اعضای هیات علمی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی

سیمین اسدآبادی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
خوردگی پیشرفته 1916015 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
خوردگی فلزات 1911086 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
شیمی و فناوری نفت و گاز 1911304 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی عملی 1911118 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول صنایع شیمیایی 1911050 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1911008 1 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
خوردگی فلزات 1911086 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی و فناوری نفت و گاز 1911304 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول تصفیه آب وپسابهای صنعتی نظری 1911117 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
خوردگی پیشرفته 1916015 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها 1916008 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مباحث ویژه در شیمی کاربردی 1916010 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1