اعضای هیات علمی

سیدمهدی حسینیان

سیدمهدی حسینیان

سیدمهدی حسینیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی عملکرد ارتباط الکترونیکی در کارگاه های ساخت کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی دانلود 1398/11/19
بررسی کاهش رد پای آب در ساختمان های اسکلت بتنی با استفاده از پوزولان ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی دانلود 1398/11/19
بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی دانلود 1398/11/19
بهینهسازی قراردادهای تشویقی در حالت چندعاملی- چنددستاوردی کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/19
بررسی تأثیر مشخصات سازه ای و نوع خاک بستر بر شدت ردپای کربن در احداث سازه ساختمان های مسکونی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
احسان افشار ارزیابی عملکرد ارتباط الکترونیکی در کارگاه های ساخت کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
محمدرضا فغانی بررسی تأثیر مشخصات سازه ای و نوع خاک بستر بر شدت ردپای کربن در احداث سازه ساختمان های مسکونی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
ساناز یونسی بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
ساناز یونسی بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
علیرضا آذریون بررسی عملکرد و عمر بتن تحت اثر بار و سیکل های یخ زدن-آب شدن دکتری دانلود 1396/11/01
فواد بهمنی قابلیت اطمینان سازه های بتنی تحت اثر دوره های یخ زدن و آب شدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
سعید پاپی الواری بررسی کاهش رد پای آب در ساختمان های اسکلت بتنی با استفاده از پوزولان ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
صالح رازینی توسعه پایدار انرژی الکتریکی بر اساس مدل چند عاملی با رویکرد ترکیبی از نگاه سیاستگذاری و فنّی دکتری دانلود 1396/04/27
علیرضا رئیسی دزکی مدیریت تراکم در شبکه مبتنی بر بازار برق با استفاده از پاسخگویی بار دکتری دانلود 1396/03/03
محمد رئیسی گهرویی بررسی ردپای کربن در احداث اسکلت ساختمان های فولادی و بتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
احمد سلمانی بررسی تجربی تخریب داخلی بتن هوادار تحت دوره های یخ زدن و آب شدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/13
محمد عابدینی طراحی عملکرد و مدیریت انرژی ریزشبکه در حالت جزیره ای دکتری دانلود 1394/11/04
شهریار عبداله زاده مویجینی امکان سنجی به کارگیری روسازی بتن غلتکی در راه های بین شهری در مناطق سردسیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
شهریار عبداله زاده مویجینی پیشامکان سنجی بکار گیری روسازی بتن غلطکی در راه های بین شهری در مناطق سردسیرنویس پایان نامه ثبت شده در 1396/06/11 9:05:9 ق.ظ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
الهام فرهپور بهینهسازی قراردادهای تشویقی در حالت چندعاملی- چنددستاوردی کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/19
آرمان منتظران ارزیابی رفتار خزشی بتن سبک توانمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
رضا نظام الاسلامی بررسی ردپای آب در احداث ساختمان های مسکونی با توجه به نوع اسکلت و مصالح به کار رفته در ساخت کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
ساناز یونسی بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
ساناز یونسی بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
ساناز یونسی بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
ساناز یونسی بهبود بهر هوری کامیون در شرایط ترافیک مسیر حرکت در پروژ ههای ساخت بر مبنای یادگیری تقویتی و مد لسازی عام لمحو ر کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مدیریت ساخت 2115106 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 15:00) | هفته های فرد دو شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مدیریت و مقررات پیمان 2115438 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 15:00) | هفته های فرد سه شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اقتصاد مهندسی 2115130 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد مهندسی 2115130 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی و کنترل پروژه 2115434 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 04 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصول مدیریت ساخت 2115106 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدیریت و مقررات پیمان 2115438 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد مهندسی 2115130 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اقتصاد مهندسی 2115130 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
برنامه ریزی و کنترل پروژه 2115434 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول مدیریت ساخت 2115106 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت و مقررات پیمان 2115438 3 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد مهندسی 2115130 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اقتصاد مهندسی 2115130 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2