اعضای هیات علمی

حسین زنگنه

حسین زنگنه

حسین زنگنه   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میزان استفاده معلمان پایه اول ابتدایی از سواد رایانه ای طی فرآیند یاددهی-یادگیری در شهر فامنین کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/27
مقایسه تأثیرتعاملات همزمان با تعاملات ناهمزمان بر میزان موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانش آموزان متوسطه دوم در آموزش مبتنی بر وب (مطالعه موردی درس زبان انگلیسی) کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/21
نقش آموزش مهارت های حل مسئله در مدیریت فضای آستانه ای درس ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
زهرا بهرامی ارائه مدل مفهومی زیست بوم یادگیری الکترونیکی برای کودکان 3 تا 10 سال کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/23
مرضیه جعفری شادپی طراحی و توسعه ی چندرسانه ای برای آموزش حروف الفبا به دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
بنفشه ساسان فر طراحی و اعتبار بازی آموزشی به منظور بهبود مهارت خودآگاهی کودکان 3 تا 5 سال کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
نیکتا سرکانی طراحی و توسعه یک تکنوفیکشن برای آموزش مفاهیم به نوجوانان 10-15 سال شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/22
علیرضا سلیمی طراحی و توسعه بازی وارسازی برای آموزش لغات انگلیسی به دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/08
خدیجه نیکویی نژاد طراحی یک دوره ی آموزش مادران برای خود-مراقبتی جنسی کودکان 3 تا 5 ساله در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/21
عادل وحدت اعظم توسعه یک روش ارزشیابی توصیفی برای فعالیت های گروهی دانش آموزان ابتدایی پایه ابتدایی شهرستان قهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی (تکنولوژی آموزشی) 1219423 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
کارورزی (تکنولوژی آموزشی) 1219423 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
اصول عکاسی و فیلمبرداری(تکنولوژی آموزشی) 1219317 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
سمینار رویکردهای نوین در تکنولوژی آموزشی 1219391 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/21 (14:00 - 16:00)
متون تخصصی تکنولوژی آموزشی به لاتین 1219239 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30)
متون تخصصی علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی) 1219322 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (08:30 - 10:30)
تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی(تکنولوژی آموزشی) 1219316 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
روان شناسی اجتماعی 1219359 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
روان شناسی اجتماعی 1219359 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
روان شناسی اجتماعی 1219359 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
روان شناسی اجتماعی 1219359 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
روان شناسی یادگیری 1219356 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
روان شناسی یادگیری 1219356 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق 1228056 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00)
روش های تحقیق در علوم تربیتی (پیشرفته) 1219243 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
اصول عکاسی و فیلمبرداری(تکنولوژی آموزشی) 1219317 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
روش تحقیق(متناسب با گرایشها) 1228066 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30)
سمینار رویکردهای نوین در تکنولوژی آموزشی 1219391 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
طراحی آموزشی 1219295 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
طراحی آموزشی 1219295 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 56 نتیجه
از 3