اعضای هیات علمی

محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی بذر گرایش زراعت 2219146 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اکولوژی گیاهان زراعی 2219277 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بوم شناسی 2218083 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اکولوژی بذر گرایش زراعت 2219146 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بوم شناسی 2218083 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تغذیه گیاهان زراعی 2219127 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
زراعت درشرایط تنشهای محیطی 2219028 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1