اعضای هیات علمی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز جاذب زیستی مغناطیسی Fe3O4 عامل دار شده توسط EDTA برای حذف کاتیون فلزات سنگین: بررسی سینتیکی، تعادلی و بازیابی جاذب کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/16
سنتز نانو کامپوزیت چارچوب آلی فلزی آهن و گرافن اکساید مغناطیسی شده با اسپینل کبالت-روی فریت برای حذف رنگ کاتیونیک بلو 41 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/19
حسین رزمجوئی سنتز غشاء ماتریس مختلط پلی اترسولفون حاوی چارچوب های فلز/کووالانسی ـآلی برای تصفیه آب آلوده به ترکیبات آلی کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/10
حنان سیاحی سنتز جاذب زیستی مغناطیسی Fe3O4 عامل دار شده توسط EDTA برای حذف کاتیون فلزات سنگین: بررسی سینتیکی، تعادلی و بازیابی جاذب کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/16
ماهرخ بهرامیان سنتز نانو کامپوزیت چارچوب آلی فلزی آهن و گرافن اکساید مغناطیسی شده با اسپینل کبالت-روی فریت برای حذف رنگ کاتیونیک بلو 41 کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/19
معصومه میرزایی حذف رنگ کاتیونیک بلو 41 از محلول آبی با استفاده از کامپوزیت مغناطیسی بر پایه چیتوسان اصلاح شده با گرافن اکساید و لیگاند DTPA کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 نامشخص ترم اول 1402
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 نامشخص ترم اول 1402
خوردگی فلزات 1911086 2 01 | هرهفته دوشنبه (12:00 - 13:00) 1402/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
شیمی و فناوری نفت و گاز 1911304 3 01 | هرهفته چهارشنبه (12:00 - 13:00) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 نامشخص ترم دوم 1401
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 نامشخص ترم دوم 1401
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 10:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 1402/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 نامشخص ترم اول 1401
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
خوردگی فلزات 1911086 2 01 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
شیمی و فناوری نفت و گاز 1911304 3 01 | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شیمی عمومی ( تئوری) 2211058 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی عمومی ( تئوری) 2211058 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2