگ در استان همدان بر مبنای تکنیک تداخل سنجی راداری و تغییرات آب های زیرزمینی دکتری 1401/07/30
مدل سازی هیدرولوژی حوضه آبریز شیرین دره با استفاده از مدل SWAT کارشناسی ارشد 1392/11/30
وحید افشار تأثیر کاربردپلی آکریل آمید بر رواناب، فرسایش و تلفات مواد مغذی خاک در آبیاری جویچه ای معمولی و یک در میان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
منصور اکبری کاربرد بهینه سازی چند هدفه فرا ابتکاری در مدل سازی آبیاری سطحی کارشناسی ارشد 1395/11/02
فرشته بیات بررسی تغییرات رطوبت خاک با استفاده از تصاویر راداری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
الهام پورالعجل تأثیر بیوچارکودگاوی و بیوچارنیشکر بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای تحت شرایط تنش آبی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/24
رسول جانزاده بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی و بار معلق با استفاده از مدل SWAT مطالعه موردی حوضه آبریز اکباتان کارشناسی ارشد 1393/06/30
اعظم دانایی ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری نوین تحت فشار در روستاهای شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
نسرین دلاور بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم رقم سرداری دربخشی از زاگرس مرکزی ایران توسط مدلDSSAT (مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
سیده سحر رضوی ایمن تاثیر بیوچار کود گاوی بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای تحت شرایط تنش آبی کارشناسی ارشد 1397/11/27
عارف سرخه مقایسه روش های واسنجی مدل SWAT مطالعه موردی (حوضه بهشت آباد کارون شمالی) کارشناسی ارشد 1393/11/21
صابر سهرابی واسنجی مدل هیدرولوژیکی SWAT با الگوریتم PSO (مطالعه ی موردی: حوضه آبریز بهشت آباد کارون شمالی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/07
مرتضی شجاعی ارزیابی عملکرد سیستم پمپاژ آب با تغذیه برق فتوولتاییک (PV)در مزارع تحت آبیاری قطره ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
روژین شهرام بررسی اثر تغییر اقلیم در برآورد تبخیر- تعرق واقعی محصولات مهم در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/06
کسری صباحی ارزیابیر دقت پیش بینی تبخیروتعرق بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان(مطالعه موردی:استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
حسین عربی ارزیابی و مقایسه سه روش مدیریت نفوذ در آبیاری جویچه ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
نفیسه فرشچی موحد بررسی تغییرات سیستم های تحت فشار و اثر آنها بر عملکرد محصولات اصلی و بهره وری آب (مطالعه موردی: استان های همدان، فارس و آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
غلامعباس قلی زاده خلته اثر روش های مختلف خاک ورزی بر ویژگی های هیدرولیکی آبیاری سطحی با استفاده از مدل کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
مرتضی کمالی مدلسازی و ارزیابی شرایط هیدروژئولوژیکی آبخوان با مدل MODFLOW در دشت تویسرکان، استان همدان کارشناسی ارشد 1392/07/21
الهه کنعانی ارتقاء مدل های بر آورد تبخیر - تعرق در سیستم های آبیاری نقطه ای و با آبدهی مستمر کارشناسی ارشد دانلود 1384/09/03
زهرا نجفی دهاقانی برآورد عملکرد محصول ذرت با استفاده از مدل AquaCrop و روش سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه اسدآباد) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
عاطفه نورکی بررسی تنش آبی در گیاه آفتابگردان با استفاده از پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25