Faculty Members

Aram Yousef

Aram Yousef

Aram Yousef   (FA Page)

Assistant Professor 
Email: 

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
تغییرپذیری دراصطلاحات نام اندامی زبان فارسی Ph.D Download 1398/02/18
ترجمه رمان "رود راوی" اثر ابوتراب خسروی به زبان فرانسه M.S 1394/06/28
ترجمه رمان رود راوی اثر ابوتراب خسروی (1-125) M.S 1394/06/28
سیر تحول اختیارات شاعری از قرن چهارم تا زمان معاصر M.S 1394/06/23
تحلیل عبارت های اشاری زمانی و مکانی ذر زبان ترکی آذربایجانی M.S 1394/06/28
بررسی هنجارگریزی معنایی با توجه به انواع مجاز در ارجاع به اشعار منتخب مثنوی مولانا M.S Download 1392/07/07
هنجارگریزی معنایی در ارجاع به مجاز دراشعار منتخب مثنوی M.S Download 1392/07/07
تکیه ی واژه و تکیه ی جمله در زبان ترکی آذربایجانی در چهارچوب نظری بهینگی M.S Download 1393/04/01
بررسی مقولة چند معنایی در صفت های پر بسامد فارسی با رویکرد شناختی M.S 1393/06/18
بررسی فرآیند اسم گردانی در زبان فارسی M.S Download 1393/11/28
بررسی هنجارگریزی معنایی در مجموعه شعر گلهای شر اثر شارل بودلر و نمود آن در ترجمه فارسی M.S Download 1393/11/21
ترجمه ی مجموعه داستان هاویه اثر ابوتراب خسروی M.S 1394/11/11
شاخص های کمی ریتم در اشعار فارسی، انگلیسی و فرانسوی براساس فرضیه خوشه ای و نظریه تنوع پذیری کشش M.S 1391/07/05
La traduction de la nouvelle le poing sur la peau de Houchang Moradi Kermani M.S Download 1396/06/27
بررسی تاثیر آموزش زبان دریافتی بر جمله سازی دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی پایه پنجم شهر همدان M.S Download 1392/06/26
بررسی دیرش آواها(صامت ها و مصوت ها)در سه فاز بیماری پارکینسونی فارسی زبان M.S 1393/06/18
رمان ملکان عذاب اثر ابوتراب خسروی M.S 1394/11/12
بررسی فرایند تبدیل در کردی برپایه نظریه کیپارسکی M.S Download 1393/07/12
بررسی کنشهای گفتاری در ترجمه ی آثار اریک امانوئل اشمیت M.S Download 1393/11/21
بررسی ترتیب وندهای فارسی نو M.S 1391/11/07
Showing 18 results.
of 1
Name
Showing 18 results.
of 1