اعضای هیات علمی

صادق خزل پور

صادق خزل پور

صادق خزل پور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی دانلود 1398/10/30
بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
به کارگیری روش کندوسوز لیزری و شیمیایی برای سنتز نانوکامپوزیت های(/GO/MnO2/Auپلیمرهای رسانا) و GO/γMnO2/Pd ) ) و بررسی کاربردهای ابرخازنی و کاتالیستی آن ها دکتری دانلود 1399/12/23
مطالعه الکتروشیمیایی 4-اتینیل آنیلین و استفاده آن به عنوان سوبسترا و هسته دوست در سنتز های الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15
آلیلاسیون الکتروشیمیایی برخی ترکیبات آلی با استفاده از کاتالیزورهای Zn، Sn و Ni کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/19
پریسا طراوتی احمد به کارگیری روش کندوسوز لیزری و شیمیایی برای سنتز نانوکامپوزیت های(/GO/MnO2/Auپلیمرهای رسانا) و GO/γMnO2/Pd ) ) و بررسی کاربردهای ابرخازنی و کاتالیستی آن ها دکتری دانلود 1399/12/23
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
پروانه عموشاهی اکسایش الکتروشیمیایی مفنامیک اسید در حضور گلوتاتیون وN -استیل-L -سیستئین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
مریم مهردادیان مطالعه الکتروشیمیایی 4-اتینیل آنیلین و استفاده آن به عنوان سوبسترا و هسته دوست در سنتز های الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
الکتروشیمی کاربردی 1911301 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
شیمی تجزیه 2 1911321 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1400
الکتروشیمی صنعتی 1914004 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روش های نوین الکتروشیمی 1914010 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
شیمی عمومی 2 1911007 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
الکتروشیمی صنعتی 1914004 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
الکتروشیمی کاربردی 1911301 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
شیمی عمومی 2 1911007 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 2 1911007 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 1911016 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00) 1398/10/10 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2