اعضای هیات علمی

محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی بذر گرایش زراعت 2219146 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اکولوژی گیاهان زراعی 2219277 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بوم شناسی 2218083 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اکولوژی بذر گرایش زراعت 2219146 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بوم شناسی 2218083 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تغذیه گیاهان زراعی 2219127 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
زراعت درشرایط تنشهای محیطی 2219028 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1