اعضای هیات علمی

حسن سجادزاده

حسن سجادزاده

حسن سجادزاده   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طراحی و ساماندهی محور فرهنگی – تاریخی طاق بستان کرمانشاه با رویکرد پیاده مداری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
نقش هنر عمومی در بازآفرینی فرهنگ مدار کارشناسی ارشد 1393/06/26
بازشناخت و تببین نقش فعالانه طراحی شهری در ساماندهی و طراحی بافت های شهری، با تاکید بر ابعاد زیست محیطی(نمونه موردی: پارک پردیسان تهران) کارشناسی ارشد 1393/11/23
بازخوانی نقش، عملکرد و ماهیت زیرساخت های سبز شهری و کاربست آن در باز زنده سازی مادی های شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
ارزیابی مؤلفه های سازنده سازمان فضایی شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان، مورد پژوهش: محله جوادیه در منطقه 16تهران کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/18
بازآفرینی ساختار محالت مسکونی با ارزش اجتماعی از طریق تحلیل ریخت شناسانه طراحی شهری سنتی ایران )نمونه موردی: محله مسکونی زرگنده تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
نگرش ها در زیبایی شناسی منظر شهری دکتری دانلود 1400/01/17
پگاه یادگاری سنجش و ارزیابی آسایش حرارتی در مراکز محلات سنتی با تاکید بر هندسه شهری و پوشش گیاهی (محلات تاریخی شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مهسا اردلان نقش کیفیت محیطی در ارتقاء حضورپذیری و حیات جمعی در پیاده راه های شهری(نمونه موردی: پیاده راه بوعلی همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
سمیرا اعلایی پور تببین معیارهای تاب آوری کالبدی در بافت تاریخی جهت کاهش اثرات سوانح طبیعی (محله دروازه حسن آباد اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
امنه اکراسردشتی نقش رویدادهای فرهنگی در تحقق فضای شهری خلاق( نمونه موردی پیاده را های شهر رشت) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
حسین تروشه تاثیر بلند مرتبه سازی بر سلامت روان شهروندان کارشناسی ارشد 1396/12/08
عاطفه جمشیدپور بازآفرینی محلات سنتی در راستای ارتقاء قلمروهای عمومی با تاکید بر ابعاد کالبدی و اجتماعی (نمونه موردی: محله فیض آباد کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
فاطمه حسینی تبیین مدل ارزیابی دلبستگی به مکان در فضاهای طبیعی و تاریخی از منظر بازدیدکنندگان (نمونه موردی:محوطه طاقبستان واقع درکرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
محمدرضا حقی نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعه: سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان دکتری دانلود 1396/06/26
مریم حمیدی نیا پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری از طریق ارتقای کیفیت فضاهای عمومی (نمونه موردی:محله سیروس در بافت تاریخی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
عرفان خداویسی نقش بلند مرتبه سازی درمیزان آسایش اقلیمی عابر پیاده در خیابان های شهری(نمونه محور بوعلی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
امید خیرابادی توسعه راهبردی و زمینه ای مناطق نمونه گردشگری بر مبنای گردشگری کشاورزی. نمونه موردی: منطقه سیمین شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/18
رضوان دالوند بازآفرینی ساختارهای طبیعی در بافت تاریخی شهرهای ایران؛نمونه موردی:رودخانه شهر خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
نرگس دلپاک ارزیابی پایداری ویژگی های ساختاری - فضایی بلوک های مسکونی از منظر آسایش اقلیمی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/05
سیده فرانک رییسی مکان سازی فضاهای باز محلی با بهره گیری از سرمایه های اجتماعی ( نمونه موردی: محله ی مسجد جامع و محله ی ابو محمد شهر کرد) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
ریحانه رمضانی تاثیر تپه های تاریخی و طبیعی همدان بر برندسازی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/23
محمدرضا یزدان پناه شاه ابادی تبیین فرآیند برندسازی مکان در راستای بازآفرینی شهری با تکیه بر رویکرد دارایی مینا (نمونه موردی : منطقه 12 شهر تهران) دکتری دانلود 1397/09/08
سجاد زلفی گل نقش طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
فرزانه زندکریمی نقش پیوندهای فضایی در اولویت پیاده مداری خیابان های شهری در بافت های قدیمی (مطالعه موردی: خیابان های چهارگانه منشعب از میدان انقلاب سنندج) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
ندا سهرابی امکان سنجی پارکلت ها در جهت افزایش سرزندگی پیاده رو های شهری کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
سیده سارا صالحی ارائه الگوی خلق فضای شهری در سینما با تاکید بر سینمای ایران و شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
