اعضای هیات علمی

حسینعلی زارعی

حسینعلی زارعی

حسینعلی زارعی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه احمدی پمحاسبه آنتالپی مولی فزونی مخلوط های دوتایی درفشارهای بالا از داده های تجربی در فشار پایین برای برخی از سیستم های دوتایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/18
لیلا اسمعیلی محاسبه آنتالپی مولی فسونی مخلوط های دوتایی در فشارهای بالا از داده های تجربی درفشار محیط و داده های حجم مولی فسونی در دماها و فشارهای بالا کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
ارزو امیدی ذوقی اندازه گیری آنتالپی مولی فزونی سیستم های دو جزئی 2-بوتوکسی اتانول+ آلکانول های (C1-C4) در دمای K 15/298 و مدل کردن آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
ارش پاکروش علی ابادی پیش بینی ضریب ژول-تامسون گاز طبیعی با استفاده از معادله حالتSAFT کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
خاطره خانلرزاده مطالعه خواص فیزیکی- شیمیایی محلول های چندجزئی شامل آلکیل هالید، الکل، آمین و استر و مقایسه با تئوری های مختلف دکتری دانلود 1392/12/20
سمیرا دولتی پیش بینی رفتار ترمودینامیکی آسفالتین در برخی از میدانهای نفتی ایران دکتری دانلود 1392/11/16
امنه زنگنه بررسی حجم فزونی سیستم های دوتایی وسه تایی ‏اتیل بنزن، ایزوبوتانول و ترشیوبوتانول در ‏دماهای مختلف ‏ کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
محمد صادقی فر استفاده از مطالعه حالت در انفجار زیر آب و تعیین ضرایب آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/03
زهرا قره گوزلوخیرابادی مطالعه ترمودینامیکی مخلوطهای دو جزئی (3-آمینو-1-پروپانول + 1-بوتانول)، (3-آمینو-1-پروپانول + 1-پروپانول)، و (2-پروپانول+ 1-بوتانول) + 1-پروپانول) با استفاده از داده های دانسیته و ویسکوزیته در دماهای 15/293 تا 15/333 کلوین. کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/18
وحید کلی بررسی تئوری وتجربی خواص ترمودینامیکی مایع یونی 1- اتیل3- متیل ایمیدازولیوم تترا فلوروبورات با حلالهای آلی دکتری دانلود 1395/07/11
طاهره لطفی مطالعه خواص حجمی مخلوط های دوجزئی تری بوتیل آمین با متانول، اتانول، 1-پروپانول، 2-پروپانول، 1-بوتانول، 2-بوتانول و آب در محدوده دمایی 293/15 تا 333/15 کلوین کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/29
رخساره محمدخانی محاسبه آنتالپی فزونی سیستم های دوجزئی با استفاده از داده های تجربی حجم فزونی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
زهره مختاری هیزجی اندازه گیری خواص مخلوط دوتایی دی اتانول آمین با 2-پروپانول، 1-بوتانول و2-بوتانول شامل حجم فزونی، آنتالپی فزونی و ضریب شکست کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
نسرین مهاجرانی بررسی حجم فزونی سیستم های دوتایی و سه تایی، اتیل بنزن، 2-پروپانول و ایزوبوتانول در دمای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
راضیه سادات نی بند پیش گویی و محاسبه خواص ترمودینامیکی سیالات با استفاده از مطالعه مکانیک کوانتوم و مدل های ترمودینامیک اماری دکتری دانلود 1394/06/01
معصومه نجفی مطالعه خواص مخلوط های دو تایی دی اتانول آمین با اتیلن گلیکول، اتانول و 1-پروپانول شامل: آنتالپی مولی فزونی، حجم مولی فزونی و ضریب شکست کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
سیدوصال الدین هادیی محاسبه خواص فزونی سیستم های دوتایی در رقت ‏بی نهایت با روش های مکانیک کوانتوم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی فیزیک پیشرفته 1911133 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
شیمی فیزیک 3 1911314 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
شیمی فیزیک 1 1911046 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
ترمودینامیک آماری 1 1911193 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00)
مباحث پیشرفته در شیمی فیزیک 1915004 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00)
ترمودینامیک آماری 2 1911243 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
شیمی فیزیک پیشرفته 1911133 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
ترمودینامیک آماری 1 1911193 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
ترمودینامیک آماری 2 1911243 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30)
ترمودینامیک آماری 1 1911193 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/10 (10:00 - 12:00)
شیمی فیزیک 2 1911044 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00)
نمایش 11 نتیجه
از 1