اعضای هیات علمی

وحیدرضا اوحدی

وحیدرضا اوحدی

وحیدرضا اوحدی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر نانو سیلیس بر فرایند جامدسازی آلاینده فلز سنگین با بنتونیت و سیمان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
تاثیر حرارت و نوع کاتیون لایه دوگانه در جذب آلاینده های فلز سنگین در خاکهای رسی با دامنه خمیری زیاد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
تاثیر مکش و نوع کانی رسی بر نتایج آزمایش عصاره اشباع برای تعیین درصد واگرایی خاکهای واگرا کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
تأثیر ثابت دی‏الکتریک آلاینده‏های آلی بر ریزساختار و خصوصیات ژئوتکنیکی بنتونیت همویونیک و کائولینیت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
تأثیر حرارت بر نگهداری آلاینده فلز سنگین در خاک رسی کربنات دار و کربنات زدایی شده کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
تأثیر فرایند یخ زدن و یخ گشائی بر رفتار خودترمیمی و ژئوتکنیک زیست محیطی خاک های رسی کربناتی و کربنات زدائی شده حاوی آلاینده فلز سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/05
: ارزیابی ریزساختاری تأثیر کوتاه مدت و درازمدت خاکستربادی بر قابلیت نگهداری آلودگی فلز سنگین در تثبیت و جامدسازی پایه سیمانی در حضور بنتونیت دکتری دانلود 1399/12/24
یوسف لویی منیژه تاثیر فرایندهای یخ زدن و ذوب بر برخی رفتار مهندسی خاکهای رسی حاوی کاتیونهای قلیائی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/21
مرتضی دیرانلو : ارزیابی ریزساختاری تأثیر کوتاه مدت و درازمدت خاکستربادی بر قابلیت نگهداری آلودگی فلز سنگین در تثبیت و جامدسازی پایه سیمانی در حضور بنتونیت دکتری دانلود 1399/12/24
سینا لطفی تأثیر حرارت بر نگهداری آلاینده فلز سنگین در خاک رسی کربنات دار و کربنات زدایی شده کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
بهناز واشقانی فراهانی تأثیر فرایند یخ زدن و یخ گشائی بر رفتار خودترمیمی و ژئوتکنیک زیست محیطی خاک های رسی کربناتی و کربنات زدائی شده حاوی آلاینده فلز سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/05
محمد امیری مطالعه ریزساختاری و ژئوتکنیکی تثبیت خاک رس نرم دار و نگهداشت آلاینده های فلز سنگین در تثبیت و جامد سازی در حضور میکرو و نانو ذرات رسی دکتری دانلود 1394/03/06
سینا انصاری رفتار ژئوتکنیک زیست محیطی خاک واگرای آلوده به فلزات سنگین در رفع آلودگی با EDTA کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
محمدحسن باقر تاثیر مشخصات خاکهای رسی و آب حفره ای بر رفتار خاکهای واگرای آزمایشگاهی در مقایسه با نتایج مشخصات و خصوصیات خاک واگرای طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
محمدحسن باقر تأثیر مشخصات خاکهای رسی و آب حفره ای بر رفتار خاک های واگرا شده در آزمایشگاه با استفاده از نتایج مشخصات و خصوصیات خاک واگرای طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
حسام الدین جعفری تاثیر کاتیون لایه دوگانه بر رفتار خودترمیمی بنتونیت در اندرکنش با آلاینده های آلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
سعید حاجی رجبی ورنوسفادرانی تاثیر مکش و نوع کانی رسی بر نتایج آزمایش عصاره اشباع برای تعیین درصد واگرایی خاکهای واگرا کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
هانیه حجازی فر تاثیر تغییرات حرارت بر شدت قله کائولینیت در خاکهای رسی و رس آلوده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
پوریا رسولی فرایند اندرکنش بنتونیت، آلاینده های فلز سنگین و خاکستر بادی از منظر درشت ساختاری و ریز ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
طیبه زارعی قابلیت نگهداری آلاینده فلز سنگین در خاکهای تثبیت شده با پلیمر کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
الناز زارع شهریاری تاثیر pH اولیه و خصوصیات لایه دوگانه اسمکتیت بر انتخاب گری فلزات سنگین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
زهره شریفیان تاثیر حضور آلاینده های فلز قلیائی و فلز سنگین بر تغییر طبقه بندی خاکهای رسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/01/08
نسیم صحرایی تأثیر نانو سیلیس بر فرایند جامدسازی آلاینده فلز سنگین با بنتونیت و سیمان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمد سعید فخیم جو تأثیر نوع کاتیون لایه دو گانه بر رفتار تحکیمی بنتونیت در اثر اندرکنش با آلاینده های آلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/03
محمد فیروزی استفاده از EDTA در روش الکتروسینتیک برای رفع آلودگی فلز سنگین از خاک کائولینیت کربنات زدائی شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
محمد گلی تأثیر ثابت دی‏الکتریک آلاینده‏های آلی بر ریزساختار و خصوصیات ژئوتکنیکی بنتونیت همویونیک و کائولینیت کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
هادی متین روحانی تأثیر pH اولیه رس آلوده شده با آلاینده آلی بر تغییر خصوصیات مهندسی آن در سیکلهای یخبندان و ذوب کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
آرمان محمدی مطالعه ریزساختاری شدت بخشی با استفاده از یون کلسیم برای رفع واگرایی خاک واگرا به روش الکتروسینتیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
میلاد میرزاحسینی تاثیر آلاینده آلی بر نشست پذیری بنتونیت تک کاتیونه با سدیم و پتاسیم و ظرفیت بافرینگ آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
علی رضا وجدانی وحید تاثیر حرارت و نوع کاتیون لایه دوگانه در جذب آلاینده های فلز سنگین در خاکهای رسی با دامنه خمیری زیاد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی 2115094 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
زبان تخصصی 2115094 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مکانیک خاک پیشرفته 2115136 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مهندسی محیط زیست 2115129 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
زبان تخصصی 2115094 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
بهسازی خاک 2115405 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مکانیک خاک پیشرفته 2115136 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مهندسی محیط زیست 2115129 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ژئوتکنیک زیست محیطی 2115406 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بهسازی خاک 2115405 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 2115094 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک خاک پیشرفته 2115136 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مهندسی محیط زیست 2115129 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 13 نتیجه
از 1