فیروزه صفارزاده طراحی شهری و بازآفرینی محله حمام قلعه شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
مریم صفایی کوچکسرایی بازآفرینی رودخانه زرجوب رشت با رویکرد گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
سیدحسین طباطبایی نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقاء کیفیت محیطی سکونت گاه های غیررسمی نمونه موردی شهرکرج کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
مهسا علیرضایی تبیین نقش رویداد های اجتماعی در افزایش حضور پذیری مردم در فضاهای عمومی شهری، نمونه موردی: پیاده راه چهارباغ عباسی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
صادق فتحی تاثیر مورفولوژی شهری بر افزایش فعالیت فیزیکی با هدف ارتقاء سلامت(نمونه موردی: ساختار اصلی شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
نگین کریمی سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی میادین شهری با رویکرد ارتقای سلامت روان شهروندان (نمونه های موردی: میدان های شهر کرمانشاه) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/03
فائزه محمدی ششکل نقش طراحی شهری در تحقق بافت ایمن با کاربست پدافند غیر عامل(بافت شهر کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
مهدیس مشفق سنجش و ارزیابی مولفه های دلبستگی به مکان در محلات سنتی با تاکید بر عوامل اجتماعی و کالبدی (نمونه موردی: محله حاجی همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
محمد معتقد الگوشناسی فضایی-کالبدی بافت محلات سنتی با تاکید بر تاب اوری محیطی( نمونه موردی: محلات سنتی شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
انیس مهدوی ضیا ارائه الگوی سیستم حمل و نقل عمومی شهر همدان با تاکید بر ارزش های کالبدی و زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
مائده نوریان تدوین سند راهنمای طراحی برنامه بازآفرینی رودخانه برای طرح های توسعه شهری با رویکرد مکان خلاق(نمونه موردی: رودخانه سیاهرود شهر جویبار) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
سلمان وحدت بررسی و سنجش اولویت های خوانش منظر میدان های شهری (مطالعه موردی: همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
مریم یوسفیان جزی تحلیل فعالیت های جاری در فضاهای شهری و بررسی کیفیات محیطی موثر بر این فعالیت ها. (نمونه موردی: محدوده جلوخان مسجد جامع اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی نظری طراحی شهری 2816021 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1401/10/20 (08:30 - 10:30)
ویژه1:موضوع آزاد در چارچوب رساله 2816090 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30)
تجارب طراحی شهری (سمینار) 2816058 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
حکمت اسلامی-ایرانی شهرسازی 2816082 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00)
چالش های شهرسازی در ایران 2816086 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00)
مبانی نظری طراحی شهری 2816021 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
ویژه1:موضوع آزاد در چارچوب رساله 2816090 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
تجارب طراحی شهری (سمینار) 2816058 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
حکمت اسلامی-ایرانی شهرسازی 2816082 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00)
روشها و فنون طراحی شهری 2 2816024 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00)
اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 2816026 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00)
حکمت اسلامی-ایرانی شهرسازی 2816082 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (10:00 - 12:00)
روشها و فنون طراحی شهری 1 2816022 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00)
مبانی نظری طراحی شهری 2816021 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1399/10/21 (08:00 - 10:00)
ویژه1:موضوع آزاد در چارچوب رساله 2816090 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی صنعتی 2817032 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00)
حکمت اسلامی-ایرانی شهرسازی 2816082 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00)
روشها و فنون طراحی شهری 2 2816024 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/14 (11:00 - 13:00)
طرح اشیا در تمدن اسلامی 2817027 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/29 (11:00 - 13:00)
اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 2816026 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2