Faculty Members

Talischi Gholamreza

Talischi Gholamreza

Talischi Gholamreza   (FA Page)

Assistant Professor 
Email: 

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
سازوکار نحوه درک فضاهای معماری بر مبنای علم عصب شناسی(neuroscience) و ارائه معیارهای طراحی M.S Download 1397/12/26
تأثیر وجود موانع در مجموعه های مسکونی بر احساس امنیت ساکنین M.S Download 1394/11/17
تحلیل و ارزیابی تاثیر ضوابط و مقررات ملی طراحی و ساختمانی بر کیفیات مطلوب محیطی M.S Download 1394/11/25
مسیریابی معماری و فرآیند آن در موقعیتهای مختلف M.S Download 1394/11/18
ارزیابی پس از بهره برداری(P.O.E) نمای ساختمانهای مسکونی در همدان M.S 1396/07/05
تأثیر پوسته دوم نما در جلوگیری از اصوات مزاحم در حاشیه بزرگراه های کلان شهرها مطالعه موردی: بزرگراه صدر در کلان شهر تهران M.S 1395/11/03
نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران M.S Download 1394/11/18
تاثیر محیط های درمانی بر ایجاد خودپنداره در کودکان M.S Download 1394/09/25
نقش میزان تحصیلات برشکل گیری تمایلات زیبایی شناختی افراد نسبت به بدنه های شهری M.S 1396/07/05
رابطه ی بین ویژگی کالبدی فضاهای باز مجموعه های مسکونی و تعاملات اجتماعی درون آنها M.S Download 1394/11/17
بررسی رابطه ی بین مؤلفه های کالبدی مدارس و احساس دلبستگی به مکان دانش آموزان (نمونه ی موردی: دبستان های دولتی غرب تهران) M.S Download 1397/04/12
نقش فهم طراحی در آموزش معماری؛ تاثیر سابقه تحصیلی بر فهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی معماری ایران M.S Download 1397/07/04
همکاری منسجم طراحی معماری در تیم های چند رشته ای؛ بررسی کنش ها و نقش ها از طریق نظریه فعالیت M.S Download 1397/07/04
Name
Showing 5 results.