اعضای هیات علمی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00)
خوردگی فلزات 1911086 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
شیمی و فناوری نفت و گاز 1911304 3 01 | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (14:00 - 16:00)
گرافیک و نقشه خوانی 1911031 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00)
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00)
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
خوردگی فلزات 1911086 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30)
شیمی عمومی ( تئوری) 2211058 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
شیمی عمومی ( تئوری) 2211058 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
شیمی و فناوری نفت و گاز 1911304 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
خوردگی پیشرفته 1916015 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2