اعضای هیات علمی

یوسف آرام

یوسف آرام

یوسف آرام   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تغییرپذیری دراصطلاحات نام اندامی زبان فارسی دکتری دانلود 1398/02/18
ساسان ملکی تغییرپذیری دراصطلاحات نام اندامی زبان فارسی دکتری دانلود 1398/02/18
علی اسلامی هنر ترجمه رمان "رود راوی" اثر ابوتراب خسروی به زبان فرانسه کارشناسی ارشد 1394/06/28
علی اسلامی هنر ترجمه رمان رود راوی اثر ابوتراب خسروی (1-125) کارشناسی ارشد 1394/06/28
محمدرضا بداغی سیر تحول اختیارات شاعری از قرن چهارم تا زمان معاصر کارشناسی ارشد 1394/06/23
یوسف حسن بگلو تحلیل عبارت های اشاری زمانی و مکانی ذر زبان ترکی آذربایجانی کارشناسی ارشد 1394/06/28
حمیده السادات حسنی حلم هنجارگریزی معنایی در ارجاع به مجاز دراشعار منتخب مثنوی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
حمیده السادات حسنی حلم بررسی هنجارگریزی معنایی با توجه به انواع مجاز در ارجاع به اشعار منتخب مثنوی مولانا کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
عاطفه حسینی صفوت تکیه ی واژه و تکیه ی جمله در زبان ترکی آذربایجانی در چهارچوب نظری بهینگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
طاهره خدابنده لو بررسی مقولة چند معنایی در صفت های پر بسامد فارسی با رویکرد شناختی کارشناسی ارشد 1393/06/18
بهزاد رسولی بررسی فرآیند اسم گردانی در زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
مینا رضایی بررسی هنجارگریزی معنایی در مجموعه شعر گلهای شر اثر شارل بودلر و نمود آن در ترجمه فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
راحله رضازاده ترجمه ی مجموعه داستان هاویه اثر ابوتراب خسروی کارشناسی ارشد 1394/11/11
خدابخش روان سالار شاخص های کمی ریتم در اشعار فارسی، انگلیسی و فرانسوی براساس فرضیه خوشه ای و نظریه تنوع پذیری کشش کارشناسی ارشد 1391/07/05
فایزه زارعی La traduction de la nouvelle le poing sur la peau de Houchang Moradi Kermani کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
نعمت اله سلطانی بررسی تاثیر آموزش زبان دریافتی بر جمله سازی دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی پایه پنجم شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
سارا سلیمانی بررسی دیرش آواها(صامت ها و مصوت ها)در سه فاز بیماری پارکینسونی فارسی زبان کارشناسی ارشد 1393/06/18
صدیقه کیان مهر رمان ملکان عذاب اثر ابوتراب خسروی کارشناسی ارشد 1394/11/12
فروزان محمدی بررسی فرایند تبدیل در کردی برپایه نظریه کیپارسکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/12
سمیرا محمودپوراهنگرکلایی بررسی کنشهای گفتاری در ترجمه ی آثار اریک امانوئل اشمیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
نادر مهدی پورشریه بررسی ترتیب وندهای فارسی نو کارشناسی ارشد 1391/11/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان 1225061 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ترجمه متون اسلامی 1217026 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ترجمه و معنی شناسی 1217062 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مقابله و بررسی ترجمه متون اسلامی 1217060 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نظریه های واج شناسی 1225075 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ترجمه متون نظم و نثر 1217040 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
دستور پیشرفته زبان فارسی 1217052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سمینار 1225069 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مسائل میان رشته ای 1225078 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زبانشناسی فرانسه 1217030 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مقابله و بررسی ترجمه متون اسلامی 1217060 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مقدمات زبانشناسی 1225001 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نحو 1225065 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نظریه های واج شناسی 1225075 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول و نظریه های آموزش زبان دوم/خارجی 1225094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترجمه متون نظم و نثر 1217040 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
دستور پیشرفته زبان فارسی 1217052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار 1225069 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار مسایل فراگیری/یادگیری زبان فارسی 1225102 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه های آموزش و یادگیری 1225088 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2