اعضای هیات علمی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1401
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
گرافیک و نقشه خوانی 1911031 1 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
خوردگی فلزات 1911086 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
شیمی و فناوری نفت و گاز 1911304 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
اصول محاسبات شیمی صنعتی 1911081 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
شیمی عمومی ( تئوری) 2211058 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی عمومی ( تئوری) 2211058 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
خوردگی فلزات 1911086 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شیمی و فناوری نفت و گاز 1911304 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2